Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Norsko

Turistick? v?zum

Pokyny pro ?adatele o turistick? a aupair v?za do Norska
Pro vstup do Norska je nutn? cestovn? pas ?R platn? minim?ln? 3 m?s?ce ode dne p?ekro?en? hranic kter?koliv seversk? zem?.
V?zum je nutn? pouze pro pobyt del?? ne? 3 m?s?ce.
Norsk? policie nam?tkov? kontroluje dostate?nost finan?n?ho vybaven? turist?, ??dn? limit v?ak nen? striktn? stanoven.

Au-pair v?za Norsko:
Okam?it? po obdr?en? ofici?ln?ho pozv?n? od rodiny z Norska formou smlouvy (kontraktu s rodinou i agenturou) si au-pair ??d? o v?zum na pra?sk?m velvyslanectv?.
Ud?len? v?za je zdarma a m??e trvat od dvou t?dn? do t?ech m?s?c?.
Dostavit se au-pair mus? osobn? a se z?sk?n?m v?za nejsou ??dn? probl?my.
K vy??zen? v?z je nutn? p?edlo?it:
 • platn? pas
 • 2 fotografie (pasov?ho form?tu)
 • pozv?n? od rodiny
 • 2 vypln?n? a podepsan? formul??e (vyd?vaj? se a? na ambas?d?, kde je tak? vyv??en vypln?n? vzor)

D?le?it? kontakty

Zastoupen? pro ?R

Adresa velvyslanectv? ?esk? republiky:
Fritzners gate 14
Oslo
tel. 22430034, 22430002.
Honor?rn? konzul?t ?R v Bergenu Fortunen 1 tel. 55232200.

Zastoupen? v ?R

Norsk? velvyslanectv?
Na O?echovce 69
Praha 6 - St?e?ovice
162 00

tel. 02 / 20513269, 20513238.

U?ite?n? informace

Celn? p?edpisy:
P?i vstupu do zem? sm? jedinec p?iv??et 2 litry piva, 2 litry v?na (na osobu star?? 18 let) nebo 1 litr siln?ho alkoholu (na osobu star?? 20 let), 200 kus? cigaret nebo 50 doutn?k? nebo 500 g tab?ku, maxim?ln? 1 kg ?okol?dy a obdobn?ch sladkost?.
Plat? z?kaz dovozu vajec, brambor, masa, ml?ka, povoleny jsou konzervy do 5 kg na osobu.
Nedoporu?uje se ani kr?tkodob?, p?iv??et jak?koliv dom?c? zv??ectvo - i se zdravotn?m osv?d?en?m a o?kovac?m pr?kazem podl?h? dovoz zvl??tn?mu povolen?, obvykl? je i stanoven? karant?ny.


Upozor?ujeme ?adatele o v?zum, ?e na?e agentura m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladn? vy??zen? Va?? ??dosti.

Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.