Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Kanada

Turistick? a studentsk? v?zum

Turistick? v?zum

– jednor?zov? vstup je ud?lov?no na max. 4 m?s?ce
-poplatek ambas?d? : 75,- CAD (mo?no hradit pouze slo?en?m hotovosti na ??et ambas?dy)
Turistick? v?zum – opakovan? vstup je ud?lov?no na max. 5 let
- poplatek ambas?d? : 150,- CAD (mo?no hradit pouze slo?en?m hotovosti na ??et ambas?dy)
- Ud?len? v?z trv? 2-3 t?dny.

Dokumenty pot?ebn? k pod?n? ??dosti:

 • Cestovn? pas s minim?ln? jednou ?istou (pr?zdnou) stranou, kter? bude platn? je?t? jeden m?s?c po Va?em pl?novan?m datu odjezdu z Kanady. Vrstva plastick? f?lie na stran? fotografie mus? b?t intaktn?.
 • Vypln?n? formul?? ??dosti (mo?no obdr?et v na?? kancel??i nebo na kanadsk? ambas?d?). Formul?? se vypl?uje v angli?tin? nebo francouz?tin?.
 • Dv? fotografie pasov?ho form?tu (z ned?vn? doby).
 • Pr?vodn? dopis ?adatele s vysv?tlen?m d?vodu cesty a V?? uva?ovan? cestovn? pl?n v?etn? dat.
 • D?kaz o dostupn?ch finan?n?ch prost?edc?ch pro cestu (v?pis z bankovn?ho ??tu za posledn? 3 m?s?ce s pohyby na ??tu a s vy???m z?statkem, u student? v?pis z bankovn?ho ??tu rodi?? s not??sky ov??enou plnou moc?, ?e s jejich ??tem m??e bez omezen? disponovat.
 • Jedno z n?sleduj?c?ch potvrzen?: doklad o zam?stn?n? (v?etn? souhlasu s dovolenou), Va?e obchodn? registrace, pokud pracujete v r?mci ?ivnosti , doklad o pob?r?n? d?chodu, jestli?e jste v d?chodu, aktu?ln? doklad o studiu.
 • Nezletil? d?ti (mlad?? 16 let) mus? p?edlo?it not??sky ov??en? souhlas od obou rodi??, pokud necestuj? s ob?ma rodi?i, a potvrzen? od ?koly, jestli?e cestuj? b?hem ?koln?ho roku.
 • Doklad, ?e p??slu?n? nevratn? poplatek za zpracov?n? (bu?to pro jednotliv? nebo n?kolikan?sobn? vstup) byl vlo?en na bankovn? ??et Kanadsk?ho velvyslanectv? ?.479695093/0300.
 • Uv?domte si pros?m, ?e dojde ke zpo?d?n? ve zpracov?n?, jestli?e platba poplatku bude provedena bankovn?m p?evodem z jin? banky a ne p??m?m vkladem na ??et v ?SOB (poplatek se m??e hradit ekvivalentem v K? dle denn?ho kurzu banky).
 • Rezervace zp?te?n? letenky.

Jestli?e chcete nav?t?vit p??tele nebo p??buzn?, pak pozv?n? od nich popisuj?c? pohostinstv?, jak? V?m poskytnou-tak? mus? uv?st sv?j statut v Kanad? (ob?an nebo osoba
s trval?m pobytem)

Upozor?ujeme ?adatele o v?zum, ?e na?e agentura m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladn? vy??zen? Va?? ??dosti.

Pokyny pro ?adatele o studijn? v?zum do Kanady

V?ichni klienti, kte?? se rozhodnou studovat v Kanad? d?le ne? 12 t?dn?, mus? ??dat o studijn? v?zum na Kanadsk? ambas?d? v Praze! (nelze studovat po tak dlouhou dobu na turistick? v?za) Po?adavky pro ud?len? studijn?ch v?z:
 • cestovn? pas, jeho? platnost mus? p?esahovat min. 3 m?s?c? povolenou dobu pobytu
 • kompletn? vypln?nou ??dost o v?zum
 • 3 pasov? fotografie
 • potvrzen? o zaji?t?n?m ubytov?n?
 • potvrzen? o p?ijet? do kurzu, s uveden?m pl?novan?ho za??tku a konce studia + p?esn? adresa ?koly spole?n? s kontakty
 • v?pisy z ??tu, nejl?pe za posledn? 3 m?s?ce, dokazuj?c? dostate?n? finan?n? pokryt? po dobu studia
 • v?pis z rejst??ku trest?
 • rezervace letenky dokl?daj?c? n?vrat do zem? p?vodu
 • p?semn? souhlas rodi??, not??sky ov??en? (t?k? se klient? mlad??ch 18 let)
 • doklad o zaplacen? poplatku Kanadsk? ambas?d?
 • origin?l, poplatek ?in? 125 CAD
Jestli klient projev? z?jem o zprost?edkov?n? t?chto v?z na?? agenturou, je pot?eba m?t napsanou i plnou moc.
Platnost: podle d?lky studia
Upozor?ujeme ?adatele o v?zum, ?e na?e agentura m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladn? vy??zen? Va?? ??dosti.

D?le?it? kontakty

Zastoupen? pro ?R

?esk? zastoupen? v Kanad?:
Embassy of the Czech Republic
251 Cooper Street
Ottawa
Ontario K2P 0G2
Canada
Tel: 00 1613/5623875,
fax: 00 1613/5623878,
e-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Zastoupen? v ?R

Velvyslanectv? Kanadsk? republiky:
Muchova 6
Praha 6 160 00
tel:272 101 800
fax: General: 272 101 890 Political / Public Affairs: 272 101 896
Visas: 272 101 890 Administration: 272 101 898
Technical Cooperation / Trade: 272 101 894
Canadian Forces: 272 101 893

U?ite?n? informace

D?le vezm?te na v?dom?, ?e pokud se Va?e dokumenty pracovn?k?m ambas?dy nebudou zd?t kompletn?, dostanete pozv?nku na osobn? pohovor, kter? se ?asto kon? a? dva m?s?ce od pozv?n? na pohovor bez ohledu na V?? term?n odletu a nelze jej v ??dn?m p??pad? p?eobjednat na d??v?j?? datum.

 • Z t?chto d?vod? doporu?ujeme ??dat o v?zum nejl?pe 3 m?s?ce p?ed pl?novanou cestou, minim?ln? v?ak 3 t?dny od data p?edpokl?dan?ho odletu.

Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.