Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

USA

Turistické vízum

Pokyny pro ?adatele o turistická víza USA

Dokumenty pot?ebné k podání ?ádosti:


 • cestovní pas, jeho? platnost musí p?esahovat min. 6 m?síc? povolenou dobu pobytu v USA
 • vypln?nou ?ádost o nep?ist?hovalecké vízum (mo?no obdr?et v na?í agentu?e). (®adatelé mu?ského pohlaví ve v?ku 16 – 45 lety musí vyplnit je?t? dodate?nou ?ádost ).
  ®ádost musí být v?dy kompletn? vypln?na a podepsána ?adatelem a rovn?? ka?dým, kdo p?i jejím vypl?ování pomáhal. ®ádost musí obsahovat p?esné údaje o cest? a p?esnou adresu (údaje jako „zájezd, hotel, motel“ nejsou dosta?ující).
 • 1 fotografie.
  Fotografie musí mít p?esné rozm?ry 50 x 50 mm, nesmí být star?í 6 m?síc?, musí být focena zep?edu (ne ze strany) a musí být k ?ádosti p?ipevn?na se?íva?kou (mimo obli?ej ?adatele). Nep?ípustné jsou jakékoliv pokrývky hlavy ?i slune?ní brýle. Pozadí fotografie musí být v?dy sv?tlé.
 • potvrzení o zam?stnání/studiu (je dobré se zmínit v jakém ro?níku studujete, jak dlouho jste zam?stnán a v jaké pozici, jaká je Va?e pr?m?rná mzda a nechat si potvrdit, ?e na plánovanou cestu do USA ?erpáte ?ádnou dovolenou)
 • soukromí podnikatelé a ?ivnostníci dolo?í výpis z OR, kopii ®L, da?ové p?iznání (potvrzené FÚ), výpis z bankovního ú?tu firmy, nebo Va?eho osobního ú?tu, pop?. jiné finan?ní dokumenty, dopis s uvedením osob, které Vás budou zastupovat
 • p?ipojit dal?í dokumenty, které dokazují Va?e dobré sociální jistoty v ?R, jako jsou nap?íklad:
 • výpisy z osobního bankovního ú?tu za poslední 3 m?síce, výpisy z Katastru nemovitostí, leasingová smlouva, technický pr?kaz vozidla, nájemní smlouva, smlouva + výpis ze stavebního spo?ení
 • pokud cestujete na pozvání p?átel nebo p?íbuzných, dolo?it zvací dopis (nejlépe s kopií amerického pasu zvoucí osoby)
 • pr?vodní dopis ?adatele s vysv?tlením d?vodu cesty, úhrady náklad? s cestou spojených a statusu zvoucí osoby (vztah mezi Vámi a zda se jedná o ob?ana USA, ?adatele a ob?anství, osobu s trvalým pobytem…)
 • rezervace zpáte?ní letenky
 • v p?ípad? student? nebo mlad?ích ?adatel?, kte?í si cestu nehradí z vlastních fond?, p?ilo?it ?estné prohlá?ení (nejlépe notá?sky ov??ené) rodi??, pop?. jiné osoby, o sponzorování cesty (plná moc k disponování s jejich ú?tem), v?etn? dokument?, které dokazují jejich dobrou situaci (výpisy z doty?ných bankovních ú?t?)
 • vý?e poplatk? ambasád?: 3.000,- K? + poplatky kurýrní slu?b?: 150,- K? ( + cca 40,-K? po?tovné)
Podle nových pravidel pro vydávání víz ?eským turist?m a student?m, musí ka?dý ?adatel mlad?í 65 let absolvovat pohovor s konzulárním ú?edníkem na americké ambasád?. Termín je pot?eba dohodnout na telefonním ?ísle ?luté linky VISA CENTRA 900 389 042, tarifované 38,- K?/min mezi 9.00 – 18.00 v pracovní dny a mezi 10.00 – 15.00 hod v sobotu.

D?íve ne? zavoláte, vyplníte první stranu ?ádosti o nep?ist?hovalecké vízum, odfaxujete ji na ?íslo: 900 389 062.

Druhý den zavoláte na ?lutou linku, operátor Vám potvrdí p?ijetí faxové ?ádosti a objedná Vás k pohovoru podle Va?eho p?ání (na ní? p?inesete zbytek formulá??).

V p?ípad? kladného vy?ízení obdr?íte cestovní pas s vízem kurýrní slu?bou do n?kolika dn?, p?i zamítnutí dostanete pas ihned po pohovoru a máte nárok o navrácení poplatku kurýrní slu?by.

D?le?ité kontakty

Zastoupení pro ?R


Generální konzulát ?eské republiky v USA
Consulate General of the Czech Republic
10990 Wilshire Blvd., Suite 1100, Los Angeles, CA 90024
tel: 001310/4730889, sekretariát-vy?kat spojení a volit linku 224, KO-linka 227, OEÚ-linka 229
fax: 001310/4739813
Provozní hodiny ú?adu:
pond?lí-pátek: 08.30 - 17.00
ú?ední hodiny pro ve?ejnost:
pond?lí-pátek: 09.00 - 13.00

Zastoupení v ?R

Adresa velvyslanectví:
Tr?i?t? 15
150 00 Praha 1

U?ite?né informace

?asový posun: -9hodin

Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.