Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY
Pokyny pro ?adatele o turistick? v?za do Thajska Velvyslanectv? Thajska: Romaina Rollanda 3 Praha 6 - Bubene? 160 00 tel: 220 571 435, 220 571 439, 220 570 055 fax: 220 570 049 e-mail: thai@thaiemb.cz Provozn? hodiny ??adu: 08.30 - 12.30 13.30 - 16.30 P??jem ??dost? o v?za pouze 09.00 - 12.00 Po?adavky pro ud?len? v?z: - cestovn? pas, jeho? platnost mus? p?esahovat min. 6 m?s?c? povolenou dobu pobytu - kompletn? vypln?n? formul?? ??dost o v?zum - pasov? fotografie - rezervace letenky dokl?daj?c? n?vrat do zem? p?vodu - poplatek ambas?d? 700,- K? / 1 vstup, 3.500,- K? / v?cevstup Jestli klient projev? z?jem o zprost?edkov?n? t?chto v?z na?? agenturou, je pot?eba m?t napsanou i plnou moc! Do Thajska mus?te vycestovat nejpozd?ji 3 m?s?ce po ud?len? v?z. Doba vy??zen?: 2 pracovn? dny Platnost: maxim?ln? 90 dn? (max. 60 dn? pro jeden vstup) Upozor?ujeme ?adatele o v?zum, ?e na?e agentura m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladn? vy??zen? Va?? ??dosti. Pokud d?lka Va?eho pobytu v Thajsku nep?esahuje 15 dn?, m??ete ??dat o v?za tak? p??mo na leti?ti v Bangkoku a n?kter?ch dal??ch m?stech p?i vstupu do Thajska. Po?adavky pro ud?len? v?z: - cestovn? pas, jeho? platnost mus? p?esahovat min. 6 m?s?c? povolenou dobu pobytu - pasov? fotografie - poplatek 1000,- ThB ?esk? zastoupen? v Thajsku: Embassy of the Czech Republic, 71/6 Ruam Rudee Soi 2, Ploenchit Rd., P.O.Box 522, Bangkok 10330, Thajland tel: 00662/2555060,2553027,KO-2554978, fax: 00662/2537637 e-mail: bangkok@embassy.mzv.cz

Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.