Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Austr?lie

Austr?lie je st?t, se kter?m m? ?esk? Republika stanovenou v?zovou povinnost. Pokud se rozhodnete realizovat V?? studijn? pobyt a nebo pouhou n?v?t?vu, mus?te ??dat o studentsk? a nebo turistick? v?zum. Pokud je V?? studijn? pobyt v rozmez? 2 – 11 t?dn?, mus?te ??dat o turistick? v?zum. Od 12 t?dn? studia m?te n?rok na studijn? v?zum. Velkou v?hodou studijn?ch v?z je pracovn? povolen? na ??ste?n? pracovn? ?vazek - 20 hodin t?dn?, p?i?em? b?hem pr?zdnin, kter? jsou ud?leny automaticky po dobu jednoho m?s?ce, m??ete pracovat neomezen?.

Turistick? v?zum

Turistick? v?za se rozd?luj? do t?ech kategori?:
 • kr?tkodob? pobyt (do 3 m?s?c?)
 • dlouhodob? pobyt (v?ce ne? 3 m?s?ce)
 • sponzorsk? pobyt (do 3 m?s?c?)

?adatel je povinen p?edlo?it ambas?d?:
 • doklad o dostate?n?m finan?n?m kryt? , tzn. vy??dat si u sv?ho bankovn?ho ?stavu v?pis z ??tu. Ambas?da po?aduje v?pisy za posledn? t?i m?s?ce. P?edpokl?dan? ??stka na 1 m?s?c za jednu osobu je zhruba 30 000,- K? (1 000 a? 1 500 AUD).
 • potvrzen? od ?koly nebo zam?stnavatele (JOB LEAVE CERTIFICATE) - potvrzen? mus? b?t na hlavi?kov?m pap?ru ?koly, firmy, ??dn? oraz?tkovan? a podepsan? kompetentn? osobou. Origin?l potvrzen? mus? b?t jak v ?e?tin?, tak v angli?tin?. V p??pad? soukrom?ch podnikatel? se p?edkl?d? ?ivnostensk? list, v?pis z trestn?ho rejst??ku. Studenti p?edlo?? doklad o ??dn?m p?eru?en? ?i absolvov?n? studia. Pokud se jedn? o nezletilou osobu, je nutnost? p?edlo?it tak? not??sky ov??en? souhlas rodi?? a kopii rodn?ho listu.
 • itiner?? cesty - podrobn?j?? pl?n Va?? cesty do Austr?lie s uveden?m d?vodu (nap?. ?kola + cestov?n? nebo jen cestov?n? (uv?st KAM), n?v?t?va p??buzn?ch apod. - vhodn? zajistit si zvac? dopis).
 • rezervace letenky - ZP?TE?N? - podm?nkou jsou pevn? term?ny odletu a p??letu
 • zdravotn? prohl?dka – pokud se rozhodnete studovat v?ce ne? 4 t?dny a ambas?da si ji vy??d?.
 • platn? cestovn? pas
 • 1 fotografie - pasov?ho form?tu  vypln?n? a podepsan? formul?? (48 R)
 • poplatek ambas?d? ?in? 45,- EURO (od 1.1.2004)
Poplatek za zprost?edkov?n? v?za ?in? 1 500,- K? a bude ode?ten od ceny zp?te?n? letenky zakoupen? v PEGASU.

Studentsk? v?zum


Studentsk? v?zum je rozd?leno do n?kolika kategori? (Assessment level 1 – 5):

Pro ?eskou Republiku plat? Assesment level 2 nebo Assesment level 3.
Do jak? kategorie se za?ad?te, z?le?? na V?mi vybran?m studijn?m programu.

1. Do Assesment Level 3 budete za?azeni pokud se rozhodnete pro n?kter? z n??e uveden?ch typ? studia a nezvol?te si ??dn? dal?? studium z assessment level 2.
 • 570 – Independent ELICOS – studium AJ - pro zahrani?n? studenty, kte?? budou studovat v?eobecnou AJ a studijn? programy spojen? s AJ
 • 575 – Z?sk?n? studijn?ho grantu od nadace - zahrnuje studium pro zahrani?n? studenty, kte?? budou studovat na z?klad? obdr?en? grantu od nadace v r?zn?ch oborech
2. Do Assesment Level 2 budete za?azeni pokud se rozhodnete pro n?kter? z n??e uveden?ch typ? studia.
 • 571 – ?koly - pro zahrani?n? studenty, kte?? budou studovat z?kladn?, st?edn? ?kolu
 • 572 – Odborn? kurzy - studium vy???ch odborn?ch ?kola se zakon?en?m certifik?t? I-IV, diplom?
 • 573 – Studium na vysok?ch ?kol?ch, univerzit?ch – odborn? studium - zahrnuje studium pro zahrani?n? studenty, kte?? budou studovat kurzy se zakon?en?m bakal??sk?ho studia, vysoko?kolsk?ho vzd?l?n?
 • 574 – Postgradu?ln? a doktorsk? studium - zahrnuje studium pro zahrani?n? studenty, kte?? budou studovat postgradu?ln? program od univerzit, z??astn? se st???, kter? jsou organizovan? univerzitami
 • 576 – AusAID (v?m?nn? pobyt poskytnut? australsk?mi vzd?l?vac?mi institucemi) + sponzorstv? - zahrnuje studium pro zahrani?n? studenty, kte?? budou studovat formou v?m?nn?ho pobytu, ?i jsou sponzorov?ni
3. Do Assesment Level 2 budete tak? za?azeni, pokud si k Va?emu jazykov?mu kurzu (570– Independent ELICOS) zvol?te a zap??ete se na n?kterou z odborn?ch ?kol „Further Study“. Pro zaregistrov?n? na odbornou ?kolu nen? pot?eba mezin?rodn? zkou?ky. Zaregistrov?n? na odbornou ?kolu nen? z?vazn? a je bez poplatku. Znamen? to tedy, ?e absolvujete studium 570 – Independent ELICOS a po skon?en? studijn?ho pobytu m?te mo?nost prodlou?en? v?z (studijn?ch i turistick?ch).

Doporu?ujeme za?azen? do Assesment Level 2, kde je v?e podstatn? jednodu???.

Podm?nky pro Assesment Level 3:

 • za?ad?te se do kategorie Pre -Visa Assesment (PVA)
 • nem??ete si p?edplatit studium t?chto program? na v?ce ne? 50 t?dn?
 • pokud bude vybran? studijn? program do 44 t?dn? (10 m?s?c?), plat? podm?nka „8534 – No Further Stay“, co? znamen?,?e po skon?en? Va?eho studijn?ho pobytu nen? mo?nost prodlou?en? studijn?ho ani ??dn?ho jin?ho v?za
 • pokud si p?edplat?te kurz na 44 t?dn? a? 50 t?dn?, podm?nka „8534 – No Further Stay“ neplat?
 • pro studium AJ a studijn?ch program? spojen? s AJ nepot?ebujete speci?ln? test IELTS
 • nen? mo?n? zm?na z turistick?ch v?z na studentsk? v?zum v Austr?lii
 • nem??ete dostat sv? prvn? studijn? v?zum v Austr?lii

?adatel? v Assessment Level 3 mus? p?edlo?it:
 • vypln?n? a podepsan? formul?? (157A) - mo?no vyzvednout a s na?? asistenc? vyplnit u n?s v kancel??i
 • nab?dka m?sta v kurzu od jazykov? ?koly, na kterou se hl?s?te
 • doklad o dostate?n?m finan?n?m kryt? tzn. vy??dat si u sv?ho bankovn?ho ?stavu v?pis z Va?eho ??tu za posledn? 3 m?s?ce. ??stka na ka?d? m?s?c by m?la b?t 1 tis?c AUD, t.j. cca 18 tis?c K? plus ??stka na pokryt? ?koln?ho. (Pokud nem?te k dispozici Va?e v?pisy, je nutn? p?edlo?it v?pisy z ??t? Va?ich p??buzn?ch spole?n? s potvrzen?m, ?e V?s budou po dobu Va?eho pobytu v Austr?lii finan?n? podporovat nebo p?edlo?it doklady o jin?m finan?n?m kryt? – doklad o spo?en?, doklad o vlastnictv? cenn?ch pap?r?….)
 • doklad prokazuj?c? nabyt? finan?n?ch prost?edk? - v?platn? p?sky, atd....
 • potvrzen? od ?koly nebo zam?stnavatele (JOB LEAVE CERTIFICATE) - potvrzen? mus? b?t na hlavi?kov?m pap?ru ?koly, firmy, ??dn? oraz?tkovan? a podepsan? kompetentn? osobou. Origin?l potvrzen? mus? b?t jak v ?e?tin?, tak v angli?tin?. V p??pad? soukrom?ch podnikatel? se p?edkl?d? ?ivnostensk? list a evidence ohledn? ?innosti podnik?n?. Studenti p?edlo?? doklad o ??dn?m p?eru?en? ?i absolvov?n? studia.
 • dopis ambas?d? v ?e?tin? i angli?tin? - obsahem dopisu by m?l b?t velmi stru?n? ?ivotopis a hlavn? zd?vodn?n?, pro? jste se rozhodli studovat pr?v? v Austr?lii na mezin?rodn?ch ?kol?ch.
 • doklad o dosa?en?m vzd?l?n? – maturitn? ?i jin? vysv?d?en? a osv?d?en? z ji? absolvovan?ch ?kol, kurz?. Sta?? KOPIE.
 • poplatek ambas?d? ?in? 255,- EURO
 • platn? cestovn? pas - KOPIE zadn? str?nky

Podm?nky pro Assessment Level 2:

 • p?i p?ed?n? dokument? na australskou ambas?du, mus?te z?rove? informovat a dolo?it australsk? ambas?d? doklad (letter of offer) o va?em „Further Study“ (o pl?novan?m odborn?m studiu)
 • mus?te se p?edb??n? rozhodnout o typu odborn?ho kurzu – „Further Study“, kter? by jste r?di studovali po Va?em skon?en? studia AJ, tento kurz se bude naz?vat „Principal Course“
 • pokud chcete, m??ete zaplatit oba kurzy (570 – Independent ELICOS i 572 Vocational Education and Training) a dostanete studijn? v?za na celou dobu studijn?ho pobytu
 • mus?te zaplatit kurz 570 – Independent ELICOS, u druh?ho „Principal Course“ sta?? p?ilo?it letter of offer (doklad o zaregistrov?n? ) a nebude platit podm?nka „8534 No Further Stay“. St. v?za dostanete na dobu kurzu 570 – Independent ELICOS s mo?nost? prodlou?en? v?za na „Principal Course“.

?adatel? v Assessment Level 2 jsou povinni p?edlo?it ambas?d?:

 • 3 fotografie - pasov?ho form?tu, z toho 2 fotografie jsou ur?eny pro l?ka?e
 • vypln?n? a podepsan? formul?? (157A) - mo?no vyzvednout a s na?? asistenc? vyplnit u n?s v kancel??i
 • doklad o zaplacen? a zaregistrov?n? - (CoE) – potvrzen? o ?hrad? ?koly (obdr??te u n?s v kancel??i)
 • doklad o dostate?n?m finan?n?m kryt? tzn. vy??dat si u sv?ho bankovn?ho ?stavu v?pis z Va?eho ??tu. P?edpokl?dan? ??stka na 1 rok by m?la b?t 12 tis?c AUD t.j. cca 216 tis?c K?. Pokud nem?te k dispozici Va?e v?pisy, je nutn? p?edlo?it v?pisy z ??t? Va?ich p??buzn?ch spole?n? s potvrzen?m, ?e V?s budou po dobu Va?eho pobytu v Austr?lii finan?n? podporovat nebo p?edlo?it doklady o jin?m finan?n?m kryt? – doklad o spo?en?, vlastnictv? cenn?ch pap?r? ...  doklad prokazuj?c? nabyt? finan?n?ch prost?edk? - v?platn? p?sky, atd....
 • letter of offer - doklad o Va?em pl?novan?m odborn?m studiu ( pouze pro Assessment Level 2) – obdr??te od n?s
 • v?pis z trestn?ho rejst??ku - ze v?ech zem?, kde ?adatel ?il po dobu del?? 12 m?s?c? za posledn?ch 10 let.
 • doklad o dosa?en?m vzd?l?n? – maturitn? ?i jin? vysv?d?en? a osv?d?en? z ji? absolvovan?ch ?kol, kurz?. Sta?? KOPIE.
 • prohl??en? vysv?tluj?c? Va?e d?vody pro studium vybran?ho kurzu  poplatek ambas?d? ?in? 255,- EURO (od 1.1.2004)
 • platn? cestovn? pas - KOPIE zadn? str?nky
V?pis z rejst??ku trest? lze obdr?et na t?to adrese: Soudn? 1, 140 66 Praha 4, tel.: 244 006 111

Poplatek za zprost?edkov?n? v?za ?in? 1 500,- K? a bude ode?ten od ceny zp?te?n? letenky zakoupen? v PEGASU.

?adatel o studentsk? v?zum mus?, po p?id?len? eviden?n?ho ??sla (tzv. File No.) ambas?dou, podstoupit l?ka?skou prohl?dku u autorizovan?ch l?ka??:
 1. MUDr. Brejchov?, St?e?ovick? 18, 162 00, Praha 6, Tel. 224 321 260, mobil - 602 128 572
 2. MUDr. Kl?zlov?, V?t?zn? n?m?st? 10, 160 00, Praha 6, Tel. 231 221 85
 3. MUDr. Bogrov?, Rooseveltova 1-7, 602 00, Brno, Tel. 549 122 597, mobil - 777 551 941

L?ka?i vy?aduj? :
 • v?pis ze zdravotn? dokumentace
 • 2 fotografie
 • poplatek za prohl?dku 1400,- a? 1 600,- K?

D?le?it? kontakty

Zastoupen? pro ?R

Zastoupen? ?R v Austr?lii

Sydney:
Gener?ln? konzul?t ?esk? republiky v Austr?lii
Consulate General of the Czech Republic
169 Military Road, Dover Heights, Sydney NSW 2030
tel: 00612/93718878, KO-93710479, 93718877, 93710860
fax: 00612/93719635
e-mail: sydney@embassy.mzv.cz
P?sobnost ??adu: konzul?rn? pro Australsk? spole?enstv?, Fid?i, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Mikron?skou federaci, Nauru, Nez?visl? st?t Samou, Nov? Z?land, ?alomounovy ostrovy, Tongu, Tuvalu a Vanuatu

Provozn? hodiny ??adu: pond?l? - p?tek: 07.45 - 16.15
??edn? hodiny pro ve?ejnost:
pond?l? - st?eda: 09.00 - 11.30
?tvrtek: 09.00 - 11.30, 13.30 - 15.30

Melbourne:
Honor?rn? gener?ln? konzul?t ?esk? republiky v Austr?lii
Honorary General Consulate of the Czech Republic
Level 11, 500 Collins Street, Melbourne VIC 3000
tel: 00613/96296196
fax: 00613/96291311
e-mail: Melbourne@honorary.mzv.cz
P?sobnost ??adu: konzul?rn? obvod: st?t Victoria

Provozn? hodiny ??adu: ?ter? - ?tvrtek: 09.00 - 12.00

Adelaide:
Honor?rn? konzul?t ?esk? republiky v Austr?lii
Consulate of the Czech Republic
70 Northumberland Street, Tusmore S.A. 5065, Adelaide
tel: 00618/83310286
fax: 00618/83310286
P?sobnost ??adu: konzul?rn? obvod: South Australia

Provozn? hodiny ??adu: ?ter?, ?tvrtek: 10.00 - 12.00

Brisbane:
Honor?rn? konzul?t ?esk? republiky v Austr?lii
33 Martinique Way, Clear Islands Waters, Gold Coast, QLD 4226
tel: 00617/55786251
fax: 00617/55752403
e-mail: Brisbane@honorary.mzv.cz
P?sobnost ??adu: konzul?rn? obvod: st?t Queensland

Provozn? hodiny ??adu: ?ter? - ?tvrtek: 09.00 - 12.00

Darwin:
Honor?rn? konzul?t ?esk? republiky v Austr?lii
Consulate of the Czech Republic
53 Chapman Road, Nightcliff, Darwin NT 0810
tel: 00618/89852162
fax: 00618/89483392
P?sobnost ??adu: konzul?rn? obvod: st?t Northern Territory

Provozn? hodiny ??adu: st?eda, p?tek: 09.00 - 11.00

Hobart:
Honor?rn? konzul?t ?esk? republiky v Austr?lii
Consulate of the Czech Republic
Level 3, 85 Macquarie Street, Hobart TAS 7001 GPO Box 1236
tel: 00613/62702200
fax: 00613/62702223
e-mail: Hobart@honorary.mzv.cz
P?sobnost ??adu: konzul?rn? obvod: st?t Tasmania

Provozn? hodiny ??adu: pond?l?: 10.00 - 12.00 st?eda: 13.00 - 15.00

Perth:
Honor?rn? konzul?t ?esk? republiky v Austr?lii
Consulate of the Czech Republic
27 Virgilia Street, Duncraig, Perth WA 6023
tel: 00618/92467102
fax: 00618/92467016
e-mail: Perth@honorary.mzv.cz
P?sobnost ??adu: konzul?rn? obvod: st?t Z?padn? Austr?lie

Provozn? hodiny ??adu: ?ter?, ?tvrtek: 10.00 - 12.00

Canbera:
Velvyslanectv? ?esk? republiky v Austr?lii
Embassy of the Czech Republic
8 Culgoa Circuit, O'Malley, Canberra ACT 2606
tel: 00612/62901386, KO-62901543
fax: 00612/62900006
e-mail: canberra@embassy.mzv.cz
P?sobnost ??adu: diplomatick? a konzul?rn? pro Australsk? spole?enstv?, Fid?i, Nov? Z?land, Samou, ?alomounovy ostrovy, Tongu a Vanuatu

Provozn? hodiny ??adu: pond?l? - p?tek: 08.45 - 17.15
??edn? hodiny: pond?l? - p?tek: 09.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
??edn? hodiny KO pro ve?ejnost:: pond?l? - ?tvrtek: 09.00 - 12.00

U?ite?n? informace

?asov? posun:
Sydney, Melbourne, Canbera, Hobart:
+8 hod. (duben - ??jen)
+10 hod. (listopad - b?ezen)
Adelaide:
+7,5 hod. (duben - ??jen)
+9,5 hod. (listopad - b?ezen)
Brisbane:
+8 hod. (duben - ??jen)
+9 hod. (listopad - b?ezen)
Darwin:
+7,5 hod. (duben - ??jen)
+8,5 hod. (listopad - b?ezen)
Perth:
+5 hod. (duben - ??jen)
+7 hod. (listopad - b?ezen)Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.