Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Velká Británie

Studijní vízum

Po?adavky pro ud?lení studijních víz:
 • cestovní pas, jeho? platnost musí p?esahovat min. 6 m?síc? povolenou dobu pobytu
 • potvrzení o p?ijetí do kurzu, s uvedením plánovaného za?átku a konce studia + p?esná adresa ?koly, kontakt a adresa plánovaného ubytování
 • výpisy z ú?tu, nejlépe za poslední 3 m?síce, dokazující dostate?né finan?ní pokrytí po dobu studia, cca 25 000,- K? na 1 m?síc pobytu
 • 1 fotografii pasového formátu
 • doklad o p?edchozím studiu Angli?tiny
 • rezervace letenky dokládající návrat do zem? p?vodu
 • poplatek ambasád? 1800,- K? Jestli klient projeví zájem o zprost?edkování t?chto víz na?í agenturou, je pot?eba mít napsanou i plnou moc.
Studijní víza do Velké Británie m??ete získat v p?ípad?, ?e si zaplatíte dop?edu jazykový kurz v intenzit? alespo? 15 vyu?ovacích hodin týdn? na dobu del?í ne? 26 týdn? (6 m?síc?), máte mo?nost vy?ídit si studentské vízum (je?t? p?ed odjezdem na Britské Ambasád? v Praze nebo p?i p?echodu hranic), které vás bude oprav?ovat pracovat na polovi?ní úvazek, tedy max. 20 hodin týdn?.
P?i vstupu do Británie toti? ka?dý ob?an zem?, která není ?lenem EU, musí absolvovat vstupní pohovor, kde se ho imigra?ní ú?edník v první ?ad? zeptá, jak dlouho v Británii z?stane a co tam bude d?lat.
Pokud byste cht?li v Británii z?stat na dobu krat?í ne? 6 m?síc?, bude vám ud?leno k pobytu pouze vízum turistické.
A?koliv budete studovat, a na základ? turistického víza máte automaticky zakázáno v Británii pracovat.

D?le?ité kontakty

Zastoupení pro ?R

?eské centrum ve Velké Británii
Czech Centre
13 Harley Street, London W1G 9QG
tel: 0044207/3075180-3
fax: 0044207/3233709
provozní hodiny ú?adu: úterý - pátek - 10.00-18.00

Velvyslanectví ?eské republiky ve Velké Británii
Embassy of the Czech Republic
26, Kensington Palace Gardens, London W8 4QY
tel: 004420/72431115
fax: 004420/77279654, KO-72437926
provozní hodiny ú?adu: pond?lí - ?tvrtek: 08.30 - 17.15
pátek 08.30 - 16.00

Zastoupení v ?R

Adresa velvyslanectví:
Britská Ambasáda
Thunovská 14
Praha 1 110 00
tel: 257 402 111

U?ite?né informace

Vy?ízení: m??ete osobn? na ambasád? v Praze nebo p?i p?echodu hranic – v tomto p?ípad? je to ZDARMA!
Doba vy?ízení: na po?kání
Platnost: podle délky studia

Upozor?ujeme ?adatele o vízum, ?e na?e agentura má v procesu vy?izování víz pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladné vy?ízení Va?í ?ádosti.Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.