Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Kuba

Turistick? v?zum

Nejedn? se o klasick? v?zum, kupuje se n?v?t?vn? karta! Ob?an? ?R, kte?? cestuj? na Kubu, mus? m?t cestovn? pas, jeho? platnost je minim?ln? doba pobytu v zemi.
Turistick? v?zum se ud?luje v podob? turistick? karty. Poplatek ?in? 630,-- K?. Kartu lze vy??dit p?es cestovn? kancel??. Umo??uje dobu pobytu na ?zem? Kuby 30 dn?. Lze ji prodlou?it o dal??ch 30 dn? za poplatek 25,-- USD. V?za jin? ne? turistick? ud?luje Z? Kuby v Praze.
Poplatek za n? ?in? 25,-- USD. V?za pro novin??e stoj? 50,-- USD. Po obdr?en? v?za se novin?? mus? akreditovat ve St?edisku mezin?rodn?ho tisku v Havan? a p?edlo?it pr?kazku a nahl?sit m?sto pobytu. Vy??zen? v?za trv? p?l roku i v?ce .
P?i vstupu je nutn? vyplnit vstupn? formul??, jeho? kopii mus?te odevzdat p?i opu?t?n? zem?. Leti?tn? poplatek ?in? 20,-- USD za osobu. P?ihla?ovac? povinnost je nutn? ihned p?i vstupu do zem? vypln?n?m formul??e. Pokud cizinec neuvede m?sto pobytu, mohou mu ho ur?it ??edn?ci. Za nedodr?en? p?ihla?ovac? povinnosti m??ete b?t tvrd? potrest?ni. Ubytovac? za??zen? prov?d? tuto povinnost automaticky.

Pokyny pro ?adatele o turistick? v?za na Kubu-po?adavky pro ud?len? v?z:


 • - cestovn? pas, jeho? platnost mus? p?esahovat min. 3 m?s?c? povolenou dobu pobytu
 • - pasov? fotografie
 • - rezervace zp?te?n? letenky
 • - poplatek ambas?d? 630,- K?
Jestli klient projev? z?jem o zprost?edkov?n? t?chto v?z na?? agenturou, je pot?eba m?t napsanou i plnou moc! Doba vy??zen?: 1 t?den
Platnost: 30 dn?
Upozor?ujeme ?adatele o v?zum, ?e na?e agentura m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladn? vy??zen? Va?? ??dosti.

D?le?it? kontakty

Zastoupen? pro ?R na Kub?

Embajada de la Rep?blica Checa
Ave. Kohly, No. 259, e/ 41 y 43, Nuevo Vedado, La Habana
tel:00537/333201, 333467
fax:00537/333596

Zastoupen? v ?R

Velvyslanectv? Kuby:
Sibi?sk? n?m. 1
Praha 6
160 00
tel: 224 311 253, 233 321 309
fax: 233 341 029

U?ite?n? informace

Budete-li jakkoli obchodovat s m?stn?mi, dr?te se sp??e v pozad?. Uv?domte si, ?e pakli?e s V?mi m?stn? budou obchodovat, dopou?t? se p?estupku a v p??pad?, ?e se n?co pokaz?, budou muset n?st d?sledky. To se vztahuje p?edev??m na u??v?n? priv?tn?ch „pir?tsk?ch„ taxi, ale takt?? na stravov?n? se v nelicencovan?ch soukrom?ch restaurantech, hostelech a pouli?n?ch sm?n?rn?ch. Nezvy?ujte hlas a rozhodn? nepo??tejte Va?e pen?ze na o??ch ostatn?ch m?stn?ch.
Jste-li v taxi, p?ipravte si pen?ze p?edem a p?edejte je ?idi?i jakmile doraz?te do c?le. Zabra?te tomu, aby ?idi? musel sed?t a ?ekat, zat?mco vy lov?te Va?e pen?ze po kaps?ch, je zde velk? pravd?podobnost, ?e V?s uvid? n?jak? policista. Nesna?te se diskutovat o obecn? politice v hotelov?ch lobby, v barech, na okru?n?ch cest?ch nebo na jin?ch ve?ejn?ch m?stech, kde okoln? lid? mohou pochopit pouze zlomek toho, co ??k?te a je pravd?podobn?, ?e n?koho uraz?te, ani? byste si to uv?domili. Rad?ji, ne? byste jim ??kali sv? n?zory, po??dejte je, aby V?m sd?lili, co si mysl?, ?e je pro n? ?patn? a dobr?. M?jte na pam?ti, ?e oni opravdu v?d? o politice a komunismu mnohem v?ce ne? Vy. V?dy m?jte na pam?ti, ?e jak?koli ?lov?k pracuj?c? jako st?tn? zam?stnanec v?etn? osob zam?stnan?ch v turismu bude okam?it? vyhozen z pr?ce, bude-li sly?en, jak negativn? mluv? o syst?mu v zemi.
Ka?d?, kdo bude cestovat po Kub? d?le zjist?, ?e ?ebr?ci se vyskytuj? v?t?inou v m?stech, kde se vyskytuj? turist?, ?ebr?ctv? je zp?sobov?no turisty ignoranty, kte?? se domn?vaj?, ?e obdarov?vat m?stn? chud? ?v?ka?kami, propiskami, bonb?ny a b?hv? ??m dal??m, je prost? legrace. D?l od pl??ov?ch hotel? je vhodn? obl?ci se norm?ln? a le??rn?, nikoliv provokativn? a nevzbuzovat ne??douc? pozornost. [by sopka.cz]

Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.