Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Egypt


Turistick? v?zum

Po?adavky pro ?adatele o turistick? v?za do Egypta pro ud?len? v?z:
- cestovn? pas, jeho? platnost mus? p?esahovat min. 3 m?s?c? povolenou dobu pobytu
- kompletn? vypln?n? formul?? ??dost o v?zum
- pasov? fotografie
- rezervace zp?te?n? letenky
- poplatek ambas?d? 700,- K? / 1 vstup a 850,- K? / v?cevstup
Jestli klient projev? z?jem o zprost?edkov?n? t?chto v?z na?? agenturou, je pot?eba m?t napsanou i plnou moc.
Doba vy??zen?: 1 t?den
Platnost: maxim?ln? 30 dn?

D?le?it? kontakty

Zastoupen? pro ?R

Adresa velvyslanectv?:
Embassy of the Czech Republic
4 Dokki Street
12511 Giza
Cairo
tel:00202/7485531, 7485469, 7485833,7486550, 7486384, KO-7492470, OE?-3366731
fax:00202/7485892
Provozn? hodiny ??adu:? ned?le - ?tvrtek:? 07.45 - 16.15
??edn? hodiny KO pro ve?ejnost:? ned?le - st?eda:? 09.00 - 11.00

Zastoupen? v ?R

Velvyslanectv? Egypta:
Pell?ova 14
Praha 6 - Bubene?
160 00
tel: 224 311 506
fax: 224 311 157

U?ite?n? informace

?asov? posun:? +1 hod.??


Upozor?ujeme ?adatele o v?zum, ?e na?e agentura m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladn? vy??zen? Va?? ??dosti.

Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.