Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Braz?lie


Turistick? v?zum

Pokyny pro ?adatele o turistick? v?za do Braz?lie
K za??zen? v?z je t?eba:
 • 1x pasovou fotografii
 • 30 USD
 • zp?te?n? letenku (nebo ov??en? turistick? voucher)
 • v?pisy z bankovn?ch ??t? za posledn? t?i m?s?ce platn? pas a vypln?n? formul?? (??dost o v?zum), kter? z?sk?te od n?s nebo p??mo na ambas?d?. V?zum je ud?lov?no do 3 t?dn?.

D?le?it? kontakty

Zastoupen? pro ?R

Gener?ln? konzul?t ?esk? republiky v Braz?lii
Consulado Geral da Rep?blica Tcheca
Rua Maria Eugenia, 461, Humait?, Rio de Janeiro - RJ,
CEP 22261-080
tel: 005521/25370799, 25378238
fax: 005521/25392079, 25392077
email:rio@embassy.mzv.cz
<>

Provozn? hodiny ??adu:?
pond?l? - p?tek:08.00-16.00
??edn? hodiny pro ve?ejnost:
pond?l? - p?tek: 09.00-13.00
?

Zastoupen? v ?R

Brazilsk? ambas?da:
Su?ick? 12,
P O Box 79,
160 41 Praha 6
Tel.: 224 324 965, 224 321 910, 224 315 881
Fax: 224 312 901
??edn? hodiny: Po-P? 9.00 – 15.00 HOD, a pro v?za 10.00 – 14.00 HOD
e-mail: chebrem@mbox.vol.cz

U?ite?n? informace

?asov? posun -4 hodiny se t?k? obdob?, kdy se zm?na letn?ho a zimn?ho ?asu neshoduje p?esn? se zm?nou ?asu v ?R, tj. cca 1 - 2 m?s?ce v roce.


Upozor?ujeme ?adatele o v?zum, ?e na?e agentura m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladn? vy??zen? Va?? ??dosti.

  Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.