Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Zem?


Turistick? v?zum

Pokyny pro ?adatele o turistick? v?za do B?loruska

Po?adavky pro ud?len? v?z:

 • cestovn? pas, jeho? platnost mus? p?esahovat min. 3 m?s?c? povolenou dobu pobytu
 • - kompletn? vypln?n? formul?? ??dost o v?zum
 • - 1 pasov? fotografie
 • - zvac? dopis
 • - poplatek ambas?d? 400,- K? / 1 vstup
Jestli klient projev? z?jem o zprost?edkov?n? t?chto v?z na?? agenturou, je pot?eba m?t napsanou i plnou moc.
Doba vy??zen?: 1 t?den
Platnost: 90 dn?
Upozor?ujeme ?adatele o v?zum, ?e na?e agentura m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladn? vy??zen? Va?? ??dosti.

Studentsk? v?zum


D?le?it? kontakty

Zastoupen? pro ?R

Velvyslanectv? B?loruska:
S?dky 626
Praha 7
171 00
tel: 233 540 899, 233 541 904
fax: 233 540 925

Zastoupen? ?R v B?lorusku

Velvyslanectv? ?esk? republiky v B?lorusku
Posolstvo ?e?skoj Respubliki
Muzik?lnyj per. 1/2, Minsk
220 030

tel:00375/172/265243-6

fax: 00375172/110137

e-mail:minsk@embassy.mzv.cz

U?ite?n? informace

?asov? posun +1 hod.
Provozn? hodiny ??adu:?pond?l? - p?tek:?08.45 - 17.15
??edn? hodiny KO pro ve?ejnost:
pond?l?, ?ter?, ?tvrtek, p?tek:09.00 - 12.30, 13.30 - 16.00
st?eda:?10.00 - 12.30, 13.30 - 16.00

Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.