Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Jihoafrick? republika

{{* PART: Viza *}} {{ed_page->part id=3}}

Turistick? v?zum:

?esk? republika m? od 9.4.2003 uzav?en? s Jihoafrickou republikou bezv?zov? styk na maxim?ln? dobu pobytu 90 dn?.

Studentsk? v?zum:

Je n?kolik typ? studentsk?ch v?z a z?le?? na typu ?koly a vybran?m studiu.
N?kter? ?koly maj? uzav?enu dohodu o mo?nosti studia na turistick? v?zum (bli??? informace obdr??te u n?s v agentu?e nebo na ambas?d?).

K vy??zen? je pot?eba:
 1. dopis ze ?koly v JAR
 2. platn? pas
 3. fotografie pasov?ho form?tu
 4. kompletn? vypln?n? formul?? (??dost o v?zum)
 5. zaji?t?n? pobytu a stravy m??e b?t formou dopisu od osoby toto zaji??uj?c? nebo v?pis z Va?eho ??tu, aby finance vych?zely okolo 6000,-K? na osobu a t?den.
 6. dopis v angli?tin? kam a pro? jedete studovat do JAR
Studentsk? v?zum stoj? cca 1350,- K?, plat? se v hotovosti v K? s pod?n?m ??dosti.
??dost se pos?l? do JAR na posouzen?, m??e trvat a? 6 t?dn?.

Studenti studuj?c? v JAR na st?edn?ch ?kol?ch a universit?ch mohou pracovat na ??ste?n? pracovn? ?vazek, jako sou??st praxe v oboru, kter? studuj? a to max. 20 hodin t?dn?. Toto omezen? neplat? b?hem akademick?ch pr?zdnin. Je t?eba p?edlo?it ambas?d? souhlas od ?koly formou dopisu potvrzuj?c? tento praktick? v?cvik.

Kontakty:

Ambas?da Jihoafrick? republiky:
??edn? hodiny: Po–P? 9–12 hod.
Rusk? 65 - Vr?ovice
100 00 Praha 10
tel.: 267311114, 267312575, 271731799
fax.: 267311395
e-mail: saprague@terminal.cz

Gener?ln? konzul?t ?esk? republiky v Jihoafrick? republice:

2, Fleetwood Avenue, Claremont 7708, Cape Town
tel: 002721/7979835, 7979860
fax: 002721/7972776
e-mail: capetown@embassy.mzv.cz
Vedouc? ??adu: RNDr.Ing. Jarmila ELI??OV?
P?sobnost ??adu: konzul?rn? pro provincie Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape
Provozn? hodiny ??adu: pond?l? - p?tek: 07.45 - 16.15
??edni hodiny pro ve?ejnost: pond?l? - p?tek: 09.00 - 12.00

Velvyslanectv? ?esk? republiky v Jihoafrick? republice
Embassy of the Czech Republic
936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria
P.O.Box 13671
0083
tel: 002712/4312380, 4303601, 4302328
fax: 002712/4302033, vojensk? p?id?lenec-3420154
e-mail: pretoria@embassy.mzv.cz
Vedouc? ??adu: Mgr. Jaroslav SIRO
P?sobnost ??adu: diplomatick? a konzul?rn? pro Jihoafrickou republiku, Botswanskou republiku, Lesothsk? kr?lovstv?, Mauricijskou republiku, Namibijskou republiku a Svazijsk? kr?lovstv?
Provozn? hodiny ??adu: pond?l? - p?tek: 07.45 - 16.15
??edn? hodiny pro ve?ejnost-v?za: pond?l? - p?tek: 09.00 - 12.00

Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.