Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Banglad??

Turistick? v?zum

Po?adavky pro ud?len? v?z:
 • cestovn? pas, jeho? platnost mus? p?esahovat min. 3 m?s?c? povolenou dobu pobytu
 • mezin?rodn? o?kovac? pr?kaz
 • poplatek ambas?d? 10 USD
 • jestli klient projev? z?jem o zprost?edkov?n? t?chto v?z na?? agenturou, je pot?eba m?t napsanou i plnou moc.
Doba vy??zen?: v?zum se ud?luje p?i p??letu na leti?t?

Upozor?ujeme ?adatele o v?zum, ?e na?e agentura m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladn? vy??zen? Va?? ??dosti.

D?le?it? kontakty

Zastoupen? pro ?R

Velvyslanectv? Banglad??sk? lidov? republiky
Dovestrasse 1, Berlin 10587
tel: 004930-398 97 50
fax: 004930-3989 7510
e-mail: bdootbn@aol.com, bdootbl@aol.com
Provozn? hodiny ??adu: 09.00 - 13.00 14.00 - 17.00 /Po-P?/

Zastoupen? ?R

Velvyslanectv? ?esk? republiky v Indii
Embassy of the Czech Republic
50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110 021
tel: 009111/26110205, 26110318, 26110382, 26886218, KO-26889225
fax: 009111/26886221
e-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz
P?sobnost ??adu: diplomatick? a konzul?rn? pro Indickou republiku, Banglad??skou lidovou republiku, Maledivskou republiku, Nep?lsk? kr?lovstv?, Sr?lanskou demokratickou socialistickou republiku a Bh?t?nsk? kr?lovstv?

Provozn? hodiny ??adu: pond?l? - p?tek: 07.45 - 16.15
??edn? hodiny pro ve?ejnost: pond?l? - ?tvrtek: 09.00 - 11.00

U?ite?n? informace

?asov? posun:
+3,5 hod. v dob? letn?ho ?asu
+4,5 hod. v dob? zimn?ho ?asu


Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.