Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Bahamy

Turistick? v?zum

Po?adavky pro ud?len? turistick?ch v?z:
 • cestovn? pas, jeho? platnost mus? p?esahovat min. o 3 m?s?ce povolenou dobu pobytu
 • vypln?n? formul?? ??dost o v?zum
 • potvrzen? o stabiln?m zam?stn?n? nebo nez?visl? ?innosti v m?st? bydli?t? (je dobr? se zm?nit jak dlouho jste zam?stn?n a v jak? pozici a nechat si potvrdit, ?e na pl?novanou cestu ?erp?te ??dnou dovolenou)
 • 2 pasov? fotografie
 • itiner?? cesty
 • platn? turistick? ?i tranzitn? v?zum do USA
 • v?pisy z bankovn?ho ??tu, dokazuj?c? dostate?n? finan?n? pokryt? po dobu va?? dovolen?
 • jestli studujete don?st potvrzen? o studiu
 • rezervace letenky dokl?daj?c? n?vrat do zem? p?vodu
 • pokud cestujete na pozv?n? p??tel nebo p??buzn?ch, dolo?it zvac? dopis (nejl?pe s podrobnou adresou a ?daj?ch o nich) nebo rezervace hotelu, kde budete ubytovan?
 • poplatek ambas?d?: 1100,- K?
Platnost v?za: Z?le?? na typu, 3 – 12 m?s?c?
Doba vy??zen?: 4 – 8 t?dn?

Upozor?ujeme ?adatele o v?zum, ?e na?e agentura m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladn? vy??zen? Va?? ??dosti.

D?le?it? kontakty

Zastoupen? pro ?R


Velvyslanectv? Bahamsk?ch ostrov?
House 10 Chesterfield Street W1XS 8AH London
tel:0044 207 4084488
email: havana@mzv.cz

Zastoupen? ?R

Velvyslanectv? ?esk? republiky na Kub?
Embajada de la Rep?blica Checa
Ave. Kohly, No. 259, e/ 41 y 43, Nuevo Vedado, La Habana
tel: 00537/8833201, 8833467
fax: 00537/8833596
e-mail: havana@embassy.mzv.cz, chequia@ceniai.inf.cu
P?sobnost ??adu: diplomatick? a konzul?rn? pro Kub?nskou republiku a Bahamsk? spole?enstv?

Provozn? hodiny ??adu: pond?l? - p?tek: 08.00 - 16.30
??edn? hodiny pro ve?ejnost: pond?l? - p?tek: 09.00 - 13.00

U?ite?n? informace

?asov? posun: -6 hod


Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.