Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Argentina

Turistick? v?zum

Jestli m?te z?jem odcestovat do Argentiny na dobu krat?? 90 kalend??n?ch dn?, plat? zde tzv. bezv?zov? styk a v tomto p??pad? je oboustrann?. Pot?ebujete pouze platn? pas.

Jen v p??pad?, ?e m?te z?jem v Argentin? str?vit del?? dobu ne? 90 dn?, k ??dosti o v?zum pot?ebujete:
 • cestovn? pas, jeho? platnost mus? p?esahovat min. o 3 m?s?ce povolenou dobu pobytu
 • vypln?n? formul?? ??dost o v?zum
 • potvrzen? o stabiln?m zam?stn?n? nebo nez?visl? ?innosti v m?st? bydli?t? (je dobr? se zm?nit jak dlouho jste zam?stn?n a v jak? pozici a nechat si potvrdit, ?e na pl?novanou cestu ?erp?te ??dnou dovolenou)
 • jestli studujete don?st potvrzen? o studiu
 • letenka dokl?daj?c? n?vrat do zem? p?vodu (nebo aspo? jej? rezervace)
 • pokud cestujete na pozv?n? p??tel nebo p??buzn?ch, dolo?it zvac? dopis (nejl?pe s podrobnou adresou a ?daj?ch o nich)
Z?rove? je tak? nutn?, aby se ?adatel osobn? dostavil na konzul?rn? odd?len? velvyslanectv?, odevzdal v?echny doklady a absolvoval pohovor.

Upozor?ujeme ?adatele o v?zum, ?e na?e agentura m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladn? vy??zen? Va?? ??dosti.

D?le?it? kontakty

Zastoupen? pro ?R

Velvyslanectv? Argentinsk? republiky
Pansk? 6, Praha 1 110 00
tel: 224 212 448, 224 212 449
fax: 222 241 246
Provozn? hodiny ??adu

Konzul?rn? odd?len? Consular Section tel: 224 227 248
Provozn? hodiny ??adu

Zastoupen? ?R v Argentin?

Buenos Aires:
Velvyslanectv? ?esk? republiky v Argentin?
Embajada de la Rep?blica Checa Jun?n 1461, Buenos Aires 1113
tel: 005411/4807 3107
fax: 005411/48073109
e-mail: buenosaires@embassy.mzv.cz
P?sobnost ??adu: diplomatick? a konzul?rn? pro Argentinskou republiku a Paraguayskou republiku

Provozn? hodiny ??adu: pond?l? - p?tek: 08.30 - 17.00
??edn? hodiny pro ve?ejnost: pond?l? - p?tek: 10.00 - 12.00

Mendoza:

Honor?rn? konzul?t ?esk? republiky v Argentin?
Consulado Honorario de la Rep?blica Checa
Av. Espa?a 1340, piso 9?, oficina 20, Mendoza 5500
tel: 0054261/4232148
fax: 0054-261/4381592 (tel.+fax)
e-mail: Mendoza@honorary.mzv.cz
P?sobnost ??adu: konzul?rn? obvod: provincie Mendoza, San Juan, Neuqu?n a San Luis

Provozn? hodiny ??adu: pond?l? - p?tek: 09.00 - 13.00, 16.00 - 20.00
??edn? hodiny pro ve?ejnost: pond?l? - p?tek: 09.00 - 13.00

Presidencia Roque S?enz Pe?a:
Honor?rn? konzul?t ?esk? republiky v Argentina
Yugoeslavia 655, Presidencia Roque S?enz Pe?a, provincia Chaco 3700
tel: 0054/3700-425977
e-mail: saenzpena@honorary.mzv.cz
P?sobnost ??adu: provincie Chaco a Formosa

Provozn? hodiny ??adu: pond?l? - st?eda: 16.00 - 18.00
??edn? hodiny pro ve?ejnost: pond?l? - st?eda: 16.00 - 18.00

U?ite?n? informace

?asov? posun:
-5 hod. v dob? letn?ho ?asu
-4 hod. v dob? zimn?ho ?asu


Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.