Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Antiqua a Barbuda

Turistick? v?zum

Po?adavky pro ud?len? v?z:
 • cestovn? pas, jeho? platnost mus? p?esahovat min. 3 m?s?c? povolenou dobu pobytu
 • kompletn? vypln?n? formul?? ??dost o v?zum
 • pasov? fotografie
 • rezervace letenky dokl?daj?c? n?vrat do zem? p?vodu
 • poplatek ambas?d? 1000,- K?
 • jestli klient projev? z?jem o zprost?edkov?n? t?chto v?z na?? agenturou, je pot?eba m?t napsanou i plnou moc.
Doba vy??zen?: 4 t?dny – ??dost se zas?l? na schv?len? do Antiguy
Platnost: maxim?ln? 90 dn?
INFORMACE: http://www.antigua-barbuda.org/

Upozor?ujeme ?adatele o v?zum, ?e na?e agentura m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladn? vy??zen? Va?? ??dosti.

D?le?it? kontakty

Zastoupen? pro ?R

Velvyslanectv?:
15 Thayer Street London W1M 5LD
tel: 0044 171 486 7073
fax: 0044 171 486 9970

Zastoupen? ?R v Antique

Velvyslanectv? ?esk? republiky ve Venezuele
Embajada de la Rep?blica Checa
Calle Los Cedros, Qta. Isabel, Urbanizaci?n Country Club, Caracas 1060
tel: 0058212/2611746, 2618528
fax: 0058212/2663987
e-mail: caracas@embassy.mzv.cz
P?sobnost ??adu: diplomatick? a konzul?rn? pro Bol?varovsku republiku Venezuelu, na nerezidentn? b?zi: Antigua a Barbuda, Barbados, Dominick? spole?enstv?, Dominik?nsk? republika, Grenada, Guyansk? kooperativn? republika, Haitsk? republika (pouze KO), Jamajka, Surinamsk? republika, Federace Svat?ho Kry?tofa a Nevisu, Svat? Lucie, Svat? Vincent a Grenadiny, Republika Trinidad a Tobago

Provozn? hodiny ??adu: pond?l? - p?tek: 07.45 - 16.15
??edn? hodiny pro ve?ejnost: pond?l? - p?tek: 08.00 - 14.30

U?ite?n? informace

?asov? posun:
-5 hod. v dob? letn?ho ?asu
-6 hod. v dob? zimn?ho ?asu


Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.