Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Angola

Turistick? v?zum

Po?adavky pro ud?len? v?z:
 • cestovn? pas, jeho? platnost mus? p?esahovat min. o 3 m?s?ce povolenou dobu pobytu
 • 2x kompletn? vypln?n? formul?? ??dost o v?zum
 • mezin?rodn? o?kovac? pr?kaz
 • 2 pasov? fotografie
 • zvac? dopis
 • poplatek ambas?d? 1200,- K?
Doba vy??zen? v?z: 3 t?dny
Platnost v?za: maxim?ln? 30 dn? ale d? se prodlou?it na m?st?

Jestli klient projev? z?jem o zprost?edkov?n? t?chto v?z na?? agenturou, je pot?eba m?t napsanou i plnou moc.
Upozor?ujeme ?adatele o v?zum, ?e na?e agentura m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladn? vy??zen? Va?? ??dosti.

D?le?it? kontakty

Zastoupen? pro ?R

Velvyslanectv? Angolsk? republiky
Wallstrasse 58, Berlin 10179
tel: 004930-240 89 70 fax: 004930-2408 9712
e-mail: botschaft@botschaftangola.de

Provozn? hodiny ??adu: 09.00 - 16.00 /Po-P?/
Konzul?rn? odd?len?: 09.00 - 13.00 /Po-P?/

Zastoupen? ?R v Angole

Velvyslanectv? ?esk? republiky v Angole
Hotel Le Presidente Meridien, Largo 4 de Fevereiro No. 4, Luanda, Cuarto No. 1708
P.O.Box 5791
tel: 002442/311717, 311449, 310840, linka 1708
fax: 002442/310607, Cuarto No. 1708
P?sobnost ??adu: diplomatick? a konzul?rn? pro Angolskou republiku a Demokratickou republiku Svat?ho Tom??e a Princova ostrova

Provozn? hodiny ??adu: pond?l? - p?tek: 08.00 - 16.00
??edn? hodiny pro ve?ejnost: pond?l? - p?tek: 09.00 - 15.00

Pozn?mka: Konzul?rn? agendu pro Angolskou republiku a Demokratickou republiku Svat?ho Tom??e a Princova ostrova dosud zpracov?v? Z? Harare.

U?ite?n? informace

?asov? posun:
-1 hod. v dob? letn?ho ?asu
0 hod. v dob? zimn?ho ?asu


Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.