Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Al??rsko

Turistick? v?zum

Po?adavky pro ud?len? v?z:
 • cestovn? pas, jeho? platnost mus? p?esahovat min. o 3 m?s?ce povolenou dobu pobytu
 • kompletn? vypln?n? formul?? ??dost o v?zum (3x)
 • 3 pasov? fotografie
 • rezervace letenky dokl?daj?c? n?vrat do zem? p?vodu
 • rezervace hotelu nebo zvac? dopis
 • poplatek ambas?d? 821,- K? do 15 dn?; 2.531,- K? do 90 dn?
Doba vy??zen?: 2 - 3 t?dny
Platnost v?za: maxim?ln? 90 dn?

Jestli klient projev? z?jem o zprost?edkov?n? t?chto v?z na?? agenturou, je pot?eba m?t napsanou i plnou moc.
Upozor?ujeme ?adatele o v?zum, ?e na?e agentura m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladn? vy??zen? Va?? ??dosti.

D?le?it? kontakty

Zastoupen? pro ?R

Velvyslanectv? Al??rsk? demokratick? a lidov? republiky
V Ti?in? 10/483, P.O. Box 204, Praha 6
160 41
tel: 233 371 142, 233 371 143, 233 371 145, 233 371 146
fax: 233 371 144

Provozn? hodiny ??adu 09.00 - 16.00 /Po-P?/

Zastoupen? ?R v Al??rsku

Velvyslanectv? ?esk? republiky v Al??rsku
Ambassade de la R?publique Tcheque
03, Chemin du Ziryab, Alger - Gare
B.P. 358
tel: 0021321/230056, z?stupce velvyslance-239954, K?-230021, vedouc? OE?-230744
fax: 0021321/230103, 230133
e-mail: algiers@embassy.mzv.cz
P?sobnost ??adu: diplomatick? a konzul?rn? pro Al??rskou demokratickou a lidovou republiku

Provozn? hodiny ??adu: ned?le - ?tvrtek: 08.00 - 16.30
??edn? hodiny pro ve?ejnost: ned?le - ?tvrtek: 08.00 - 14.00
??edn? hodiny KO pro ve?ejnost:: ned?le, pond?l?: 09.00 - 11.00

U?ite?n? informace

?asov? posun:
-1 hod. v dob? letn?ho ?asu
0 hod. v dob? zimn?ho ?asu


Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.