Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Afghánistán

Turistické vízum

Po?adavky pro ud?lení víz:
 • cestovní pas, jeho? platnost musí p?esahovat min. o 6 m?síc? povolenou dobu pobytu
 • kompletn? vypln?ný formulá? ?ádost o vízum
 • 2 pasové fotografie
 • rezervace letenky dokládající návrat do zem? p?vodu
 • potvrzení o zam?stnání i se souhlasem zam?stnavatele s cestou (pop?. potvrzení o studiu)
 • pokud cestujete na pozvání p?átel nebo p?íbuzných, dolo?it zvací dopis (nejlépe s podrobnou adresou a údajích o nich)
 • poplatek ambasád? 1000,- K?
Doba vy?ízení víza: 1 týden

Jestli klient projeví zájem o zprost?edkování t?chto víz naší agenturou, je pot?eba mít napsanou i plnou moc.
Upozor?ujeme ?adatele o vízum,??e naše agentura má v procesu vy?izování víz pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladné vy?ízení Vaší ?ádosti.

D?le?ité kontakty

Zastoupení pro ?R

Velvyslanectví Státu Afghánistán
Na Kazance 634/7
Praha 7 - Troja 171 00
tel: 233 544 228
fax: 233 542 009
e-mail: afg.prague@centrum.cz

Provozní hodiny ú?adu 09.30 - 14.00 /Po-Pá/

Zastoupení ?R v Afghánistánu

Velvyslanectví ?eské republiky v Pákistánu
Embassy of the Czech Republic
House No. 49, Street No. 27, Sector F-6/2, Islamabad
P.O.Box No. 1335
tel: 009251/2276849, 2820679, KO-2274304
fax: 009251/2825327
e-mail: islamabad@embassy.mzv.cz

Provozní hodiny ú?adu: pond?lí - pátek: 08.00 - 16.30
ú?ední hodiny pro ve?ejnost: pond?lí, st?eda: 09.00 - 12.00

U?ite?né informace

?asový posun:
+3 hod. v dob? letního ?asu
+4 hod. v dob? zimního ?asu

Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.