Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Holandsko - Nizozemsko


Turistick? v?zum a au-pair v?zum

?
Pobyt na evropsk?m ?zem? Nizozemsk?ho kr?lovstv? je mo?n? bez v?z po dobu nejv??e 3 m?s?c? za ??elem turistiky. Pro pobyt za jin?m ??elem nebo pobyt del?? 3 m?s?c? je nutn? se obr?tit na velvyslanectv? Nizozemsk?ho kr?lovstv? se ??dost? o v?zum.
P?i pobytu na ?zem? Nizozemsk?ch Antil je v?zum nutn?.
Na ?zem? Aruby je mo?n? bezv?zov? turistick? pobyt do 14 dn? s mo?nost? prodlou?en? m?stn?mi ??ady.

Pokyny pro ?adatele o turistick? a au pair v?za Nizozem?

??dost o v?zum se pod?v? na:
Velvyslanectv? Nizozemsk?ho kr?lovstv?
Gotthardsk? 6/27
Praha 6-Bubenec
pond?l? do p?tku od 9 – 12 hod
V p??pad? dotaz? kontaktujte ambas?du telefonicky 22431 2190
E-mail: nlgovpra@ti.cz
Pro vyzved?v?ni v?z je ambas?da otev?ena od 14-16 hod.


?CO JE T?EBA K VY??ZEN? AU PAIR V?ZA?

K pod?n? ??dosti o v?zum pot?ebujete n?sleduj?c?:
-?zvac? dopis od rodiny
- potvrzen? o Va?em kontraktu s rodinou, kter? n?m za?le na?e partnersk? agentura?
- potvrzen? o trval?m pobytu (vystavuje se na matri?n?m ??ad?)?
- platn? cestovn? pas?
- 3 vypln?n? formul??e,kter? V?m poskytneme my?
- 3 fotografie pasov?ho form?tu
- rodn? list na speci?ln?m tiskopise pro ciz? zem? (rovn?? se vystavuje na matrice, slou?? jako jak?si ?estn? doklad o Va?? ?esk? n?rodnosti)
-?poplatek za v?zum ?in? 60 EURO a hrad? se v K? a? p?i vyzvednut? v?z.
V?zum se ud?luje do 2-3 m?s?c? a m? platnost 1 rok.

D?le?it? kontakty

Zastoupen? pro ?R

Velvyslanectv?:
Embassy of the Czech Republic
Paleisstraat 4
2514 JA Den Haag
Tel:003170/3469712, KO-3647638,
fax:003170003170/3563349, KO-3560163,
Provozn? hodiny ??adu: Pond?l? – P?tek 9.00 hod – 12.00 hod

Zastoupen? v ?R

Velvyslanectv? Nizozemsk?ho kr?lovstv?
Gotthardsk? 6/27
Praha 6-Bubenec
pond?l? do p?tku od 9 – 12 hod

?Upozor?ujeme ?adatele o v?zum, ?e na?e agentura m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladn? vy??zen? Va?? ??dosti.

U?ite?n? informace


?esk? centrum v Nizozemsku:
Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag Tel: 003170/3561477, fax: 003170/3625966,
web: www.czechcentres.cz/scc/nizozemsko
Provozn? hodiny ??adu: Pond?l? – P?tek 9.00 hod – 16.00 hod?

Turist? maj? k dispozici nespo?etn? mno?stv? ubytovac?ch objekt? nejr?zn?j?? kvality a vybavenosti.
Ubytov?n? je mo?n? v hotelech, apartm?nech, hostelech, kempech, penzionech nebo motelech.

Hotely jsou v z?vislosti na vybaven? a m??e komfortu ozna?ov?ny jako u n?s hv?zdi?kami – ??m v?ce jich je, t?m v?t?? komfort o?ek?vejte. Ceny mezi jednotliv?mi hotely a oblastmi se velice li??
NJHC Hostels jsou ubytovny pro ml?de?, je? nab?z? v?t?inou sn?dani.

Priv?tn? ubytov?n? - naleznete na mnoha m?stech po cel?m Nizozemsku. K dispozici v?m bude pokoj se sn?dan? a mo?nost pou?it? soc. za??zen?.

Bungalovy – V Nizozemsku se nach?z? cca 350 kemp? s bungalovy, P?ev??n? na pob?e??, u jezer ?ek a les?. V hlavn? sez?n? je rezervace mo?n? minim?ln? na jeden t?den. Jeden bungalov pojme 4-8 osob typu a nab?z? ubytov?n? rodinn?ho typu. V??e ceny se m?n? dle sez?ny.

Ubytovny pro mlad? – Ubytovny maj? jednodu?e za??zen? v?cel??kov? pokoje, v cen? b?v? zahrnuta sn?dan?.

Sruby (trekkershutten) – jsou jednoduch? d?ev?n? chatky pro 4 osoby, vybaven? l??ky a PB va?i?em. Min. pron?jem je mo?n? na 2-3 noci. Po cel?m Nizozemsku jich je v?ce ne? 600. Pobyt na jednom m?st? by nem?l b?t del?? ne? 3 dny, proto?e c?lem je, aby slou?ili co nejv?t??mu po?tu n?v?t?vn?k?.

Kempy – vybrat si m??ete ze 1400 kemp? po cel?m Nizozemsku od prost?ch a? po velice luxusn? vybaven?, kter? poskytuj? ?irokou nab?dku sportovn?ho vy?it? a z?bavn?ch atrakc?. Ve v?t?in? kemp? je po p?edchoz? dohod? mo?n? m?t i dom?c? zv??ata, v?t?inou je ur?ena denn? sazba, kter? neb?v? v?t?? ne? 0,5 EURO
Existuje tzv. mini-campings bij de boer - co? je mo?nost stanov?n? u farm???.
Farm??e, zahradn?ky, p?stitele ovoce a zeleniny, je? umo??uj? tuto slu?bu sdru?uje spole?nost Stichting Vrije Recreative SVR.

Motorov? lod? – Jeliko? v Nizozemsku nen? nutn? vlastnit kapit?nsk? pr?kaz, zaj?mav? alternativa m??e b?t ubytov?n? v kompletn? vybaven?ch lod?ch, ur?en?ch pro 4-8 osob. Pron?jem na m?n? ne? t?den je mo?n? pouze mimo hlavn? sez?nu.

Z?mky – ubytov?n? v z?mku je neobvykl? alternativa luxusn?ho hotelu. Stvo?eno pro romantiky s dobr?m finan?n?m z?zem?m.


Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.