Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Nov? Z?land

Turistick? v?zum a studijn? vizum

Turistick? v?zum:
od 1.1.2003 plat? oboustrann? bezv?zov? styk pro pobyt max. 90 dn? od prvn?ho vstupu na Nov? Z?land.
P?i p??letu nutn? vyplnit tzv. Arrival Card, kde je nutn? uv?st m?sto pobytu na Nov?m Z?landu a p?edpokl?danou dobu pobytu na NZ.

P?i studiu, kter? je del?? ne? t?i m?s?ce, je t?eba ??dat o studentsk? v?zum.

Pokyny pro ?adatele o studijn? v?za na NOV? Z?LAND prost?ednictv?m PEGAS INTERNATIONAL
Dokumenty pot?ebn? k pod?n? ??dosti:
 • cestovn? pas s platnost? minim?ln? o 3 m?s?ce del?? ne? je doba pobytu na Nov?m Z?landu
 • vypln?nou ??dost o v?zum (mo?no obdr?et v na?? agentu?e
 • 2 fotografie pasov?ho form?tu z posledn? doby
 • potvrzen? o zam?stn?n?/studiu (je dobr? se zm?nit v jak?m ro?n?ku studujete, jak dlouho jste zam?stn?n a v jak? pozici, jak? je Va?e pr?m?rn? mzda a nechat si potvrdit, ?e na pl?novanou cestu na Nov? Z?land ?erp?te ??dnou dovolenou pop?. neplacen? volno)
 • soukrom? podnikatel? a ?ivnostn?ci dolo?? v?pis z OR, kopii ?L, da?ov? p?izn?n? (potvrzen? F?), v?pis z bankovn?ho ??tu firmy, nebo Va?eho osobn?ho ??tu, pop?. jin? finan?n? dokumenty (faktury…), dopis s uveden?m osob, kter? V?s budou zastupovat
 • V?pisy z osobn?ho bankovn?ho ??tu za posledn? 3 m?s?ce, v p??pad student? nebo mlad??ch ?adatel?, kte?? si cestu nehrad? z vlastn?ch fond?, ?estn? prohl??en? (not??sky ov??en?) rodi??, o sponzorov?n? cesty (pln? moc k disponov?n? s jejich ??tem) a v?pisy z dan?ho ??tu
 • pokud cestujete na pozv?n? p??tel nebo p??buzn?ch, dolo?it origin?l zvac?ho dopisu , ve kter?m zvouc? osoba uvede, co V?m po dobu pobytu zajist?, takt?? mus? uv?st sv?j stav na Nov?m Z?landu (ob?an, obyvatel s trval?m bydli?t?m…)
 • dopis ambas?d? s vysv?tlen?m d?vodu cesty a ?hrady n?klad? s cestou spojen?ch
 • rezervace zp?te?n? letenky
 • v??e poplatk? ambas?d?: 35 GPB (nen? mo?no hradit ekvivalentem v K?!!!)
 • v??e poplatku Pegas International: 2000,- K? (vratn? pro klienty Pegas International)
Vzhledem k tomu, ?e se ??dosti o v?za pod?vaj? na ambas?d? v Lond?n?, je nutn? v?echny materi?ly opat?it p?ekladem do anglick?ho jazyka.
Doba vy??zen?: 3 – 4 t?dny.
Platnost v?za: max. 1 rok (max.soba pobytu 3 m?s?ce).

D?le?it? kontakty

Zastoupen? pro ?R

Honor?rn? konzul?t ?esk? republiky na Nov?m Z?landu
Bank of New Zealand Tower,
125 Queen Street,
Auckland
PO Box 3798
tel: 00649/3539766
fax: 00649/3539701
Provozn? hodiny ??adu: pond?l? - p?tek 09.00.-.17.00hod

Consulate of the Czech Republic

48 Hair Street, Wainuiomata
tel: 00644/9391610
fax: 00644/5649022

U?ite?n? informace

?asov? posun: +10hodin (duben-??jen)
+12hodin (listopad-b?ezen)

Upozor?ujeme ?adatele o v?zum, ?e na?e agentura m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladn? vy??zen? Va?? ??dosti.

Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.