Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Vycestujete do zem? P?na prsten? a p?i tom se nau?te nebo zdokonalte svoji angli?tinu! V o??ch mnoha klient? je Nov? Z?land zem? vysn?nou hlavn? co se t??e jejich cestovatelsk?ch c?l?. Ale pro? nespojit p??jemn? s u?ite?n?m? V?zte, ?e Nov? Z?land nejsou jen panensk? p??roda, zasn??en? vrcholky horsk?ch masiv?, ka?ony, z?livy, kou??c? sopky nebo n?dhern? pl??e om?van? divok?m Pacifikem. Je to tak? zem?, kde m??ete studovat angli?tinu na uzn?van?ch a presti?n?ch jazykov?ch ?kol?ch v nej?arovn?j??ch m?stech Nov?ho Z?landu v Aucklandu a Christchurchu.

 

Nabízená města

Rychlá navigace:

Auckland, tak? zn?m? jako M?sto plachet, je nejv?t?? a nejv?ce vzru?uj?c? m?sto Nov?ho Z?landu. ?ije v n?m 1,2 mili?nu obyvatel, co? je pln? t?etina ve?ker?ho obyvatelstva cel? zem? a je obchodn?m a kulturn?m centrem Nov?ho Z?landu. Je to ru?n?, kosmopolitn? m?sto s neform?ln?, jihopacifickou atmosf?rou modern? metropole, kde se evropsk?, maorsk? a asijsk? kultura setk?vaj? a voln? m?s? v atmosf??e p??telsk? tolerance.

Christchurch, tak? zahradn? m?sto nebo m?sto festival?, je s populac? 320 000 lid? nejv?t??m m?stem ji?n?ho ostrova a branou do p?ekr?sn?ho a divok?ho ji?n?ho Nov?ho Z?landu. Christchurch se rozkl?d? na Canterbursk?ch pl?n?ch na pob?e?? Pacifiku