Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Austr?lie je vyhled?vanou destinac? zejm?na pro mlad? lidi a obl?ben? u z?jemc? o dlouhodob? jazykov? pobyty. ?ada klient? hodl? nejen radik?ln? vylep?it sv?j jazykov? potenci?l, ale tak? objevit kouzlo australsk? p??rody, jejich pl???, de?tn?ch prales? i hlubin oce?nu. Studenty p?itahuje tak? mo?nost leg?ln? pracovat i kdy? jen na zkr?cen? pracovn? ?vazek 20 hodin t?dn

 

Nabízená města

Adelaide – hlavn? m?sto Ji?n? Austr?lie je mnohon?rodnostn?, modern? a p??telsk? m?sto s pozoruhodn?m ?ivotn?m stylem. D?ky sv? centr?ln? lokalit? – uprost?ed mezi Sydney a Perthem je ide?ln?m m?stem odkud podniknout pr?zkum v?ech australsk?ch m?st a st?t?.

Brisbane – p??jemn? klima, nep?ebern? mno?stv? atrakc? a uvoln?n? venkovn? styl ?ivota – to v?e napom?h? Brisbane st?t se ide?ln?m m?stem ke studiu. V tomto p?ekr?sn?m m?st? m??ete spojit m?stsk? ?ivot s celou ?k?lou venkovn?ch aktivit.

Cairns, nach?zej?c? se v p?ekr?sn?m dalek?m severn?m Queenslandu, mezi de?tn?m pralesem a sv?tov? zn?m?m kor?lov?m ?tesem Great Barrier Reef nab?z? unik?tn? sm?s vzru?en? a relaxace. Se 130 000 obyvateli, Cairns je mal?, prosperuj?c? kosmopolitn? m?sto, s poklidn?m ?ivotn?m stylem a klimatem s tepl?mi slune?n?mi zimami.

NOTRE DAME INTERNATIONAL je n?zev nov?ho campu, kter? byl otev?en v srpnu 2000 jako v?sledek spolupr?ce mezi PHOENIX ENGLISH LANGUAGE ACADEMY a THE UNIVERSITY OF NOTRE DAME ve Fremantlu, pouh?ch 20 minut cesty od Perthu. Hlavn?m c?lem t?to spolupr?ce je sezn?mit zahrani?n? studenty angli?tiny s univerz?ln?m syst?mem v?uky v Austr?lii a p??padn? z?jemce d?kladn? p?ipravit na budouc? kurzy na universit?.

Gold Coast je nejpopul?rn?j??m australsk?m pr?zdninov?m letoviskem. Ka?doro?n? miliony n?v?t?vn?k? p?ich?zej? do tohoto turistick?ho hlavn?ho m?sta Austr?lie u??t si pl???, kter? jsou sv?tov? proslul? pro jejich kr?su, ?istotu a velmi dobr? podm?nky pro surfov?n?, placht?n?, ryba?en? a plav?n? ve vod?ch jejich? teplota se pohybuje kolem 22?C celoro?n?.

Hobart je hlavn? m?sto australsk?ho ostrovn?ho st?tu Tasm?nie. Je to druh? nejstar?? australsk? m?sto, m? kolem 200000 obyvatel a nach?z? se na ?pat? hory Wellington kde ?eka Derwent vt?k? do mo?e. Hobart obklopuje rozlehl? p??stav, kter? p?ekypuje plachetnicemi ze v?ech konc? sv?ta – obzvl??t? po skon?en? ka?doro?n?ho jachta?sk?ho z?vodu Sydney to Hobart.

Melbourne nab?z? dynamick? a pestr? v?ukov? prost?ed?. Je to kulturn? sm?s, pln? jazyk?, oby?ej?, j?del a kultur ze v?ech kout? sv?ta. Pln? ?tvrtina m?stn?ch obyvatel poch?z? p?vodem ze z?mo?? a naleznete zde v?ce ne? 60 kulturn?ch skupin mluv?c?ch v?ce ne? 170 r?zn?mi sv?tov?mi jazyky, co? d?v? m?stu jeho unik?tn? charakter a vytv??? prost?ed?, ve kter?m se budete c?t?t jako doma hned od po??tku.

Perth se nach?z? na australsk?m z?padn?m pob?e?? a je hlavn?m m?stem z?padn? Austr?lie. Bez pochyb Perth je st?ediskem ve?ker?ho d?n? obrovsk?ho z?padn?ho regionu a je modern?m, prosperuj?c?m m?stem. M?stn? atmosf?ra m? p??jemn? pohodov? australsk? charakter a atraktivn? pob?e?n? prost?ed? okoln?ch z?liv? p?id?v? jeho kouzlu. Je to nejslunn?j?? ze v?ech hlavn?ch m?st st?t? Australsk?ho svazu.

Sydney – hlavn? m?sto N.S.W. je nejv?t?? m?sto Austr?lie. Ka?d? jist? zn? velkolepou budovu Opera House, ?i Harbour Bridge spojuj?c? severn? a ji?n? ??st m?sta. Nejen d?ky ?sp??n?mu hostov?n? Olympijsk?ch her 2000 m? Sydney reputaci jako jedno z hlavn?ch sv?tov?ch center sportu, um?n? a z?bavy. Panuje zde p??jemn? klima, s pr?m?rn?mi teplotami v l?t? mezi 18-28?C a v zim? pak mezi 7-16?C.

Airlie Beach je jedn?m ze t?? nejpopul?rn?j??ch turistick?ch center v cel? Austr?lii. Je to vzru?uj?c? letovisko pln? ?ivota situovan? na pob?e?? Whitsundays a jejich pr?zra?n?ch tropick?ch vod. Je to d?le?it? st?edisko pro akreditovan? kurzy placht?n? a pot?p?n? a kra?tkou plavbu lod? vzd?leno od mnoha p?ekr?sn?ch turistick?ch ostr?vk? Velk?ho kor?lov?ho ?tesu.