Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Kurzy angli?tiny ve Velk? Brit?nii jsou ji? ?adu let velmi popul?rn?. Anglie l?k? nejen ?irok?m v?b?rem ?kol a kurz?, ale tak? ?istotou a ryzost? jazyka. Hlavn? zem?pisn? bl?zkost a s n? souvisej?c? n?zk? n?klady na dopravu p?isp?vaj? k jej? st?l? oblib?. Vyrazit za studiem angli?tiny do Anglie je tak p?irozen?! Ano, pr?v? Anglie je jednou z nejvyhled?van?j??ch zem?, kterou si klienti vol? pro studium anglick?ho jazyka. Se svou ?irokou nab?dkou kvalitn?ch kurz? a ?kol, „?istou“ angli?tinou, bohat?mi tradicemi, zem?pisnou bl?zkost? a s n? souvisej?c?mi n?zk?mi n?klady na dopravu, oslov? hodn? z?jemc?. Nen? se co divit ANGLIE m? opravdu co nab?dnout.

 

Nabízená města

Brighton je jedno z p?edn?ch p??mo?sk?ch letn?ch letovisek v Anglii. Ji? v 18. stolet? byl vybr?n anglickou kr?lovskou rodinou pro jejich letn? rezidenci. Spolu s kr?lovskou rodinou p?i?la i smet?nka anglick? spole?nosti n?sledovan? st?tn?mi ??edn?ky, bohat?mi obchodn?ky a um?lci – cesta vedouc? k ?sp?chu a bohatstv? Brightonu byla vydl??d?na.

Bristol je ?iv? a kr?sn? univerzitn? m?sto. Hned po Lond?n?, od kter?ho je Bristol vzd?len jen asi p?l hodiny j?zdy, je se sv?mi p?ti sty tis?ci obyvateli druh?m nejv?t??m m?stem ji?n? Anglie. Bristol m? v?echna l?kadla a v?hody velk?ho m?sta, ale ?ije se zde uvoln?n? a pohodln?. Studenti se z m?sta ubytov?n? dostanou p??ky t?m?? v?ude – do ?koly, do divadel, kin, na diskot?ky, do park?, obchod? i restaurac?. Bristol je bezpe?n? a p??telsk? m?sto. Kupodivu tu ?ije relativn? mal? po?et zahrani?n?ch student?, proto se snadn?ji sezn?m?te s rodil?mi Angli?any.

Cambridge se nach?z? 90 km severn? od Lond?na. ?ije zde 110 000 obyvatel, z toho 20 000 student?. Ka?doro?n? sem jezd? na 3,5 milionu turist? - hlavn?m d?vodem jejich n?v?t?vy b?v? v?hlasn? Cambridgesk? Univerzita. M?sto je pojmenov?no po ?ece Cam, kter? j?m prot?k?. Na cel?m sv?t? je p?es 30 m?st tohoto jm?na, ale prav? Cambridge je jen jedna.

Exmouth, zn?m tak? jako anglick? rivi?ra se nach?z? uprost?ed n?dhern? krajiny Devonu. V??te tomu nebo ne, ale na jihov?chodn?m pob?e?? Anglie existuj? p??mo?sk? letoviska, kter? se mohou pochlubit bohatou subtropickou vegetac? a pr?m?rn?mi letn?mi teplotami kolem 25?C. Jako jeden z nejtypi?t?j??ch anglick?ch region?, jihov?chod se stal zdrojem inspirace mnoha artu?ovsk?ch legend a mnoha nejv?znamn?j??ch liter?rn?ch d?l.

Hastings se krom? skv?l?ho vybaven? modern?ho p??mo?sk?ho letoviska chlub? i v?ce ne? 1200 letou histori? zahrnuj?c? mimojin? i Normandskou invazi v r. 1066. Je popul?rn? d?ky sv? bezpe?n? a p??telsk? atmosf??e a m?rn?mu klimatu. Malebn? Star? m?sto je ide?ln?m m?stem, kde za??t pr?zkum mnoha zaj?mav?ch obch?dk?, kav?ren a restaurac?, zat?mco modern? m?sto nab?z? velice slu?n? v?b?r n?kupn?ch, sportovn?ch a kulturn?ch za??zen

Lond?n je hlavn?m m?stem Velk? Brit?nie a nejv?t??m m?stem v Evrop?. V Lond?n? ?ije v?ce ne? 7 mili?n? obyvatel a v pr?b?hu roku Lond?n nav?t?v? kolem 20 mili?n? lid?. Je st?edem celosv?tov? s?t? leteck? dopravy, nab?zej?c? vynikaj?c? sv?tov?, evropsk? i dom?c? spojen?. Lond?n je hlavn?m m?stem Velk? Brit?nie a nejv?t??m m?stem v Evrop?. Narozd?l od srovnateln?ch evropsk?ch m?st, v?t?ina Lond?na vypad? nepl?novan? a o?um?le, ale je to pr?v? tato organick? povaha m?sta, kter? mu p?id?v? hodn? na p?ita?livosti. Atrakc? jsou t?? nekone?n? z?stupy sv?tov? proslul?ch muze?, monument?, budov, kostel?, a historick?ch m?st. N?v?t?va Lond?na je tak trochu jako b?t ztracen uprost?ed oce?nu dopravn?ho ruchu – mo?n? nebudete v?d?t, kde p?esn? jste, ale alespo? n?zvy ulic a budov V?s budou uklid?ovat sv?mi d?v?rn? zn?m?mi jm?ny. Lond?n je tak obrovsk? a tak nabit? r?zn?mi atrakcemi, ?e ka?d? n?v?t?vn?k mus? maxim?ln? vyu??t velmi efektivn? syst?m podzemn? dopravy. Na druhou stranu cestov?n? nad zem? pom?h? v orientaci a je tak? skv?l?m zp?sobem jak nas?t vzhled a zvuk tohoto r?znorod?ho, mnohon?rodnostn?ho m?sta a mo?n? p?i t? p??le?itosti nas?t i n?jak? ten de?t?k, kter?mi je Lond?n tak? proslul?.

Oxford – zn?m pro svou starobylou univerzitu, m? t?? bohatstv? r?zn?ch kulturn?ch atrakc? – divadel, kin, klub?, kav?ren a historick?ch hosp?dek. P?ekr?sn? univerzitn? budovy zde tvo?? nezapomenutelnou atmosf?ru...

Southampton je mal?, energi? kyp?c? m?sto ide?ln? situovan? ve st?edu ji?n?ho pob?e?? Anglie. M? 220.000 obyvatel a je obchodn?m a n?kupn?m centrem Solentsk?ho regionu, slou??c? a? 2 milion?m lid?. Cel? oblast je propojena excelentn? s?t? silnic a ?elezni?n?ch drah. Centr?ln? Lond?n je vzd?len 120 km po silnici a nebo 65 minut cesty vlakem. M?stn? leti?t? nab?z? p??m? spojen? do Evropy a zbytku Velk? Brit?nie. M?sto m? dlouholetou n?mo?n? historii, kter? p??mo ?i?? z jeho starobyl?ch zd? a je sou??st? expozic v?ech zdej??ch muze

Torbay je jedna z nejn?dhern?j??ch oblast? Anglie zn?m? jako English Riviera (Anglick? Rivi?ra). V Torbay, co? je jm?no oblasti, se nach?z? t?i m?sta: ryb??sk? m?ste?ko Brixham, ?tuln? m?sto Paignton a elegatn? m?sto Torquay. Anglick? Rivi?ra je proslul? sv?m ide?ln?m klimatem: dlouh? l?ta a m?rn? zimy vytv??? t?m?? st?edomo?skou atmosf?ru umocn?nou p?se?n?mi pl??emi a palmami. Torbay je tak? zn?m? mo?nostmi spole?ensk?ho, kulturn?ho a sportovn?ho vy?it?. Jen necelou hodinu j?zdy autem je vzd?len zn?m? Dartmoor National Park. Torbay je rodi?t?m slavn? anglick? spisovatelky Agathy Christie.