Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Studium v zahraničí


Co jazykov? kurz pro d?ti a ml?de? p?inese krom? vylep?en? jazykov? ?rovn??
- zdokonalen? v poslechu a mluven?
- eliminaci strachu z mluven?
- schopnost prosadit se v kolektivu
- nov? p??telstv? a kontakty
- relaxaci a p??jemn? pro?it? pr?zdniny
To v?e je sou??st? nab?dky studium v zahrani?? pro mlad? se spole?nost? Pegas International.

Jazykov? kurzy pro mana?ery jsou ur?eny n?ro?n?m, m?rn? a v?ce pokro?il?m klient?m, kte?? cht?j? zdokonalit svoji obecnou hlavn? v?ak profesn? angli?tinu. Studium zaru?uje vysok? standard a intenzita v?uky, ?pi?kov? lektorsk? t?m a kvalitn? technick? z?zem?, to jsou jen n?kter? z faktor? je? zaru?? kvalitu dosa?en?ch jazykov?ch znalost

Od 1. kv?tna se na?e zem? stala ?lenem Evropsk? unie a jedin?, co n?s st?le m??e rozd?lovat bude jazykov? bari?ra. Studium v zahrani?? V?m pom??e zbo?it tuto bari?ru,osvojte si jeden z kl??ov?ch jazyk? Evropsk? unie na intenzivn?ch jazykov?ch kurzech v zahrani??. Kolik z V?s m? zku?enosti s tuzemsk?mi jazykov?mi kurzy? Byli jste s nimi spokojeni? Dopracovali jste se k viditeln?j??m v?sledk?m? Mo?n? v?t?ina z v?s odpov?, ?e zku?enosti m?, viditeln? v?sledky nikoli. Nab?z?me V?m efektivn?j?? ?e?en? – vycestujte za v?ukou jazyka do zem?, kde se on?m jazykem mluv

Odborn? kurzy pro studium v zahrani?? nab?zej? hlavn? vy??? odborn? ?koly a univerzity. Mezi nejobl?ben?j?? pat?? kurzy informa?n?ch technologi?, grafiky, ekonomie, hotelnictv? nebo cestovn?ho ruchu. Podm?nkou pro p?ijet? do t?chto kurz? je dostate?n? jazykov? vybavenost. V?echny kurzy jsou zakon?eny certifik?tem nebo diplomem a jsou nab?zeny v r?zn?ch d?lk?ch a zakon?eny r?zn?mi druhy diplom? a certifik?t? ( 3 – 5 m?s?c? Certificate III. 6 – 12 m?s?c? Certificate IV, od 12 – 24 m?s?c? Diploma a Advanced Diploma). Cel? ?ada univerzit student?m umo?n?, na z?kladn? obdr?en? n?kter?ch z v??e uveden?ch osv?d?en?, p?estup na jejich bakal??sk? studium. Pak u? V?m nic nebr?n? pokra?ovat ve studiu nap?. na in?en?rsk?m pop??pad? postgradu?ln?m stupni. Uznejte, jak l?pe by m?la b?t nastartov?na Va?e hv?zdn? kari?ra!

Studium na st?edn? ?kole v zahrani?? prob?h? ve spolupr?ci s nadn?rodn?mi vzd?l?vac?mi organizacemi, kter? sdru?uj? v?b?ry st?edn?ch ?kol z cel?ho sv?ta, umo??uj?c?ch studium student? ze zahrani??. Studium je nab?zeno v t?chto zem?ch – USA, Kanada, ?pan?lsko, N?mecko.