Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Jazykov? kurzy pro mana?ery jsou ur?eny n?ro?n?m, m?rn? a v?ce pokro?il?m klient?m, kte?? cht?j? zdokonalit svoji obecnou hlavn? v?ak profesn? angli?tinu. Studium zaru?uje vysok? standard a intenzita v?uky, ?pi?kov? lektorsk? t?m a kvalitn? technick? z?zem?, to jsou jen n?kter? z faktor? je? zaru?? kvalitu dosa?en?ch jazykov?ch znalost

 

Nabízené jazyky

Jestli?e se chcete pohybovat v dne?n?m modern?m sv?t?, u??v?n? pouze angli?tiny ji? d?vno nesta??. Rozhodn? se vyplat? nau?it je?t? alespo? jeden dal?? jazyk. Jako zcela z?ejm? volby se nab?z? ?pan?l?tina, druh? nejroz???en?j?? jazyk na sv?t?. T?m, ?e se nau??te ?pan?lsky z?sk?te mo?nost komunikovat s dal?? p?l miliardou lid?. ?pan?l?tina je tedy druh?m jazyk na sv?t? pro mezin?rodn? komunikaci, t?et? v oblasti politiky, ekonomiky a kultury. Popt?vka po ?pan?l?tin? se za posledn?ch deset let zdvojn?sobila a st?le roste. ?pan?l?tina je ofici?ln?m jazykem ve 21 zem?ch sv?ta, dal??ch 100 mili?n? lid? pak ?pan?l?tinu ovl?d? jako druh? jazyk. Dne?n? ?pan?l?tina je ofici?ln?m jazykem OSN a jeho instituc?, Evropsk? Unie a dal??ch mezin?rodn?ch organizac?, a je celosv?tov? u??v?na na internetu.

Sp??e ne? s?hodlouh? pov?d?n? o nutnosti studia angli?tiny, anglick? historii, kr?lovsk? rodin? nebo nevyzpytateln?m po?as? na ka?d?m kontinentu, kter? jste si vybrali ke studiu V?m budou jist? u?ite?n? informace, t?kaj?c? se jednotliv?ch ?kol nab?zej?c?ch kurzy angli?tiny. Kvalita v?uky, lektor? i technick?ho z?zem? je z?rukou Va?ich ?sp?ch?.

Francouz?tina jako druh? jazyk, je druh?m nej?ast?ji vyu?ovan?m jazykem na sv?t?, hned po angli?tin?. Mezin?rodn? frankofonn? organizace m? 51 ?lensk?ch st?t? a organizac?, ze kter?ch 28 zem? m? francouz?tinu jako ofici?ln? jazyk. Francouz?tina je jedin? jazyk krom? angli?tiny, kter?m se mluv? na p?ti kontinentech a jsou to jedin? dva glob?ln? jazyky. P?i rozhodov?n? jak? jazyk se nau?it pro kari?ru nebo studium, vezm?te v ?vahu, ?e francouz?tina je po angli?tin? jazykem, kter? V?m d? nejv?ce mo?nost? pozd?ji b?hem Va?eho studia nebo Va?? kari??e.

Tak? si mysl?te, ?e znalost n?m?iny je pro ?echa velk? pozitivum? Ale nejedn? se pouze o ?echy, n?br? o v?echny ostatn? obyvatele zem? Evropsk? unie. Statistiky hovo?? jasn?! N?m?ina je pro Evropany hned za angli?tinou druh?m nejd?le?it?j??m sv?tov?m jazykem. Obecn? se soud?, ?e v roz???en? Evropsk? unii by ?esko m?lo m?t bl?zk? a dobr? vztahy, a to nejen obchodn?, p?edev??m s N?meckem.