Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Odborn? kurzy pro studium v zahrani?? nab?zej? hlavn? vy??? odborn? ?koly a univerzity. Mezi nejobl?ben?j?? pat?? kurzy informa?n?ch technologi?, grafiky, ekonomie, hotelnictv? nebo cestovn?ho ruchu. Podm?nkou pro p?ijet? do t?chto kurz? je dostate?n? jazykov? vybavenost. V?echny kurzy jsou zakon?eny certifik?tem nebo diplomem a jsou nab?zeny v r?zn?ch d?lk?ch a zakon?eny r?zn?mi druhy diplom? a certifik?t? ( 3 – 5 m?s?c? Certificate III. 6 – 12 m?s?c? Certificate IV, od 12 – 24 m?s?c? Diploma a Advanced Diploma). Cel? ?ada univerzit student?m umo?n?, na z?kladn? obdr?en? n?kter?ch z v??e uveden?ch osv?d?en?, p?estup na jejich bakal??sk? studium. Pak u? V?m nic nebr?n? pokra?ovat ve studiu nap?. na in?en?rsk?m pop??pad? postgradu?ln?m stupni. Uznejte, jak l?pe by m?la b?t nastartov?na Va?e hv?zdn? kari?ra!

 

Nabízené jazyky

Rychlá navigace:

Sp??e ne? s?hodlouh? pov?d?n? o nutnosti studia angli?tiny, anglick? historii, kr?lovsk? rodin? nebo nevyzpytateln?m po?as? na ka?d?m kontinentu, kter? jste si vybrali ke studiu V?m budou jist? u?ite?n? informace, t?kaj?c? se jednotliv?ch ?kol nab?zej?c?ch kurzy angli?tiny. Kvalita v?uky, lektor? i technick?ho z?zem? je z?rukou Va?ich ?sp?ch?.