Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Austr?lie pat?? v sou?asn? dob? mezi nejpopul?rn?j?? destinace pro studium angli?tiny, obzvl??t? pak pro dlouhodob? studia, p?i kter?ch je nezanedbatelnou v?hodou mo?nost z?sk?n? pracovn?ho povolen? (plat? pro studia na dobu od 4 t?dn?). Australsk? ?koly maj? mezin?rodn? velmi dobrou pov?st pro svou kvalitu, kter? je podrobov?na kontrole tomu ur?en?ch st?tn?ch organizac? a tak? velmi dobrou cenovou dostupnost – pro na?e studenty dvojn?sob, nebo? ?esk? republika pat?? mezi zem?, kter?m v?t?ina australsk?ch jazykov?ch ?kol nab?z? studium za speci?ln? zlevn?n? ceny. Mezi dal?? l?kadla pat?? tak? australsk? p??roda a? jsou to zlatav? p?sky jej?ch pl???, blankytn? pr?zra?n? mo?e pro pot?p?n?, de?tn? pralesy, pou?t? a bush, Velk? bari?rov? ?tes, zkr?tka pro ka?d?ho je tu n?co.

Chcete si podstatn? vylep?it nejen V?? jazykov? potenci?l, ale tak? stav sv?ho konta? Vyberte si z na?? nab?dky jazykov?ch kurz? v irsk?m Dublinu.
D?vod? pro v?b?r Irska pro studijn? pobyt je n?kolik a sami Irov? V?s o nich p?i nejbli??? p??le?itosti velmi r?di p?esv?d??. Irov? toti? pat?? mezi nejp??tel?t?j?? lidi na sv?t? a miluj? pov?d?n? si s cizinci (nebo jak?koli pov?d?n?), stejn? jako poslouch?n? a povzbuzuj? n?v?t?vn?ky k mluven? v angli?tin? – jsou n?rodem b?sn?k? a u?itel?. Angli?tina je hlavn?m jazykem Irska a Irov? ji pou??vaj? s nad?en?m a na rozd?l od myln?ch obecn?ch p?edstav s jasnost? a jednotnost? p??zvuku. S?m G.B. Shaw ?ekl, ?e irsk? angli?tina je jednou z nejp??jemn?j??ch na poslech a nejl?pe srozumiteln?ch. Kvalita ?kol je zaru?ena pravideln?mi inspekcemi a uzn?n? Irsk?m ministerstvem ?kolstv? je ud?lov?no pouze t?m ?kol?m, kter? spl?uj? p??sn? krit?ria pro kvalitu prostor ?koly, nab?zen?ch kurz? a zam?stnanc?. Mo?nost z?sk?n? pracovn?ho povolen? je jen dal??m bonusem, hovo??c?m ve prosp?ch t?to zem?.

Je vyhled?vanou destinac? zejm?na pro mlad? lidi a obl?ben? u z?jemc? o dlouhodob? jazykov? pobyty. ?ada klient? hodl? nejen radik?ln? vylep?it sv?j jazykov? potenci?l, ale tak? objevit kouzlo australsk? p??rody, jejich pl???, de?tn?ch prales? i hlubin oce?nu. Studenty p?itahuje tak? mo?nost leg?ln? pracovat i kdy? jen na zkr?cen? pracovn? ?vazek 20 hodin t?dn?. Anglie se svou ?irokou nab?dkou kvalitn?ch kurz? a ?kol, "?istou" angli?tinou, bohat?mi tradicemi, zem?pisnou bl?zkost? a s n? souvisej?c?mi n?zk?mi n?klady na dopravu, oslov? hodn? z?jemc?. Nen? se co divit Velk? Brit?nie m? opravdu co nab?dnout. V na?? nab?dce figuruj? nejen ?koly velk?ch jmen jako Oxford ?i Cambridge, ale i ?ada dal??ch. M??ete se rozhodnout pro studium na lond?nsk?ch ?kol?ch, na ?kol?ch v malebn?ch p??mo?sk?ch letovisc?ch na jihu zem? nebo zvolit historick? vnitrozemsk? centra.

Pro v?echny z?jemce o studium angli?tiny na Nov?m Z?landu m?me velice pozitivn? informace. Vysok? standard v?uky, ubytov?n? a ?ivotn?ho stylu je dosa?iteln? za p?ekvapiv? ni??? ceny ve srovn?n? nap?. s Austr?li?. Ceny letenek jsou k pom?ru s destinacemi evropsk?mi ?i americk?mi pon?kud vy???, ale investice se brzy vr?t? v ?spor?ch za u?et?en? ?ivotn? n?klady. Koup? kvalitn?ch a chutn?ch potraviny je tak? nevelkou investic?.
Hlavn? mlad? klienti se srdcem dobrodruha nebo sportovce vol? studium angli?tiny na Nov?m Z?landu. ?irok? v?b?r sportovn?ch aktivit od turistiky p?es plav?n?, surfingu, golf nebo horolezen?, je p?ita?liv? pro ?adu z nich. Novoz?landsk? spole?nost je pestr? a multikulturn?, p?vodn? obyvatel? Maorov? si zachov?vaj? svoji kulturu, sou?asn? v?ak s ostatn?m obyvatelstvem evropsk?ho p?vodu tvo?? kultivovanou, rasov? sn??enlivou a p??telskou atmosf?ru, kter? je v?udy p??tomn? a ud?l? na V?s ur?it? dojem.
Na sklonku roku 2002 zru?ila novoz?landsk? vl?da v?zovou povinnost pro ?esk? ob?any, kte?? cestuj? na Nov? Z?land na dobu krat?? ne? 90 dn?. Padne-li Va?e volba na del?? kurz, je nutn? vy??zen? studentsk?ho v?za. Doba pot?ebn? k jeho vy??zen? je a? jeden a p?l m?s?ce.