Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

CHCETE JET NA WORK AND TRAVEL A NEM?TE PEN?ZE?
P?IPADNE V?M TATO LEG?LN? PR?CE V USA JAKO DOBR? P??LE?ITOST K V?D?LKU?
TAK SI NA N? S N?MI VYD?LEJTE!


Pokud m?te v?c zn?m?ch, kter?m doporu??te na?? agenturu, obdr??te od n?s finan?n? odm?nu.
Za ka?d?ho ??astn?ka na program full service dostanete 1.500,-K?.
Za ka?d?ho ??astn?ka na program self arranged dostanete 1.000,-K?.
V?DY? M?ETE JET S PEGAS INTERNATIONAL NA WORK AND TRAVEL ZDARMA A JE?T? SI P?IVYD?LAT!!!
Tento program byl zalo?en pro zahrani?n? studenty jako v?m?nn? program za ??elem pozn?n? Spojen?ch St?t?.
Americk? vl?da V?m umo??uje a povoluje naj?t si leg?ln? pr?ci ve Spojen?ch St?tech po dobu letn?ch pr?zdnin a vycestovat do USA na dobu a? 5 m?s?c?. Leg?ln? prace v?m umo?n? sn??it a t?eba i pokr?t Va?e n?klady spojen? s vycestov?n?m a pobytem v USA. Pros?m, vezm?te na v?dom?, ?e se jedn? o kulturn? v?m?nn? pobyt,
ne o pr?ci v zahrani??.
Na?e agentura je pouze zprost?edkovatelem nikoliv Va??m zam?stnavatelem.

WORK & TRAVEL USA

interExchange_logo

?ADATEL MUS?:

Spl?ovat v?k mezi 18 a 28 let
B?t studentem V? nebo jin? vy??? odborn? ?koly v dob? ??dosti i v n?sleduj?c?m ?koln?m roce /denn? studium – nutno prok?zat/
M?t z?klady AJ
M?t uzav?en? p??slu?n? zdravotn? a ?razov? poji?t?n? po dobu pobytu ve Spojen?ch St?tech.
B?t schopen pracovat minim?ln? 3 m?s?ce, nejd?le v?ak 4 m?s?ce
Mysl?te si, ?e spl?ujete podm?nky pro program Work and Travel??


Program prob?h? od 1.5.2004 do 31.10.2004