Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Nov? Z?land

Studium angli?tiny na Nov?m Z?landu

Vycestujete do zem? P?na prstenu a p?i tom se nau?te nebo zdokonalte svoji angli?tinu! V o??ch mnoha klient? je Nov? Z?land zem? vysn?nou hlavn? co se t??e jejich cestovatelsk?ch c?l?. Ale pro? nespojit p??jemn? s u?ite?n?m? V?zte, ?e Nov? Z?land nejsou jen panensk? p??roda, zasn??en? vrcholky horsk?ch masiv?, ka?ony, z?livy, kou??c? sopky nebo n?dhern? pl??e om?van? divok?m Pacifikem. Je to tak? zem?, kde m??ete studovat angli?tinu na uzn?van?ch a presti?n?ch jazykov?ch ?kol?ch v nej?arovn?j??ch m?stech Nov?ho Z?landu v Aucklandu a Christchurchu.

Novoz?landsk? ?koly poskytuj? klient?m ve?ker? komfort a z?zem? v podob? profesion?ln?ho lektorsk?ho sboru, ?pi?kov?ho vybaven?, nejmodern?j??ch a efektivn?ch v?ukov?ch metod a p??telsk? atmosf?ry. V?echny ?koly se pe?liv? sna?? vyva?ovat n?rodnostn? slo?en? student? ve t??d?ch a dr?et jejich po?et na velmi p??jemn?ch 10 studentech ve t??d?. Nep?ihod? se V?m ta v?c, kter? n?kdy hroz? nap?. v Australsk?ch ?kol?ch, ?e se ocitnete ve t??d? s 3 ?echy a 2 Slov?ky.
Pro v?echny z?jemce o studium angli?tiny na Nov?m Z?landu m?me velice pozitivn? informace. Vysok? standard v?uky, ubytov?n? a ?ivotn?ho stylu je dosa?iteln? za p?ekvapiv? ni??? ceny ve srovn?n? nap?. s Austr?li?. Ceny letenek jsou k pom?ru s destinacemi evropsk?mi ?i americk?mi pon?kud vy???, ale investice se brzy vr?t? v ?spor?ch za u?et?en? ?ivotn? n?klady. Koup? kvalitn?ch a chutn?ch potraviny je tak? nevelkou investic?.

Hlavn? mlad? klienti se srdcem dobrodruha nebo sportovce vol? studium angli?tiny na Nov?m Z?landu. ?irok? v?b?r sportovn?ch aktivit od turistiky p?es plav?n?, surfingu, golf nebo horolezen?, je p?ita?liv? pro ?adu z nich. Novoz?landsk? spole?nost je pestr? a multikulturn?, p?vodn? obyvatel? Maorov? si zachov?vaj? svoji kulturu, sou?asn? v?ak s ostatn?m obyvatelstvem evropsk?ho p?vodu tvo?? kultivovanou, rasov? sn??enlivou a p??telskou atmosf?ru, kter? je v?udy p??tomn? a ud?l? na V?s ur?it? dojem.

Na sklonku roku 2002 zru?ila novoz?landsk? vl?da v?zovou povinnost pro ?esk? ob?any, kte?? cestuj? na Nov? Z?land na dobu krat?? ne? 90 dn?. Padne-li Va?e volba na del?? kurz, je nutn? vy??zen? studentsk?ho v?za. Doba pot?ebn? k jeho vy??zen? je a? jeden a p?l m?s?ce.