Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Irsko

Angli?tina v Irsku

Ta skute?nost, ?e po integraci ?esk? republiky do Evropsk? unie otev?e Irsko, jako jedna ze dvou zem? patn?ctky, sv?j pracovn? trh pro na?e ob?any, posunula tuto zelenou kol?bku keltsk? kultury, na jednu z prvn?ch p???ek v obl?benosti zem?, do nich? se d? vycestovat za kvalitn?m studiem angli?tiny.
Chcete si podstatn? vylep?it nejen V?? jazykov? potenci?l, ale tak? stav sv?ho konta? Vyberte si z na?? nab?dky jazykov?ch kurz? v irsk?m Dublinu. Co V?s mile p?ekvap? a nadchne bude nejen kr?sa okoln? zelen? krajiny, ale tak? mentalita Ir?. Jsou to mil?, p??tel?t? a velice komunikativn? lid?, kte?? s V?mi v prav?m „Irish Pub“ proberou nad sklenkou dobr?ho irsk?ho piva v?echno, co V?s bude zaj?mat. Irov? jsou velc? patrioti, jsou zdrav? hrd? na sv?j n?rod a tak? svoji zemi. V?d?li jste, ?e Irov? figuruj? v r?zn?ch studi?ch a srovn?vac?ch krit?ri?ch EU mezi n?rody s nejv?t?? vzd?lanost??

Lekto?i a u?itel? berou svoje povol?n? velice presti?n? a tak? spole?ensk? presti? tohoto povol?n? je vysok?, i to je jednou z mnoha z?ruk kvalitn? jazykov? v?uky. ?koly v na?? nab?dce jsou v?echny v hlavn?m m?st? Irska - Dublinu. Dublin je ru?n?, dynamick? m?sto s historick?mi ko?eny ukotven?mi v?ce ne? p?ed tis?cilet?m. L?ska k um?n? a vzd?lanosti je Ir?m vlastn?, nen? se proto co divit, ?e Dublin byl v roce 1991 vyhl??en Evropsk?m m?stem kultury. V sou?asnosti za??v? Irsko a s n?m i jeho hlavn? m?sto zna?n? ekonomick? vzestup. V posledn?ch letech vzrostla populace Dublinu na 1,3 mili?nu obyvatel (z nich? 49% je mlad?? 25 let) a jejich ?ivotn? ?rove? je velmi vysok?.
Dublin je bezpe?n? m?sto, pln? otev?en?ch a p??telsk?ch lid?, kav?ren, muze? a divadel, zasazen? do zelen? okoln? hornat? krajiny zrcadl?c? se v hladin?ch okoln?ch jezer. Irsko je volbou pro klienty v?ech v?kov?ch kategori?. Jsou to v?t?inou lid?, kte?? si cht?j? svoje studium angli?tiny zpest?it pozn?v?n?m kulturn?historick?ch pam?tek, o kter? nen? hlavn? v Dublinu nouze, a toulkami v romantick? irsk? krajin? nebo tou?? dozv?d?t se n?co v?c o keltsk? kultu?e.