Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Kontaktn? m?sta, kde si m??ete osobn? za??dit v?e pot?ebn? pro Va?e studium v zahrani??

Praha

Pegas International agency,s.r.o.
Krakovska 9
110 00 Praha 1
Tel.: +420 603 422 774
Email: info@agpegas.cz
ICQ Online Status Indicator
kontaktn? osoba:
Miroslav Krej?ík
mob.telefon: 603 422 774

Web_Administrator:
Pavel Ka??k
pavel.kasik@pegas-studium.cz

Pro? si vybrat z nab?dky program? pro studium v zahrani?? a jazykov? kurz
z webov?ch str?nek spole?nosti PEGAS INTERNATIONAL

V??en? z?jemci o studium v zahrani??,

v?t?me v?s na na?ich nov?ch internetov?ch str?nk?ch.
P?edstavujeme V?m v nab?dce zprost?edkovatelsk?ch firem pro oblast nab?dky studia v zahrani?? ?irokou nab?dku nejen v?ukov?ch program?. Zprost?edkujeme V?m jazykov? pobyty v zahrani??, au-pair pobyty, pracovn? programy v USA, to v?e podpo??me kompletn?m servisem dal??ch slu?eb, jako je prodej letenek, uzav?en? cestovn?ho poji?t?n? nebo zaji?t?n? ubytov?n?. P?ed t?m, ne? za?nete nahl??et do jednotliv?ch sekc?, omluvte neakceschopnost n?kter?ch odkaz?, jeliko? str?nky jsou v neust?l? v?stavb?.
Letos jsme pro V?s na?i nab?dku roz???ili. Najdete zde celou paletu jazykov?ch kurz? v ji? tradi?n?ch a obl?ben?ch zem?ch jako je Austr?lie, Anglie ?i N?mecko, ale i kurzy v pon?kud exoti?t?j??ch oblastech Jihoafrick? republiky nebo Kuby. Douf?me, ?e t?mto roz???en?m budeme schopni je?t? l?pe vych?zet vst??c Va?im p??n?m a po?adavk?m.

Mo?n? se pt?te pro? zvolit pr?v? Pegas International?
Uv?d?me jen n?kolik d?vod?, pro? pr?v? my - PEGAS INTERNATIONAL a na?i pracovn?ci jsou schopni a ochotni ud?lat pro Va?i spokojenost maximum.
?irok? nab?dka
PEGAS INTERNATIONAL ka?doro?n? roz?i?uje svoji nab?dku s ohledem na po?adavky klient?. Jazykov? kurzy m??ete absolvovat ve v?ce zem?ch a zdokonalit se ve v?ce jazyc?ch. Nab?z?me nejefektivn?j?? mo?nost studia ciz?ho jazyka, a to p??mo v zem?ch, kde se studovan?m jazykem hovo??. Ka?d? si u n?s vybere!
Osobn? p??stup
N?? person?l je z?rukou kvality a pohotovosti. V?ichni zam?stnanci maj? svoje osobn? zku?enosti ze zahrani??, kde studovali, pracovali nebo zastupovali na?i agenturu. Krom? profesion?ln?ho p??stupu jist? ocen?te i vst??cn?, p??telsk? p?ijet? a ochotu zodpov?d?t ve?ker? dotazy. T???me se na Va?i n?v?t?vu!
Info linka zdarma
Nev?hejte a vyto?te 800 100 368 to je ??slo bezplatn? infolinky. Hovorn? plat?me my! Dovol?te se do na?? kancel??e v Praze. V?echny Va?e p??padn? dotazy ochotn? zodpov?me. Zavolejte nikdo V?s neodbude!
Dostatek informac?
Na str?nk?ch najdete prvotn? informace o jednotliv?ch ?kol?ch a kurzech. Dal?? materi?ly a p??padn? kalkulace budou zasl?ny po up?esn?n? po?adavk? a priorit t?eba na V?? email, p?semn? nebo faxem.
Celkov? servis
N?? person?l porad? a „u?ije“ V?m jazykov? pobyt na m?ru s zohledn?n?m v?ech Va?ich po?adavk?. Ihned po v?b?ru je V?m p?edstavena p?esn? kalkulace (i na v?ce kurz? a ?kol) a pak sta?? jen si vybrat. Zaji?t?n? nejrychlej?? a nejlevn?j?? dopravy na m?sto, ubytov?n? a dal??ch individu?ln?ch po?adavk? nen? probl?mem. Nebojte se vyslovit ??dn? z Va?ich po?adavk?!
V?hodn? ceny
N?kter? zahrani?n? ?koly nab?zej? na?? agentu?e PEGAS INTERNATIONAL v?hodn? ceny, n?kdy i speci?ln? slevy. Informace o sez?nn?ch slev?ch se k V?m dostanou v?as!
Jazykov? kurzy pro dosp?l?
Od 1. kv?tna se na?e zem? stane ?lenem Evropsk? unie a jedin?, co n?s st?le m??e rozd?lovat bude jazykov? bari?ra. Zbo?te tuto bari?ru s na?? pomoc?, osvojte si jeden z kl??ov?ch jazyk? Evropsk? unie na intenzivn?ch jazykov?ch kurzech v zahrani?n?. Kolik z V?s m? zku?enosti s tuzemsk?mi jazykov?mi kurzy? Byli jste s nimi spokojeni? Dopracovali jste se k viditeln?j??m v?sledk?m? Mo?n? v?t?ina z v?s odpov?, ?e zku?enosti m?, viditeln? v?sledky nikoli. Nab?z?me V?m efektivn?j?? ?e?en? – vycestujte za v?ukou jazyka do zem?, kde se on?m jazykem mluv?. Nejen ?e si osvoj?te tolik pot?ebn? znalosti gramatiky a slovn? z?soby, hlavn? se v?ak nau??te ciz? jazyk poslouchat a okam?it? na n?j reagovat. Z?sk?te sebed?v?ru a zbav?te se ostychu z mluven?. A co v?c? Nav??ete nov? p??telstv? s lidmi z cel?ho sv?ta.
Jazykov? kurzy pro mana?ery
Vynikaj? znalost alespo? jednoho z?padn?ho jazyka je nezbytn?m po?adavkem firem, kter? hledaj? nov? pracovn?ky na mana?ersk? posty. V?t?ina zam?stnavatel? ji? nechce vynakl?dat zbyte?n? finan?n? prost?edky za p?ekladatelsk? ?i tlumo?nick? slu?by. Cel? ?ada firem zji??uje, ?e investice do m?stn?ch jazykov?ch kurz?, po??dan?ch pro sv? mana?ery, jsou vysok? a jejich efektivnost nen? dostate?n?. Zvolte ??inn?j?? zp?sob, jak vylep?it jazykov? znalosti sv?ho managamentu a t?m tak? zvednout presti? sv? firm?. Jazykov? gramotnost mana?er? bude po vstupu na?? republiky do EU z?kladn?m p?edpokladem obchodn?ho ?sp?chu ka?d? spole?nosti. Jazykov? kurzy pro mana?ery jsou ur?eny n?ro?n?m, m?rn? a v?ce pokro?il?m klient?m, kte?? cht?j? zdokonalit svoji obecnou hlavn? v?ak profesn? angli?tinu. Vysok? standard a intenzita v?uky, ?pi?kov? lektorsk? t?m a kvalitn? technick? z?zem?, to jsou jen n?kter? z faktor? je? zaru?? kvalitu dosa?en?ch jazykov?ch znalost?.
Jazykov? pobyty pro d?ti a ml?de?
Umo?n?te sv?m d?tem vykro?it za svou budoucnost? ze stejn? startovac? ??ry jako jejich vrstevn?ci z ostatn?ch evropsk?ch st?t?. Vy?lete svou ratolest na zku?enou do sv?ta, vy?lete ji nejen za pozn?n?m, ale hlavn? za p??jemnou a efektivn? v?ukou ciz?ho jazyka, n?sledn?mi ?koln?mi v?sledky v jazyc?ch, ale i osobnostn?m vyzr?n?m Va?eho potomka bude mile p?ekvapeni. Nezapom?nejte! Investice do vzd?l?n? a budoucnosti Va?ich d?t? se vyplat?. Co jazykov? kurz Va?emu d?t?ti p?inese?
 1. vylep?en? jazykov? ?rovn? (gramatika, slovn? z?soba)
 2. zdokonalen? v poslechu a mluven?
 3. eliminaci strachu z mluven?
 4. schopnost prosadit se v kolektivu
 5. v?t?? nez?vislost
 6. nov? p??telstv? a kontakty
 7. relaxaci a p??jemn? pro?it? pr?zdniny

Pegas International se zam??uje na individu?ln? jazykov? kurzy.

B?hem pobytu se d?t? mus? „spolehnout“ na svoje schopnosti adaptace. To v?ak nen? na ?kodu, pr?v? naopak, tato skute?nost p?isp?v? k v?t??m pokrok?m v jazyce, stejn? jako fakt, ?e si d?ti najdou kamar?dy z jin?ch zem? a s t?mi komunikuj? v dan?m studovan?m jazyce. ?ada odborn?k? V?m potvrd?, ?e pr?v? praktick? pou??v?n? jazyka p?isp?v? k jeho kvalitn?mu a trval?mu osvojen?.
Kurzy efektivn? kombinuj? jazykovou v?uku s celou ?adou kulturn?ch a sportovn?ch akc?, pozn?v?n?m pam?tek a zvyk? nav?t?ven? zem? po??naje, sportovn?mi kl?n?mi a sout??emi kon?e. V?kov? rozp?t? na?ich mlad?ch klient? s pohybuje mezi 12 – 18 lety. V?t?ina z nich se u?? jazyk dva a v?ce roky. Obl?ben? a nadm?ru u?ite?n? jsou kurzy pro budouc? maturanty, jejich jazykov? ?rove? se rapidn? zlep?? tak, ?e po n?vratu do ?koln?ch lavic se jejich profeso?i nesta?? divit. Nev?hejte a p?ij?te i se sv?mi d?tmi do na?ich kancel???, nab?dka je ?irok? a jist? si vyberete.