Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

WORK & TRAVEL USA 2005

Tento program byl zalo?en pro zahrani?n? studenty jako v?m?nn? program za ??elem pozn?n? Spojen?ch St?t?. Americk? vl?da V?m umo??uje a povoluje naj?t si pr?ci ve Spojen?ch St?tech po dobu letn?ch pr?zdnin a vycestovat do USA na dobu a? 5 m?s?c?. Leg?ln? prac? m?te mo?nost sn??it a t?eba i pokr?t Va?e n?klady spojen? s vycestov?n?m a pobytem v USA. Pros?m, vezm?te na v?dom?, ?e se jedn? o kulturn? v?m?nn? pobyt, ne o pr?ci v zahrani??.. Na?e agentura je pouze zprost?edkovatelem nikoliv Va??m zam?stnavatelem.

?ADATEL MUS?:
 • Spl?ovat v?k mezi 18 a 28 lety
 • B?t studentem V? nebo jin? vy??? odborn? ?koly v dob? ??dosti i v n?sleduj?c?m ?koln?m roce /denn? studium - nutno prok?zat/ - studenti prvn?ch a posledn?ch ro?n?k? nemohou b?t p?ijati do programu
 • M?t minim?ln? z?klady AJ
 • M?t uzav?en? p??slu?n? zdravotn? a ?razov? poji?t?n? po dobu pobytu ve Spojen?ch St?tech.
 • B?t schopen pracovat minim?ln? 3 m?s?ce, nejd?le v?ak 4 m?s?ce
 • Program prob?h? od 1.5.2005 do 31.10.2005
 • P?ihl??ky, ostatn? dokumenty a platby mus? b?t dod?ny nejpozd?ji do 31.1.2005

?adatel, kter? ??d? o pracovn? um?st?n? ve Spojen?ch St?tech zaplat?:

A) Full Service Program 15.500,-K?

(tato cena je garantovan? pro p?ihl??ky podan? do 31.1.2005)

Poplatek zahrnuje:
 • Ka?d? ?adatel mus? proj?t pohovorem a p??pravn?m ?kolen?m, zda-li je vhodn?m kandid?tem. Pohovor je veden v anglick?m jazyce se z?stupcem Pegas International .
 • ?adatel obdr?? pouze jednu nab?dku zam?stn?n? s podrobn?mi informacemi o nab?zen? pr?ci (po?et hodin, plat, ubytov?n?)
 • ?adatel obdr?? podklady k z?sk?n? v?za J-1, platn? na dobu 4 m?s?c? plus extra 30 dn? za ??elem cestov?n?
 • Vyzvednut? na leti?ti pro skupinu 25 ?len? a v?ce
 • Ubytov?n? v New Yorku na 2 noci. ??astn?k bude ubytov?n spole?n? se 2-3 dal??mi studenty v hotelu nebo YMCA
 • P??pravn? ?kolen? v NYC a ve?ker? info materi?ly zahrnuj?c? dan?, social security, pr?va a povinnosti, mo?nosti vyu?it? dopravy, cestov?n? atd.
Celkov? cena nezahrnuje:
 • Poplatek za USA v?zum (100 USD - plat? se v K?)
 • SEVIS poplatek (35 USD - plat? se spole?n? s poplatky za program)
 • Cestovn? n?klady do Spojen?ch St?t? a po Spojen?ch St?tech
 • Strava po dobu 2 dn? v New Yorku
 • Zdravotn? a ?razov? poji?t?n?. Zprost?edkov?n? poji?t?n? p?es na?? agenturu je podm?nkou. Poji?t?n? s V?mi velice r?di zkonzultujeme v na?ich kancel???ch PEGAS INTERNATIONAL.
 • Dopravu z leti?t? u skupin men??ch jak 25 ?len?
Zaji?t?n? letenky p?es Pegas International je podm?nkou.

B) Self Arranged Program 10.500,-K?

(tato cena je garantovan? pro p?ihl??ky podan? do 31.1.2005)

??astn?k neabsolvuje ?kolen? v NYC a m??e odlet?t p??mo k zam?stnavateli. Poplatek zahrnuje:
 • Pohovor a p??pravn? ?kolen? v Praze.
 • Ov??en? v?ech pracovn?ch nab?dek na?? partnerskou agenturou v USA
 • Materi?ly a informace dostane ??astn?k p?ed odletem z domova
Celkov? cena nezahrnuje:
 • Poplatek za USA v?zum (100 USD - plat? se v K?)
 • Cestovn? n?klady do Spojen?ch St?t? a po Spojen?ch St?tech
 • SEVIS poplatek (35 USD - plat? se spole?n? s poplatky za program)
 • Zdravotn? a ?razov? poji?t?n?

U Self-Arranged Jobs maj? ?adatel? mo?nost si zprost?edkovat zam?stnavatele sami, nikoliv v?ak p?es t?et? organizaci. Letenku a zdravotn? a ?razov? poji?t?n? V?m velice r?di zajist? pracovn?ci Pegas International.

FINAN?N? ODM?NA PRO ??ASTN?KY, KTE?? P?IVEDOU DAL?? Z?JEMCE - viz platby