Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

AUSTR?LIE

Angli?tina v Austr?lii

Stejn? tak jako jsou ?ist? vody Tich?ho oce?nu, je? om?v? australsk? pob?e??, tak ?ist? a dynamick? m??e b?t i Va?e angli?tina, rozhodnete-li se vycestovat za jej?m studiem pr?v? do Austr?lie. ?ada klient?, kter? k n?m p?ich?z? s po?adavkem studia angli?tiny v Austr?lii vyslovuje jist? obavy z toho, ?e ze z?klady jejich „?koln?“ britsk? angli?tiny neporozum? ?dajn? siln?mu akcentu australsk? angli?tiny. Ale to je omyl! Nenaraz?te na vst??cn?j?? a p??tel?t?j?? lidi, se snahou se domluvit a V?m porozum?t, jako jsou Australan?. P?edev??m ale v?echny ?koly v na?? nab?dce vyu?uj? spisovn? „anglick?“ angli?tin?, kterou se dorozum?te po cel?m sv?t?.

Austr?lie je volbou hlavn? pro na?e mlad?? klienty, kte?? se zaj?maj? o dlouhodob? jazykov? pobyty. L?kadlem jsou nejen kvalitn? ?koly, nab?zej?c? efektivn? a progresivn? v?uku angli?tiny, ale tak? to ostatn?, ??m je Austr?lii p?ita?liv?. Nekone?n? pl??e, modr? oce?n, zelen? pralesy, ?erven? pou?t?, neobvykl? fauna i fl?ra a v neposledn? ?ad? bl?zkost dal??ch atraktivn?ch zem?, jako je Nov? Z?land nebo exotick? ostrovn? st?ty ji?n?ho Pacifiku. A to nen? v??et pozitiv, kter? pro Austr?lii hovo??, je?t? z hola vy?erp?n.
Studentsk? v?zum, na kter? vycestujete, V?m umo?n? 20 hodin t?dn? leg?ln? pracovat a t?m si tak pokr?vat svoje n?klady na studium, ubytov?n? a stravu, ti ?ikovn?j?? na?et?? i na cestov?n? po Austr?lii. V pracovn?m procesu Va?e angli?tina dostane ten pot?ebn? praktick? rozm?r a vyu?it?, co? jedine?n? podpo?? upevn?n? znalost? z?skan?ch v kurzu.

?est a? dvan?ct m?s?c?, v takov?mto rozmez? se pohybuje obvykl? doba, po kterou na?i klienti v Austr?lii z?st?vaj?. P?i v?b?ru kurzu se zohled?uje ?ada faktor?, z nich? nejd?le?it?j?? jsou poloha a velikost m?sta, doporu?en? zn?m?ch, v??e ?ivotn?ch n?klad? nebo mo?nosti pracovn?ho uplatn?n?.

V?ichni, kte?? cht?j? v Austr?lii studovat v?ce jak dvan?ct t?dn? respektive dvan?ct t?dn? a d?le, mus? ??dat o studentsk? v?zum.

Ti z V?s, kte?? hodl?te vycestovat za angli?tinou do Austr?lie na krat?? dobu (ne? je 12 t?dn?), za??daj? pouze o turistick? v?zum.

POZOR!
Dr?itel turistick?ho v?za nen? opr?vn?n k z?sk?n? ji? zm?n?n?ho pracovn?ho povolen? na ??ste?n? pracovn? ?vazek 20 hodin t?dn?.

A je?t? jedna d?le?it? pozn?mka
.
Proces ud?lov?n? australsk?ho v?za je relativn? dlouhodob?j?? a je podm?n?n dod?n?m ?ady formalit a doklad?, proto doporu?ujeme V?em na?im klient?m, aby sv? studium pl?novali s dostate?n?m p?edstihem a? t?? m?s?c?.

M??ete se spolehnout na na?i pomoc p?i vypl?ov?n? ??dost? o ud?len? v?za.

Poskytneme ve?ker? informace o pot?ebn?ch dokumentech a formalit?ch. Va?e ??dost bude osobn? pod?na na??m pracovn?kem p??mo na australsk? ambas?d? ve V?dni.

Nab?zen? lokality ke studov?n? (na?e „bro?urka Austr?lie)

SYDNEY

- hlavn? m?sto N.S.W. (New South Wales), nejv?t?? m?sto Austr?lie. Sydney je zn?m? p?edev??m sv?m pob?e??m, kter? nab?z? nejkr?sn?j?? pl??e na sv?t?. V Sydney m??ete naj?t budovy poch?zej?c? z minul?ho stolet? a z?rove? supermodern? mrakodrapy, plno zelen? a mnoho jin?ch zaj?mavost?. P??stav rozd?luje Sydney na severn? a ji?n? ??st, ob? tyto ??sti spojuje Harbour Bridge. Nesm?me opomenout Operu House, Darling Harbour, malebn? uli?ky v Rocks, exkluzivn? n?kupn? st?edisko QVB a plno dal??ch pozoruhodn?ch m?st, kter? stoj? za nav?t?ven?.

BRISBANE

- hlavn? m?sto Queenslandu, t?et? nejv?t?? m?sto Austr?lie. Brisbane je velice modern? m?sto, kter? nab?z? optim?ln? klima, mno?stv? atrakc? - de?tn? prales, trhy, nes?etn? restaurac? a kav?ren. D?ky tepl?mu po?as?, kter? trv? 3/4 roku m??ete realizovat nejr?zn?j?? sporty - squash, golf, tenis, cyklistika ...

CAIRNS

- mal? m?ste?ko v severn?m Queenslandu, kter? se nach?z? v tropick?m prost?ed?. Je to u?in?n? r?j, kter? spoluvytv??? ?eky, pl??e, vodop?dy a hory. Cairns nab?z? mnoho turistick?ch atrakc?, p??telskou atmosf?ru a pohostinnost m?stn?ch obyvatel. Nab?dka aktivit pro voln? ?as je nevy?erpateln? - windsurfing, jachting, paragliding, bungee jumping, pot?p?n? .....

GOLD COAST

- le?? jihov?chodn? od Brisbane, rozprost?r? se od South Portu a? do Coolangatta. Gold Coast je nejobl?ben?j?? pr?zdninov? lokalita, a to jak pro Australany, tak pro turisty z Evropy, Asie nebo Ameriky. Z?bavu m??ete naj?t ve sportovn?m vy?it? - surfov?n?, ryba?en?, jachting, bungee jumping, vodn? ly?ov?n?... Zapomenout by se nem?lo na n?dhern? parky – Wet’n Wild World, Sea World, Dream World and Movie world, kter? umo?n? poklidn?j?? a? relaxa?n? vyu?it? voln?ho ?asu.

MELBOURNE

- hlavn? m?sto st?tu Victoria, druh? nejv?t?? m?sto Austr?lie. Jeliko? v Melbourne ?ije velk? mno?stv? b?val?ch Evropan?, m?sto sv?m ?ivotn?m stylem p?ipom?n? evropsk? m?sta. Le?? na ?ece Yarra, kter? prot?k? st?edem m?sta. M?sto je proslaven? kr?sn?mi zahradami, rozmanitou kulturou a sportovn?mi akcemi (Tennis Melbourne Cup, Formule 1). Zn?m? jsou n?kupn? st?ediska, kter? se nach?zej? na Collins Street, Armadale High Street a Bridge Road v Richmond. Melbourne nab?z? velice pestr? no?n? ?ivot - no?n? kluby, kabarety, divadla, jazzov? a rockov? kluby.

ADELAIDE

- hlavn? m?sto ji?n? Austr?lie s po?tem obyvatel okolo 1 mili?nu. Adelaide je m?sto bank. Zn?m? je p?edev??m sv?mi kulturn?m akcemi (Adelaide Festival of Arts, Barossa Music Festival). M?sto je postaveno ve velmi zaj?mav?m architektonick?m stylu - modern? mrakodrapy se prol?naj? s historicky vyhl??ej?c?mi kostely. V Adelaide se rozprost?raj? p?kn? pl??e, zelen? parky, kter? dod?vaj? m?stu vl?hu a sv??est. Nesm?me opomenout na bohatou sportovn? nab?dku - tenis, golf, pot?p?n?, organizovan? v?lety na lod?ch.. V bl?zk?m okol? m?sta (1 hodina letedlem) doporu?ujeme v?let na Kangaroo Island, kde m??ete podniknout prohl?dku Seal Bay - pozorov?n? tule??, a nebo se setkat s typick?mi australsk?mi zv??aty - koaly, klokany.

PERTH

- hlavn? m?sto z?padn? Austr?lie, ?tvrt? nejv?t?? m?sto Austr?lie. Perth je upraven?, ?ist? m?sto le??c? na ?ece Swan . V Perthu je velmi tepl? podneb? s p?ekr?sn?m pob?e??m a b?l?mi pl??emi. M?sto m? zaj?mav? navr?en? historick? j?dro, kter? je obklopeno mno?stv?m hosp?dek, kav?ren, galeriemi a muzei. V okol? m?sta se nach?z? atraktivn? m?sta - Rottnest Island - kr?sn? pl??e, Swan Valley - vina?sk? oblast, n?rodn? park Nambung a mnoh? dal??. O Perthu se ??k?v?, ?e je malou kopi? m?sta Sydney.

HOBART

- hlavn? m?sto Tasm?nie, druh? nejstar?? m?sto Austr?lie s po?tem obyvatel kolem 200 tis?c. Zn?m? je p?edev??m pro sv?j typicky jachta?sk? z?vod - Sydney to Hobart, kter? je zde ka?doro?n? po??d?n. Tasm?nie je atraktivn? d?ky p??rodn?m kr?s?m (parky, de?tn? lesy..) tak? o?ividn? ?ist?mu mo?i, co? je ide?ln? pro pot?p?n?, plav?n? a koup?n?.

Geografie a stru?n? historie Austr?lie

Austr?lie je zem?, kter? se rozkl?d? na nejmen??m kontinent? a n?kter?ch p?ilehl?ch ostrovech (Tasm?nie, Kokosov? ostrovy, Norfolk, V?no?n? ostrov, ostrovy Torresova pr?livu). P?vodn? byl kontinent naz?v?n Nov? Holandsko, teprve od 19. stolet? Austr?lie (Ji?n? zem?). Od konce 18. stolet? britsk? trestaneck? kolonie (1778), z?rove? bylo zapo?ato s kolonizac? kontinentu. V letech 1900 1901 bylo dosud 6 samostatn?ch kolonii (Nov? Ji?n? Wales, Queensland, Ji?n? Austr?lie, Victorie, Z?padn? Austr?lie, Tasm?nie) spojeno do federace (Australsk? svaz) se statutem dominia v r?mci Commonwealthu. Roku 1911 bylo p?ipojeno Severn? teritorium (nem? dosud statut svazov?ho st?tu). Austr?lie se po boku Velk? Brit?nie ??astnila 1. i 2. sv?tov? v?lky a z?skala v Tichomo?? ?adu mand?tn?ch, resp. poru?ensk?ch ?zem?.

Ofici?ln? n?zev ?esky – Australsk? svaz nebo Austr?lie

Origin?ln? – The Commonwealth of Australia.
St?tn? z??zen? parlamentn? monarchie, hlavou st?tu je gener?ln? guvern?r zastupuj?c? britskou kr?lovnu. V roce 1986 byl p?ijat Australsk? z?kon, kter? de facto zru?il ?stavn? spojen? s Velkou Brit?ni?. Hlavn? m?sto Austr?lie je Canberra (kolem 325 tis?c obyvatel), nejv?t?? m?sto Austr?lie je Sydney (kolem 4 mili?n? obyvatel). Rozloha Austr?lie je 7 686848 km2 s po?tem obyvatel kolem 18 077 000. ??edn?m jazykem je angli?tina a australsk? jazyky, ofici?ln? m?na je australsk? dolar.

Historie ?ech? v Austr?lii

Prvn?m (dolo?en?m) ?echem, kter? vstoupil na australskou p?du, byl v 18. stolet? botanik Tade?? Haenke. Ve slu?b?ch rakousk?ho c?sa?e Josefa II. se ??astnil v?deck? expedice a nasb?ral mnoho druh? rostlinstva dosud nezn?m?ch v Evrop?. Haenke byl nejenom prvn?m ?echem, kter? nav?t?vil Austr?lii, ale tak? jedn?m z prvn?ch v?dc? v?bec, kte?? studovali charakter tam?j?? p??rody.
Prvn?m prokazateln?m ?echem, kter? se usadil v Austr?lii, byl Marek Blucher, narozen? v Praze roku 1801. ?ivot jej zavedl do Anglie, odkud byl za kr?de? deportov?n do Austr?lie. Posl?ze se usadil v Sydney.
Po??tkem 20.stolet?, podle ofici?ln?ch ?daj? Commonwealth Census, bylo v Austr?lii 264 ob?an? ?esk?ho p?vodu (?daj za rok 1921).
P??jezdy prvn?ch vln ?esk?ch p?ist?hovalc? po 2.sv.v. se datuj? rokem 1949, kdy se v Austr?lii usadilo 4167 osob z tehdej??ho ?eskoslovenska, roku 1950 jich p?ijelo 5020. T?m?? v?ichni p?ed odjezdem z Evropy podepsali pracovn? smlouvu, podle n?? se zav?zali p?ijmout jakoukoli pr?ci v jak?mkoliv m?st? Austr?lie. Na z?klad? tohoto opat?en? i akademicky vzd?lan? lid? pracovali po dva roky manu?ln?, p?ev??n? v zem?d?lstv?. I po skon?en? kontraktu m?li zejm?na l?ka?i, pr?vn?ci aj. profese velk? probl?my s uplatn?n?m - m?stn? profesn? komory odm?taly uznat jejich vzd?l?n?, tak?e ?ada odborn?k? re-emigrovala z Austr?lie do USA a Kanady.
Prvn? skupina posrpnov?ch emigrant?, sest?vaj?c? ze 173 osob, p?ist?la v Sydney 14. z??? 1968. ?st?edn? v?bor krajansk? ?s. asociace v Austr?lii a na Nov?m Z?landu se rozhodl poskytnout t?mto ute?enc?m ve?kerou pomoc, aby nemuseli proj?t stejn?m str?d?n?m jako po?norov? emigranti. Poda?ilo se dos?hnout toho, ?e australsk? univerzity nostrifikovaly ?s. doklady o vzd?l?n?.