Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

AU-PAIR POBYTY

AU-PAIR, to nen? b?t na dovolen?, ale v?c ne? to. Z hostitelsk? zem? pozn?te ?ivot, jak? byste o?ima turisty nepoznali. M?te-li kladn? vztah k d?tem, jste p?izp?sobiv?, chcete se dob?e nau?it jazyk, ale nem??ete si dovolit pouze studovat, pak au pair je ta prav? volba pro V?s

KDO JE AUPAIR?

Svobodn?, bezd?tn? ?lov?k star?? 18 let. Horn? v?kov? hranice je omezena podle ustanoven? jednotliv?ch zem?. Au-pair m??e b?t d?vka, ale i chlapec, kter? p?ij??d? do jin? zem? za ??elem kulturn?ho pozn?n?, v?ukou a zdokonalen?m jazyka v p??slu?n? zemi a ?ije s rodinou. P?esto jsou d?vky mnohem v?ce preferov?ny ne? chlapci. V?ichni, kte?? o zprost?edkov?n? au pair ??daj?, by si m?li b?t v?domi nutn? flexibility a p?izp?soben? se zcela jin?mu ?ivotn?mu stylu.

PODM?NKY, PRACOVN? VZTAHY A O ?EM PR?CE AUPAIR VLASTN? JE?

Au-pair je poskytnut vlastn? pokoj, pln? penze a kapesn?. Denn? m? n?rok na volno, kter? m??e vyu??t dle vlastn?ch z?lib nebo za ??elem studia. N?kter? au pair programy jsou studiem podm?n?ny. Au-pair nen? kvalifikovan? pe?ovatelka. ?erp? ze zku?enost? z jej?ho vlastn?ho domova. Rodinou by m?la b?t dostate?n? informov?na o jej?ch povinnostech. M?lo by s n? b?t zach?zeno jako s ?lenem rodiny. Rodina by m?la br?t ohled na au pair po dobu jej? aklimatizace v pr?b?hu prvn?ch m?s?c? pobytu. Aupair je d?vka nebo chlapec ?ij?c? s hostitelskou rodinou. N?pln? pr?ce au pair je p?edev??m p??e o d?ti a dom?cnost. Pracovn? b??n? program au pair m??e za??nat bud??kem, vypraven?m d?t? do ?koly, vyzvednut?m ze ?koly v odpoledn?ch hodin?ch, aktivitami s d?tmi b?hem dne pop?. po ?kole, p??pravou sva?iny nebo ve?e?e. Dom?c? pr?ce zahrnuj? udr?ov?n? domu v ?istot?, luxov?n?, ut?r?n? prachu, pran? a ?ehlen?. V p??pad? nesn?z? m? d?vka mo?nost kontaktovat au pair agenturu v hostitelsk? zemi.
children

PRO KOHO JE AU-PAIR PROGRAM VHODN? A CO JE JEHO V?HODOU?

Aupair pobyty jsou ur?eny p?edev??m mlad?m ?en?m, a?koliv mu?i maj? mo?nost o zprost?edkov?n? ??dat tak?. Budouc? au pair by m?la m?t p?ede?lou zku?enost s hl?d?n?m d?t? a p??? o d?ti. Zku?enosti ?erp? p?edev??m z vlastn?ho domova, pop?. jako instruktorka kemp? nebo z dal??ch aktivit s d?tmi. Ten, kdo nem? zku?enost ??dnou by si m?l pr?ci s d?tmi p?ed odjezdem vyzkou?et, aby si uv?domil do ?eho se pou?t?. Pr?ce s d?tmi je velmi odli?n? od pr?ce s dosp?l?mi. Au-pair by m?la b?t p?edev??m flexibiln? a rychle se p?izp?sobuj?c? nov?mu prost?ed?. Ka?d? ?adatel by si m?l uv?domit, ?e p?ij??d? do ciz? zem? k hostitelsk? rodin? nikoliv jako host, ale ?len rodiny, kter? m? sv? povinnosti a je ochoten dodr?ovat tzv. family rules /rodinn? pravidla/. Z?rove? je nutno zm?nit, ?e au pair od sv?ho p??jezdu bude pou??vat jazyk dan? zem? a ve?ker? komunikace bude prov?d?na v ciz?m jazyce. Proto by v??n? z?jemci m?li b?t s t?mto faktem sezn?meni a rozhodn? by nem?li odj??d?t s minim?ln? jazykovou pr?pravou. Rozhodn? se vyplat? nav?t?vovat jazykov? kurz t?sn? p?ed odjezdem do hostitelsk? zem?. P?esto?e se dan? jazyk u??te na ?kole po dobu n?kolika let, m??e se st?t, ?e budete m?t zprvopo??tku s porozum?n?m rodn? ?e?i probl?my.
V?hodou au-pair program? je p?edev??m fakt mo?nosti vycestovat do zahrani?? za ??elem nau?it se jazyk. D?lka pobytu rozhoduje o tom kolik se toho nau??te. Z vlastn? zku?enosti m??eme doporu?it pobyty del?? 9 m?s?c?. Rozhodn? je to v?born? ?ivotn? zku?enost, jak ??t v zahrani?? po dobu n?kolika m?s?c?, ani? byste za to p??li? zaplatili. Vzpom?nky V?s budou prov?zet po zbytek Va?eho ?ivota.

Lokality pro au-pair pobyty:

Anglie
USA
N?mecko
?pan?lsko
Holandsko
Francie
Norsko
{{* PART: nahoru *}} {{ed_page->part id=6}}