Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Jak si vybrat studium v zahrani?? a jazykov? kurz
z webov?ch str?nek spole?nosti PEGAS INTERNATIONAL

Agentura Pegas International V?m zprost?edkuje jazykov? pobyty v zahrani??, au-pair pobyty, pracovn? programy v USA, to v?e podpo??me kompletn?m servisem dal??ch slu?eb, jako je prodej letenek, uzav?en? cestovn?ho poji?t?n? nebo zaji?t?n? ubytov?n?. P?ed t?m, ne? za?nete nahl??et do jednotliv?ch sekc?, dovolte n?kolik slov na ?vod.
Letos jsme pro V?s na?i nab?dku roz???ili. Najdete zde celou paletu jazykov?ch kurz? v ji? tradi?n?ch a obl?ben?ch zem?ch jako je Austr?lie, Anglie ?i N?mecko, ale i kurzy v pon?kud exoti?t?j??ch oblastech Jihoafrick? republiky nebo Kuby. Douf?me, ?e t?mto roz???en?m budeme schopni je?t? l?pe vych?zet vst??c Va?im p??n?m a po?adavk?m.
Mo?n? se pt?te pro? zvolit pr?v? Pegas International?
Uv?d?me jen n?kolik d?vod?, pro? pr?v? my - PEGAS INTERNATIONAL a na?i pracovn?ci jsou schopni a ochotni ud?lat pro Va?i spokojenost maximum.
?irok? nab?dka
PEGAS INTERNATIONAL ka?doro?n? roz?i?uje svoji nab?dku s ohledem na po?adavky klient?. Jazykov? kurzy m??ete absolvovat ve v?ce zem?ch a zdokonalit se ve v?ce jazyc?ch. Nab?z?me nejefektivn?j?? mo?nost studia ciz?ho jazyka, a to p??mo v zem?ch, kde se studovan?m jazykem hovo??. Ka?d? si u n?s vybere!
Osobn? p??stup
N?? person?l je z?rukou kvality a pohotovosti. V?ichni zam?stnanci maj? svoje osobn? zku?enosti ze zahrani??, kde studovali, pracovali nebo zastupovali na?i agenturu. Krom? profesion?ln?ho p??stupu jist? ocen?te i vst??cn?, p??telsk? p?ijet? a ochotu zodpov?d?t ve?ker? dotazy. T???me se na Va?i n?v?t?vu!
Info linka zdarma
Nev?hejte a vyto?te 800 100 368 to je ??slo bezplatn? infolinky. Hovorn? plat?me my! Dovol?te se do na?? kancel??e v Praze. V?echny Va?e p??padn? dotazy ochotn? zodpov?me. Zavolejte nikdo V?s neodbude!
Dostatek informac?
Na str?nk?ch najdete prvotn? informace o jednotliv?ch ?kol?ch a kurzech. Dal?? materi?ly a p??padn? kalkulace budou zasl?ny po up?esn?n? po?adavk? a priorit t?eba na V?? email, p?semn? nebo faxem.
Celkov? servis
N?? person?l porad? a „u?ije“ V?m jazykov? pobyt na m?ru s zohledn?n?m v?ech Va?ich po?adavk?. Ihned po v?b?ru je V?m p?edstavena p?esn? kalkulace (i na v?ce kurz? a ?kol) a pak sta?? jen si vybrat. Zaji?t?n? nejrychlej?? a nejlevn?j?? dopravy na m?sto, ubytov?n? a dal??ch individu?ln?ch po?adavk? nen? probl?mem. Nebojte se vyslovit ??dn? z Va?ich po?adavk?!
V?hodn? ceny
N?kter? zahrani?n? ?koly nab?zej? na?? agentu?e PEGAS INTERNATIONAL v?hodn? ceny, n?kdy i speci?ln? slevy. Informace o sez?nn?ch slev?ch se k V?m dostanou v?as!

P?I V?B?RU KURZU JSOU D?LE?IT? TYTO FAKTORY

Zem?
Za v?ukou jazyka vyj??d?te s na?? agenturou PEGAS INTERNATIONAL v?dy do zahrani?n?ch st?t?, kde je V?mi zvolen? jazyk jazykem ??edn?m. Konfrontace s jazykem prob?h? tak?ka 24 hodin denn?, mimo ?kolu jste nuceni jazyk pou??vat nejen p?i konverzaci se svou hostitelskou rodinou, ale i p?i b??n?m styku na ulici, v restaurac?ch ?i obchodech. A pr?v? tato intenzita je z?rukou brzk?ho osvojen? a n?sledn?ho upevn?n? jazykov?ch znalost?. U kr?tkodob?ch pobyt? jsou nejv?hodn?j?? zem?, kter? nejsou daleko nap?. Velk? Brit?nie, Irsko nebo Malta, p?i volb? dlouhodob?ho pobytu se nab?dka rozr?st? na dal?? zem? jako jsou Austr?lie, Nov? Z?land a ?ada jin?ch.
Pros?m zva?te tak?, zda je pot?eba pro vstup do dan? zem? v?zum a kontaktujte n?s s dostate?n?m ?asov?m p?edstihem.
?kola
?koly, kter? nab?z?me jsou specializovan? jazykov? ?koly, vy??? odborn? ?koly a univerzity. Jejich kvalitn? v?ukov? metody budou z?rukou Va?eho pokroku a ?sp??n?ho zvl?dnut? ciz?ho jazyka.V?b?r je rozmanit?. N?kter? ?koly jsou um?st?ny p??mo v centru m?sta, jin? v okrajov?ch (klidn?j??ch) ??stech, oboj? m? svoje v?hody i nev?hody. V?hodou t?ch prvn?ch je, ?e jsou p??mo v centru d?n?, nen? odtud daleko do kina, obchod? ?i restaurac?. Nev?hodou b?v? n?kdy del?? ?asov? interval pro doj??d?n? z hostitelsk? rodiny. Tak? ceny n?jemn?ho ve studentsk?ch bytech jsou ?asto vy??? v centr?ln? m?stsk? z?stavb? ne? v okrajov?ch ?tvrt?ch.
M?sto
Jste-li ?lov?k miluj?c? ruch velkom?sta a v?echno co k tomu pat??, vyberte si ?kolu ve velk?m m?st? jako je Sydney, Lond?n ?i Pa???. Imponuje V?m sp??e klidn?, provin?n? atmosf?ra, v tom p??pad? zvolte men?? m?sta typu Cairns, Torbay nebo Brighton. V p??pad? dlouhodob?j??ho pobytu nezapome?te zohlednit tak? charakter podneb?.
Kurz
Nab?dka kurz? je dosti ?irok?, hlavn?m krit?riem v?b?ru jsou intenzita v?uky (intenzivn?, standardn?) a zam??en? (jazykov?, odborn?).
D?lka kurzu
2 t?dny b?v? minim?ln? d?lka kurzu, maxim?ln? d?lka nen? v?t?inou vymezena – z?le?? ?ist? na Va?em rozhodnut?. POZOR n?kter? p??pravn? kurzy, v?t?inou ty, vedouc? k mezin?rodn? uzn?van?m certifik?t?m (TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate), maj? pevnou d?lku a data za??tku. D?lku kurzu je dobr? pod??dit v?ku a zejm?na pot?eb?m jedince. Dlouhodob?j?? kurzy vol? hlavn? Ti z V?s, kte?? cht?j? maxim?ln? vylep?it sv? jazykov? znalosti, pop??pad? pokusit se o z?sk?n? n?kter?ho z certifik?t? ?i slo?en? st?tn? zkou?ky (po n?vratu dom?). Pro st?edo?kol?ky a d?ti jsou velice v?hodn? pr?zdninov? kurzy, jejich? term?ny se shoduj? s term?ny letn?ch pr?zdnin. A ?pln? za??te?n?ci? Pro ty je nejvhodn?j?? zvolit minim?ln? 12 t?denn? intenzivn? kurz. Je p?ece dobr? m?t pevn? z?klady na kter?ch se pak bez obt??? m??e stav?t d?l.
V?k student?
Zpravidla b?v? uveden minim?ln? v?k. Je-li tedy uvedeno min. 18, znamen? to, ?e spodn? v?kov? hranice student? ve t??d? bude 18 let. V?kov? pr?m?r se v?ak pohybuje n?kde kolem 20 –30 let (v letn?m obdob? kles?, v zimn?m naopak nar?st?).
T??da
Po?ty student? ve t??d? b?vaj? limitov?ny. Obecn? ale plat?, ??m men?? po?et student?, t?m intenzivn?j?? v?uka. Pln? vy?erpan? limity ?ekejte zejm?na v letn?ch m?s?c?ch. Specifick? jsou kurzy „One to one“ tedy „student – u?itel“.
Po?et lekc? za t?den
Po?et lekc? t?dn? ?zce souvis? s intenzitou kurzu. V?t?ina student? tak? vysoce oce?uje i mimo?koln? – volno?asov? aktivity (v?lety, p?edn??ky, sportovn? akce) i p?i t?chto podnic?ch doch?z? k procesu zdokonalov?n? a upevn?n? jazykov?ch znalost?.
D?lka lekce
D?lky lekc? se v?t?inou li??, n?kter? ?koly preferuj? 60 minutov? lekce, jin? zase 45 minutov?. P?i dlouhodob?j??m kurzu je rozd?l velice patrn?, proto nezapome?te zohlednit i toto kriterium.
V?uka
V?t?ina kurz? prob?h? v 60 nebo 90 minutov?ch bloc?ch. Za??tek i konec v?uky b?v? individu?ln?, jsou rann?, odpoledn? bloky, minutov? n?kdy i hodinov? p?est?vky. ?asto v?uka pokra?uje i neform?ln? v tzv. „organizovan?m voln?m ?ase“.
N?stupy
Do v?t?iny kurz? m??ete nastoupit ka?d? libovoln? pond?l?. V?jimku tvo?? ji? zmi?ovan? p??pravn? kurzy TOEFL, Cambridge Certificate, zde jsou term?ny n?stupu pevn? d?ny. Trvaj?-li ?koly na pevn?ch term?nech n?stupu, tyto term?ny jsou v?dy p?edem uvedeny a mus? se dodr?et. Pokud je to mo?n?, doporu?ujeme nastoupit na kurz mimo sez?nu, a to zejm?na velmi motivovan?m klient?m a mana?er?m. Naopak mlad?? studenti ocen? sez?nn? hlavn? pr?zdninov? kurzy, po tuto dobu jsou ?koly pln? mlad?ch lid? ze v?ech kout? sv?ta. Anglick? konverzace s kamar?dem na pl??i, p?i tenise nebo v restauraci v?te?n? dopln? va?e sna?en? ve ?kole.
Ubytov?n?
Nej?ast?j??m typem ubytov?n? jsou hostitelsk? rodiny. Zejm?na na kr?tkodob? pobyty jsou tou nejlep?? volbou. V?t?ina ?kol nab?z? tak? ubytov?n? ve studentsk?ch rezidenc?ch nebo kolej?ch.
Co uleh?? Va?e rozhodnut?
Je n?m jasn?, ?e nab?dka ?kol a jejich kurz? je zna?n? ?irok? a klient?m ?asto ?in? probl?my, pro jakou zemi a kurz se maj? rozhodnout. My se budeme sna?it p?i v?b?ru pomoci, ale je nezbytn?, aby jste si sami uv?domili a vyt??ili co vlastn? chcete. P?edev??m mus?te m?t jasno, co je Va??m c?lem a jak? cesta (kurz) V?s k n?mu dovede nejefektivn?ji.

JAZYKOV? ?ROVE?

Po?et ?rovn? a jejich rozli?en? b?v? individu?ln? na ka?d? ?kole a dokonce i v r?mci jedn? ?koly se m??e m?nit dle aktu?ln?ho po?tu a ?rovn? jednotliv?ch student?, ale obecn? se d? popsat takto:
 • 1. Beginner – nem? ??dnou znalost jazyka, krom? n?kolika m?lo obecn? zn?m?ch pojm?. Studenti se v t?to ?rovni nau?? komunikovat t?m nejz?kladn?j??m zp?sobem, osvoj? si velmi jednoduchou slovn? z?sobu, z?klady gramatiky a nejnutn?j?? obecn? fr?ze pro pou??v?n? v b??n?m ?ivot?.
 • 2. Elementary – studoval jazyk d??ve, ale pot?ebuje mnohem v?ce praxe a sebev?dom? v jeho pou??v?n?. M? z?kladn? schopnost komunikovat v b??n?ch, d?v?rn? zn?m?ch situac?ch ka?dodenn?ho ?ivota. Dok??e se velmi omezen? orientovat v mnoha jednoduch?ch situac?ch nezbytn?ch k p?e?it? v souvislosti s cestov?n?m, nakupov?n?m a ve spole?ensk?m ?ivot?. V t?to ?rovni si student zvy?uj? slovn? z?sobu a u?? se pou??vat r?zn? z?kladn? ?asy, pou??vat jazyk v r?zn?ch b??n?ch situac?ch. Na konci t?to ?rovni by si studenti m?li osvojit z?kladn? pov?domost a schopnost pou??vat jednoduchou gramatiku a komunikovat s pou??v?n?m jednoduch?ch element?rn?ch konverza?n?ch schopnost?.
 • 3. Lower Intermediate – je st?le v ran?m stadiu studia jazyka, ale m? dobrou z?kladn? schopnost komunikovat v r?zn?ch dennodenn?ch b??n?ch jednoduch?ch situac?ch, v?t?inou v?ak s ?ast?mi chybami, velmi neplynule a se zna?n?m ?sil?m. Pot?ebuje rozvinout poslech, gramatiku a slovn? z?sobu.
 • 4. Intermediate – je schopen aktivn? se ??astnit konverzace, mluv? a rozum? s ur?itou d?vkou jistoty. Jeho jazykov? znalosti se vyv?jej? dob?e, za??n? vyjad?ovat komplexn?j?? my?lenky, ale jazyk nen? v?dy p?esn?. V t?to ?rovn? se studenti u?? tvo?it komplexn?j?? formy v?t, v konverzaci vyj?d?it souhlas, nesouhlas, v?st diskusi. V psan? porovn?vaj? r?zn? situace, p??? dopisy, ??dosti o zam?stn?n? apod. Vyvinou si komplexn?j?? porozum?n? gramatice, zlep?? ?ten? a poslech, stanou se plynulej??mi a sebejist?j??mi. Pot?ebuje nad?le zlep?it plynulost, porozum?n? gramatice a roz???it slovn? z?sobu.
 • 5. Advanced – komunikuje efektivn? s velmi dobrou slovn? z?sobou a p?esnou gramatikou, dok??e pou??t ?irok? spektrum jazyka efektivn? v t?m?? v?ech situac?ch, kulturn? odpov?daj?c?m zp?sobem. Vyvinul si schopnost anal?zy ?ten?ho textu, komplexn? schopnosti v psan? a schopnost profesion?ln? diskutovat a obhajovat sv? n?zory. Relativn? snadno rozum? televizi, film?m, novin?m a akademick?m text?m. Na t?to ?rovn? se studenti zam??uj? na vyt??ben? a plynulost jazyka na vy??? struktur?ln? ?rovn?, roz???en? slovn? z?soby a vypilov?n? stylu projevu.
 • 6.Proficient – ovl?dl v?echny jazykov? dovednosti, dok??e porozum?t a komunikovat efektivn? a plynn? velice ?irok?m spektrem jazyka. V?echny oblasti ?ten?, psan?, mluven? a poslechu jsou dovedeny na nejvy??? ?rove?. Pou??v? jazyk s lehkost? a naprosto plynule. Ob?as pot?ebuje zdokonalit p?esnost nebo zlep?it porozum?n? a pou??v?n? velmi hovorov?ch aspekt? jazyka. M??e se nad?le zlep?it zdokonalen?m porozum?n? jemn?j??ch nuanc? a v?nov?n?m se nez?visl?mu ?ten?, aby je?t? v?ce roz???il svoji slovn? z?sobu.
 • V?t?ina ?kol ?asto n?kter? z ?rovn? v p??pad? pot?eby je?t? d?le d?l?, tak?e nam?sto jedn? ?rovn? maj? t?i – nap?. lower elementary, elementary a upper elementary, lower advanced, advanced a upper advanced.

  V?UKA A JEJ? METODY

  Z v??e uveden? stupnice jazykov? ?rovn? mo?n? n?kte?? z V?s nabudou dojmu, ?e nejv?t?? d?raz je kladen na ?stn? projev student?, to je ale omyl. V?echny n?mi nab?zen? ?koly vyu??vaj? modern? v?ukov? metody, kter? jsou efektivn? a osv?d?en?. Tyto metody jsou zam??eny na glob?ln? zvl?dnut? a osvojen? jazyka (?stn? projev, poslech, psan? i ?ten?).
  Prvn? den ve ?kole na V?s ?ek? vstupn? test. Jedn? se v?t?inou o p?semn? (test) a ?stn? (rozhovor s jedn?m z lektor?) ov??en? znalost?. Na z?klad? v?sledk? testu budete za?azeni do p??slu?n? t??dy. Hlavn?mi kriterii jsou ?rove? znalost? a pestr? n?rodnostn? slo?en?. Pr?m?rn? po?et student? ve t??d? je15.
  Samotn? v?uka prob?h? efektivn?, z?bavnou formou. Pot?ebn? kvalifikace a zku?enosti lektor? jsou z?rukou kvality, stejn? jako technick? z?zem? u?eben. Provoz v?ukov?ch multimedi?ln?ch st?edisek a voln? u?it? e-mailu je t?m?? samoz?ejmost?.

  V?echny ?koly maj? n?le?itou akreditaci a uzn?n? p??slu?n?ch m?stn?ch org?n?.

  FIN?LN? ROZHODNUT?

  Co a v jak?m po?ad? by m?lo ovlivnit Va?e rozhodnut??
  Intenzita kurzu a jeho n?pl?. Zohledn?te d?lku lekc? nejen jejich po?et!
  ?kola jej? velikost a um?st?n?.
  M?sto ka?d? jsme jin?ho naturelu, n?kdo vyzn?v? ruch velkom?sta, jin? ocen? klid provin?n?ch letovisek. N?kdo m? r?d slunce a pl??e, jin? miluje lesy, hory a sp??e m?rn? podneb?. N?koho l?k? historie, jin?ho mo?nosti sportovn?ho vy?it?.
  Co uleh?? Va?e rozhodnut??
  Je n?m jasn?, ?e nab?dka ?kol a jejich kurz? je zna?n? ?irok? a klient?m ?asto ?in? probl?my, pro jakou zemi a kurz se maj? rozhodnout. My se budeme sna?it V?m p?i v?b?ru pomoci, ale je nezbytn?, aby jste si sami uv?domili a vyt??ili co vlastn? chcete. P?edev??m mus?te m?t jasno, co je Va??m c?lem a jak? cesta tedy kurz V?s k n?mu dovede nejefektivn?ji.
  Za angli?tinou do Anglie
  Vyrazit za studiem angli?tiny do Anglie je tak p?irozen?! Ano, pr?v? Anglie je jednou z nejvyhled?van?j??ch zem?, kterou si klienti vol? pro studium anglick?ho jazyka. Se svou ?irokou nab?dkou kvalitn?ch kurz? a ?kol, „?istou“ angli?tinou, bohat?mi tradicemi, zem?pisnou bl?zkost? a s n? souvisej?c?mi n?zk?mi n?klady na dopravu, oslov? hodn? z?jemc?. Nen? se co divit ANGLIE m? opravdu co nab?dnout. V na?? nab?dce figuruj? nejen ?koly velk?ch jmen jako Oxford ?i Cambridge, ale i ?ada dal??ch. M??ete se rozhodnout pro studium na lond?nsk?ch ?kol?ch, na ?kol?ch v malebn?ch p??mo?sk?ch letovisc?ch na jihu zem? nebo zvolit historick? vnitrozemsk? centra. Sp??e ne? s?hodlouh? pov?d?n? o anglick? historii, kr?lovsk? rodin? nebo nevyzpytateln?m po?as? V?m budou jist? u?ite?n? informace, t?kaj?c? se jednotliv?ch ?kol. Kvalita v?uky, lektor? i technick?ho z?zem? je z?rukou Va?ich ?sp?ch?. Nejen, ?e v?echny nab?zen? ?koly jsou uzn?ny Britskou radou, jsou tak? uzn?v?ny na?imi klienty, kte?? ji? m?li mo?nost vyzkou?et jejich kvality. ?koly hlavn?ho m?sta Lond?na jsou vybr?ny p?esn? s ohledem na po?adavky na?ich klient?. Jedni z nich preferuj? ?koly v centru, pro jejich strategickou polohu a bl?zkost historick?mu j?dru, takov? z?jemci vol? sp??e m?n? intenzivn?j?? a levn?j?? kurzy, kter? v?ak vyv??? kontaktem s tepaj?c?m ?ivotem lond?nsk?ch ulic, kav?ren a obchodn?ch center. Druhou skupinou jsou ?koly v okrajov?ch a klidn?j??ch ?tvrt?ch Lond?na, jejich intenzivn?j?? kurzy si vyb?raj? sp??e motivovan?j?? klienti. Pro ?koly v p??mo?sk?ch letovisc?ch je typick?, ?e jsou 100% napln?ny hlavn? b?hem pr?zdnin, n?kter? z nich se specializuj? zejm?na na mlad?? studenty. Ale i Vy d??ve narozen? si ur?it? vyberete, m?te-li r?di mo?e, pl??e, slunce, pohodovou atmosf?ru a hlavn? se chcete nau?it anglicky. Nejv?t??m pozitivem ?kol ve vnitrozem? je n?zk? po?et student? v jednotliv?ch t??d?ch. Takov? ?koly l?kaj? klienty, jejich? c?l je jasn? u?it se, u?it se …. Jde p?edev??m o vysoce motivovan? a star?? klienty. Ale mlad? zde maj? tak? zelenou!!!
  Jazykov? kurzy pro dosp?l?
  Od 1. kv?tna se na?e zem? stane ?lenem Evropsk? unie a jedin?, co n?s st?le m??e rozd?lovat bude jazykov? bari?ra. Zbo?te tuto bari?ru s na?? pomoc?, osvojte si jeden z kl??ov?ch jazyk? Evropsk? unie na intenzivn?ch jazykov?ch kurzech v zahrani?n?. Kolik z V?s m? zku?enosti s tuzemsk?mi jazykov?mi kurzy? Byli jste s nimi spokojeni? Dopracovali jste se k viditeln?j??m v?sledk?m? Mo?n? v?t?ina z v?s odpov?, ?e zku?enosti m?, viditeln? v?sledky nikoli. Nab?z?me V?m efektivn?j?? ?e?en? – vycestujte za v?ukou jazyka do zem?, kde se on?m jazykem mluv?. Nejen ?e si osvoj?te tolik pot?ebn? znalosti gramatiky a slovn? z?soby, hlavn? se v?ak nau??te ciz? jazyk poslouchat a okam?it? na n?j reagovat. Z?sk?te sebed?v?ru a zbav?te se ostychu z mluven?. A co v?c? Nav??ete nov? p??telstv? s lidmi z cel?ho sv?ta.
  Jazykov? kurzy pro mana?ery
  Vynikaj? znalost alespo? jednoho z?padn?ho jazyka je nezbytn?m po?adavkem firem, kter? hledaj? nov? pracovn?ky na mana?ersk? posty. V?t?ina zam?stnavatel? ji? nechce vynakl?dat zbyte?n? finan?n? prost?edky za p?ekladatelsk? ?i tlumo?nick? slu?by. Cel? ?ada firem zji??uje, ?e investice do m?stn?ch jazykov?ch kurz?, po??dan?ch pro sv? mana?ery, jsou vysok? a jejich efektivnost nen? dostate?n?. Zvolte ??inn?j?? zp?sob, jak vylep?it jazykov? znalosti sv?ho managamentu a t?m tak? zvednout presti? sv? firm?. Jazykov? gramotnost mana?er? bude po vstupu na?? republiky do EU z?kladn?m p?edpokladem obchodn?ho ?sp?chu ka?d? spole?nosti. Jazykov? kurzy pro mana?ery jsou ur?eny n?ro?n?m, m?rn? a v?ce pokro?il?m klient?m, kte?? cht?j? zdokonalit svoji obecnou hlavn? v?ak profesn? angli?tinu. Vysok? standard a intenzita v?uky, ?pi?kov? lektorsk? t?m a kvalitn? technick? z?zem?, to jsou jen n?kter? z faktor? je? zaru?? kvalitu dosa?en?ch jazykov?ch znalost?.
  Jazykov? pobyty pro d?ti a ml?de?
  Umo?n?te sv?m d?tem vykro?it za svou budoucnost? ze stejn? startovac? ??ry jako jejich vrstevn?ci z ostatn?ch evropsk?ch st?t?. Vy?lete svou ratolest na zku?enou do sv?ta, vy?lete ji nejen za pozn?n?m, ale hlavn? za p??jemnou a efektivn? v?ukou ciz?ho jazyka, n?sledn?mi ?koln?mi v?sledky v jazyc?ch, ale i osobnostn?m vyzr?n?m Va?eho potomka bude mile p?ekvapeni. Nezapom?nejte! Investice do vzd?l?n? a budoucnosti Va?ich d?t? se vyplat?. Co jazykov? kurz Va?emu d?t?ti p?inese?
  1. vylep?en? jazykov? ?rovn? (gramatika, slovn? z?soba)
  2. zdokonalen? v poslechu a mluven?
  3. eliminaci strachu z mluven?
  4. schopnost prosadit se v kolektivu
  5. v?t?? nez?vislost
  6. nov? p??telstv? a kontakty
  7. relaxaci a p??jemn? pro?it? pr?zdniny

  Pegas International se zam??uje na individu?ln? jazykov? kurzy.

  B?hem pobytu se d?t? mus? „spolehnout“ na svoje schopnosti adaptace. To v?ak nen? na ?kodu, pr?v? naopak, tato skute?nost p?isp?v? k v?t??m pokrok?m v jazyce, stejn? jako fakt, ?e si d?ti najdou kamar?dy z jin?ch zem? a s t?mi komunikuj? v dan?m studovan?m jazyce. ?ada odborn?k? V?m potvrd?, ?e pr?v? praktick? pou??v?n? jazyka p?isp?v? k jeho kvalitn?mu a trval?mu osvojen?.
  Kurzy efektivn? kombinuj? jazykovou v?uku s celou ?adou kulturn?ch a sportovn?ch akc?, pozn?v?n?m pam?tek a zvyk? nav?t?ven? zem? po??naje, sportovn?mi kl?n?mi a sout??emi kon?e. V?kov? rozp?t? na?ich mlad?ch klient? s pohybuje mezi 12 – 18 lety. V?t?ina z nich se u?? jazyk dva a v?ce roky. Obl?ben? a nadm?ru u?ite?n? jsou kurzy pro budouc? maturanty, jejich jazykov? ?rove? se rapidn? zlep?? tak, ?e po n?vratu do ?koln?ch lavic se jejich profeso?i nesta?? divit. Nev?hejte a p?ij?te i se sv?mi d?tmi do na?ich kancel???, nab?dka je ?irok? a jist? si vyberete.