Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Anglie

Za angli?tinou do Anglie

Vyrazit za studiem angli?tiny do Anglie je tak p?irozen?!
Ano, pr?v? Anglie je jednou z nejvyhled?van?j??ch zem?, kterou si klienti vol? pro studium anglick?ho jazyka. Se svou ?irokou nab?dkou kvalitn?ch kurz? a ?kol, „?istou“ angli?tinou, bohat?mi tradicemi, zem?pisnou bl?zkost? a s n? souvisej?c?mi n?zk?mi n?klady na dopravu, oslov? hodn? z?jemc?. Nen? se co divit ANGLIE m? opravdu co nab?dnout.

V na?? nab?dce figuruj? nejen ?koly velk?ch jmen jako Oxford ?i Cambridge, ale i ?ada dal??ch. M??ete se rozhodnout pro studium na lond?nsk?ch ?kol?ch, na ?kol?ch v malebn?ch p??mo?sk?ch letovisc?ch na jihu zem? nebo zvolit historick? vnitrozemsk? centra.

Sp??e ne? s?hodlouh? pov?d?n? o anglick? historii, kr?lovsk? rodin? nebo nevyzpytateln?m po?as? V?m budou jist? u?ite?n? informace, t?kaj?c? se jednotliv?ch ?kol. Kvalita v?uky, lektor? i technick?ho z?zem? je z?rukou Va?ich ?sp?ch?. Nejen, ?e v?echny nab?zen? ?koly jsou uzn?ny Britskou radou, jsou tak? uzn?v?ny na?imi klienty, kte?? ji? m?li mo?nost vyzkou?et jejich kvality.

?koly hlavn?ho m?sta Lond?na jsou vybr?ny p?esn? s ohledem na po?adavky na?ich klient?. Jedni z nich preferuj? ?koly v centru, pro jejich strategickou polohu a bl?zkost historick?mu j?dru, takov? z?jemci vol? sp??e m?n? intenzivn?j?? a levn?j?? kurzy, kter? v?ak vyv??? kontaktem s tepaj?c?m ?ivotem lond?nsk?ch ulic, kav?ren a obchodn?ch center. Druhou skupinou jsou ?koly v okrajov?ch a klidn?j??ch ?tvrt?ch Lond?na, jejich intenzivn?j?? kurzy si vyb?raj? sp??e motivovan?j?? klienti.

Pro ?koly v p??mo?sk?ch letovisc?ch je typick?, ?e jsou 100% napln?ny hlavn? b?hem pr?zdnin, n?kter? z nich se specializuj? zejm?na na mlad?? studenty. Ale i Vy d??ve narozen? si ur?it? vyberete, m?te-li r?di mo?e, pl??e, slunce, pohodovou atmosf?ru a hlavn? se chcete nau?it anglicky.

Nejv?t??m pozitivem ?kol ve vnitrozem? je n?zk? po?et student? v jednotliv?ch t??d?ch. Takov? ?koly l?kaj? klienty, jejich? c?l je jasn? u?it se, u?it se …. Jde p?edev??m o vysoce motivovan? a star?? klienty. Ale mlad? zde maj? tak? zelenou!!!
House of parliament