Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Alive karta / IYTC

ALIVE karta/IYTC (International Youth Travel Card)

Karta je uzn?v?na jako mezin?rodn? identifika?n? pr?kaz pro mlad? cestovatele. P?eklad jej?ho anglick?ho n?zvu - "ALIVE" v?m hned objasn? ??el a v?hody karty. "ALIVE" v ?e?tin? znamen? ?ij?c?, ?inn?, aktivn?! A to je pr?v? to, co v?m karta umo?n?! Prost? ??t a u??vat si!
Dr?itelem karty se m??e st?t ka?d? mlad? ?lov?k "ml?de?n?k", (POZOR nemus? to b?t student), jeho? v?kov? hranice nep?es?hla 26 let (tedy do 25 let v?etn?). Ve v?ce ne? 96 zem?ch cel?ho sv?ta m??ete na z?klad? t?to karty uplat?ovat slevy a v?hody na r?zn? druhy zbo??, slu?eb a produkt?.

K z?sk?n? karty

pot?ebujete 250,- K?, fotografii pasov?ho form?tu, ob?ansk? pr?kaz a vypln?n? formul?? - ten obdr??te v na?? kancel??i.

Karta nab?z? v?hodn? slevy letenek, mezin?rodn?ch autobusov?ch j?zdenek a cestovn?ho poji?t?n?. D?le tak? slevy na ubytov?n? po cel? ?R i ve sv?t?, slevy 2 za 1 ve vybran?ch restaurac?ch ?i klubech, slevy ve sportovn?ch za??zen?ch (fitness, baz?ny, tenisov? kurty, koupali?t?, aj.). Nezanedbateln? jsou tak? slevy na vstupenky do divadel, kin, muze?, prost? do ?ady kulturn?ch a historick?ch objekt?.

Ke kart? ALIVE / IYTC m?te k dispozici 24 hodinovou asisten?n? telefonn? slu?bu v n?kolika mezin?rodn?ch jazyc?ch
Oper?to?i v?m porad? a pomohou nap?. p?i ztr?t? cestovn?ch doklad?, mohou uv?domit va?i rodinu v p??pad? nouze, pomoct se zm?nami va?ich cestovn?ch pl?n?, doporu?it nejbli???ho l?ka?e, odk?zat v?s na ambas?du ?i konzula va?? zem? nebo doporu?it v?m pr?vn?ka hovo??c?ho va??m rodn?m jazykem.