Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

ISIC

Ml?de?nick? karty – u?et??te na v?cech, kter? m?te r?di!

Cena: 250 K?

Ur?ena: student ??dn?ho denn?ho studia st?edn?, vy??? odborn? ?i vysok? ?koly star?? 15 let

Karta ISIC – studovat neznamen? b?t bez pen?z, ale ??t naplno!

Karta ISIC je jedin?m mezin?rodn? uzn?van?m dokladem o studiu pro studenty asi ve 100 zem?ch cel?ho sv?ta. D?ky kart? m??ete z?skat nep?ebern? mno?stv? slev v oblasti cestov?n?, kultury i voln?ho ?asu. V praxi to znamen? v?hodn? ceny letenek, j?zdenek, vstupenek do divadel, kin, galeri?, vstupenek na sportovn? akce nebo slevy na zbo?? v n?kter?ch vybran?ch obchodech.

Dr?itelem se m??e st?t ka?d? student ??dn?ho denn?ho studia st?edn?, vy??? odborn? ?i vysok? ?koly star?? 15 let. Karta je platn? od za??tku ?koln?ho roku do prosince roku dal??ho (nap?. z??? 2003 – prosinec 2004). B??n? poplatek za vystaven? karty je 200 K?.

Na v??et v?ech mo?n?ch slev by n?m nesta?ilo n?kolik ??dk?, n?br? n?kolik str?nek. Jen pro p?edstavu, ISIC umo?n? dr?iteli z?sk?n? slevy na vstupenky do divadel, muze?, kin, na sportovn? stadiony, v?hodn? n?kupy v obchodech i ve vybran?ch restaurac?ch, kav?rn?ch nebo ?ajovn?ch. Jedn?m z nejv?t??ch a nejzn?m?j??ch l?kadel je nab?dka „2za1“. Tato akce umo??uje student?m z?skat na vybran?ch m?stech v ?esk? republice dva produkty za cenu jednoho. Budeme-li jmenovat jen ty opravdu notoricky zn?me, tak zm?n?me akci McDonald?s, kde m??ete k jednomu menu z?skat zdarma druh? cheesburger a n?poj nebo akci mobiln?ho oper?tora Paegas, kter? poskytuje dr?itel?m ISIC dv? aktivace za cenu jedn?. Nab?dka t?chto slev se neust?le roz?i?uje a prohlubuje.
Nezanedbateln? je tak? slu?ba Emergency Help Line – l?ka?sk?, diplomatick? a pr?vn? pomoc v nouzi na cest?ch a to v?e zdarma. Na cest?ch tak? ocen?te ISIC Kartu X plus, co? je p?edplacen? telefonn? karta za zv?hodn?n? ceny.

A? vycestujete kamkoli - do Rybitv?, New Yorku, Sydney nebo jin?ho civilizovan?ho m?sta na?? planety, je pravd?podobn?, ?e tam v?ude se V?m va?e zelen? ISIC karta bude hodit k uplatn?n? n?roku na ur?itou slevu. Tyto slevy si m??ete prohl?dnout na ofici?ln?ch str?nk?ch ISIC