Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

P?evody pen?z

Informace o bank?ch, a o zalo?en? ??tu :
Ka?d?, kdo se rozhodne studovat v Austr?lii a z?sk? studentsk? v?zum si m??e zalo?it v t?m?? jak?koliv bance b??n? ??et. Po vybr?n? ur?it? banky sta?? doj?t v ??edn?ch hodin?ch v?t?inou od Po – ?t (9:00 - 16:00) a v P? (9:00 - 17:00) do banky, vz?t si sebou pen?ze (AUD, USD nebo GBP) nebo ?eky a pas. Pokud jste v Austr?lii del?? dobu ne? 4 t?dny a rozhodnete se pro zalo?en? ??tu a? po t?to dob?, bankovn? ??ednice vy?aduje je?t? dal?? identifika?n? doklad (mo?no u??t : ?idi?sk? pr?kaz nebo kreditn? kartu).

Nejjednodu??? cestou, jak pen?ze p?ev?d?t (z Austr?lie do ?ech nebo z ?ech do Austr?lie) je bankovn? p?evod. Pokud chcete p?ev?d?t pen?ze ze sv?ho ??tu na jin? ??et a nebo naopak mus?te zn?t n?zev ??tu, ??slo ??tu, n?zev banky po p??pad? i adresu.
Agentura Pegas International V?m nab?z? vyu?it? na?ich slu?eb pro p?evody pen?z,
kdy za bankovn? poplatek 20 AUD budou pen?ze vlo?eny na V?? ??et n?sleduj?c? den po jejich slo?en? v na?? kancel??i nebo jejich ulo?en? na na?em ??tu.