Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Poji?t?n? do zahrani?? - Austr?lie

Povinn? zdravotn? poji?t?n? pro studenty v Austr?lii (OSHC)

Jedn?m z d?le?it?ch po?adavk? k ud?len? studentsk?ho v?za je uhrazen? zdravotn?ho poji?t?n? na dobu, kterou se chyst?te v Austr?lii str?vit – Overseas Student Health Cover (d?le jen OSHC). OSHC pokryje v?daje na l??bu a nemocni?n? p??i, pokud se v Austr?lii dostanete do situace, kdy ji budete pot?ebovat. Vztahuje se tak? na v?t?inu l?k? (v pln? v??i a nebo ??ste?n?), kter? p?edepisuj? l?ka?i, a na p?evoz sanitou prvn? pomoci. Nen? hrazeno o?et?en? u zubn?ho l?ka?e, fyzioterapeuta, o?n? l?ka?, o?et?en? v p??pad? t?lesn?ho posti?en? ?i zdravotn? vady, kter? existovala ji? p?ed p??letem do Austr?lie. Platba mus? b?t uhrazena ?kole spole?n? s poplatky za studium p?ed pod?n?m ??dosti o studijn? v?zum. Po n?stupu do ?koly budete na z?klad? vypln?n?ho formul??e zaregistrov?ni u zdravotn? poji??ovny a ta V?m pot? za?le kartu poji?t?nce.
D?lka pobytu
Student Student s rodinou
do 3 m?s?c?
78 AUD 156 AUD
do 6 m?s?c?
156 AUD 312 AUD
do 12 m?s?c? 312 AUD 624 AUD

Platba l?ka?sk?ho o?et?en?:

 • L?ka?sk? o?et?en? zaplat?te p??mo u l?ka?e, vy??d?te si potvrzen?, kter? je V?m proplaceno v n?kter? z kancel??? Medibank Private.
 • Vy??d?te si od l?ka?e potvrzen?, na jeho? z?klad? V?m bude v n?kter? z kancel??? Medibank Private vystaven ?ek, kter? s p??padn?m doplatkem za?lete na adresu l?ka?e.
Doporu?ujeme na?im student?m uzav??t dodate?n? cestovn? poji?t?n? s firmou Allianz za velice v?hodn?ch podm?nek. Podrobn?j?? informace m??ete z?skat v na?? kancel??i

Ne? se vyd?te do Austr?lie:

Jednodu?e zapla?te p?ed p??jezdem do Austr?lie po?adovan? pojistn? ?kole, na kter? jste se rozhodli studovat spole?n? s ?hradou ?koln?ho. ?kola va??m jm?nem ode?le pojistn? do Medibank Private.

Kr?tkodob? pobyty:

Jestli?e pl?nujete vycestovat do Austr?lie na turistick? v?za a zkombinovat sv?j pobyt s kr?tkodob?m studiem (m?n? ne? 3 m?s?ce), doporu?ujeme V?m vyu??t velice v?hodn? nab?dky firmy Allianz a uzav??t s nimi cestovn? pojistku. Toto poji?t?n? m??ete uzav??t i v na?? kancel??i.

Kdy? doraz?te do Austr?lie:

Va?e karta poji?t?nce u Medibank Private v?m bude p?ed?na ?kolou nebo v?m bude zasl?na p??mo poji??ovnou. Po Va?em n?stupu do ?koly z?stupci ?koly zkontaktuji Medibank Private a ta po?le poji?t?neckou kartu bu? na Va?i adresu nebo na adresu ?koly).

Prodlou?en? OSHC:

OSHC mus?te m?t uzav?en? na celou d?lku va?eho studijn?ho pobytu v Austr?lii. Proto je nutn?, abyste si sjednali nov? poji?t?n? v p??pad?, ?e se rozhodnete sv?j studijn? pobyt prodlou?it. ??stka pojistn?ho z?vis? na dob?, o kterou chcete sv? poji?t?n? prodlou?it. K obnoven? OSHC sta??, kdy? po??d?te o pomoc ?kolu, na kter? studujete (nebo na kter? bude prob?hat va?e n?sleduj?c? studium). Je tak? mo?n? zkontaktovat se p??mo s Medibank Private. Na koho se OSHC vztahuje?
 • Pokud cestujete do Austr?lie s?m/sama, plat?te si poji?t?n? pouze pro sebe (viz tabulka). V p??pad?, ?e v?s na cest? doprov?z? man?el/ka nebo d?ti mlad?? 18ti let, vztahuje se OSHC i na n? – pokud si sjedn?te rodinn? poji?t?n? (viz tabulka).
 • OSHC se nevztahuje na ostatn? ?leny rodiny (nap?. teta, bratr, babi?ka). T?mto ?len?m va?? rodiny doporu?ujeme, aby si sjednali cestovn? poji?t?n? u Allianz, kter? je mo?n? sjednat i u n?s.

Co je hrazeno?

OSHC pom?h? kr?t n?klady za:
 • O?et?en? praktick?m l?ka?em (v?etn? specialist?) v nemocnic?ch, b?hem dom?c? p??e nebo v jejich ordinac?ch.
 • Rentgenov? vy?et?en?
 • Patologick? vy?et?en? – nap?. krevn? testy

M??ete si vybrat kter?hokoliv praktick?ho l?ka?e. Jestli?e dojde k o?et?en? mimo nemocnici, OSHC hrad? 85% z ??stky, kterou za takov? o?et?en? schv?lil st?t. Vy plat?te rozd?l.
V p??pad? l?ka?sk?ho o?et?en? v dob?, kdy jste pacientem nemocnice, OSHC hrad? 100% z ??stky, kterou za takov? o?et?en? schv?lil st?t. Jestli?e si doktor na??tuje v?ce, ne? kolik je schv?leno st?tem, mus?te zaplatit rozd?l.

Nemocnice:

Ve?ejn? nemocnice – OSHC hrad? v?echny n?klady spojen? s pobytem ve v?cel??kov?m pokoji ve ve?ejn? nemocnici v?etn? o?et?en? va??m l?ka?em. Vy jste odpov?dni pouze za rozd?l (v p??pad?, ?e n?jak? vznikne) mezi ??stkou, kterou OSHC ur?ilo jako horn? hranici za takov? o?et?en?, a skute?nou ??tovanou sumou. OSHC se tak? vztahuje na ve?ker? n?klady spojen? s l?ka?sk?m o?et?en?m ve ve?ejn? nemocnici, i p?esto?e nebudete jej?m pacientem.
L?ky, kter? v?m budou ve ve?ejn? nemocnici p?edeps?ny v dob?, kdy nejste jej?m pacientem, v?m budou uhrazeny a? do v??e ??stky ro?n?ho limitu stanoven?ho na p?edepisovan? l?ky.
Soukrom? nemocnice – Medibank Private m? uzav?en? dohody s v?t?inou soukrom?ch nemocnic v Austr?lii. Tyto nemocnice jsou zn?m? pod n?zvem „Members’ Choice Hospitals“ a detaily o t?chto nemocnic?ch z?sk?te u Medibank Private. Jestli?e zvol?te pobyt v takov? nemocnici, Medibank Private zaplat? v?echny v?daje nemocnice – v?etn? ubytov?n?, vlastn? barevn? televize, dokonce i m?stn?ch telefonn?ch hovor? z telefonu, kter? v?m bude k dispozici ve va?em pokoji.

V „Members‘ Choice Hospitals“ odpov?d?te za platbu:

 • rozd?lu mezi ??stkou, kterou si na??tuje v?? l?ka?, a ??stkou, kterou za odpov?daj?c? o?et?en? stanovila Medibank Private.
 • l?k?, kter? nejsou zm?n?ny v dohod? mezi soukromou nemocnic? a Medibank Private
 • doprovodn?ch slu?eb, kter? nemaj? spojitost s d?vodem va?eho pobytu v nemocnici
 • doprovodn?ch slu?eb, kter? nejsou zm?n?ny v dohod? mezi nemocnic? a Medibank Private

V soukrom?ch nemocnic?ch, kter? nepat?? do skupiny „Members’ Choice Hospitals“ mohou b?t n?klady za pobyt a o?et?en? vy??? ne? ??stka, kter? je hrazena OSHC. V takov?m p??pad?, jste povinni zaplatit rozd?l.

Dlouhodob? pobyty v nemocnici – jestli?e jste hospitalizov?ni v?ce ne? 35 dn?, po?aduje Medibank Private potvrzen? od o?et?uj?c?ho l?ka?e. Pokud nen? toto potvrzen? dolo?eno, bude v?m vyplacena ni??? n?hrada.
P?evoz sanitou prvn? pomoci: OSHC hrad? 100% z ??stky, kter? je ??tov?na za p?evoz sanitou rychl? z?chrann? slu?by, pokud se dostanete do situace, kdy pot?ebujete okam?itou l?ka?skou p??i. Za p?evoz sanitkou v b??n? situaci nedostanete ??dnou n?hradu (i kdy? v?m bude odvoz sanitou nab?dnut l?ka?em).
P?edepsan? l?ky: OSHC zaji??uje ?hradu p?edepsan?ch l?k?, s v?jimkou antikoncepce u??van? or?ln? (tj. antikoncep?n? „pilulky“). Za ka?dou polo?ku zaplat?te 22,40 AUD. Medibank Private hrad? zbytek ceny l?ku – a? do maxim?ln? v??e $50 za jeden p?edepsan? l?k. Ro?n? limit na p?edepsan? l?ky ?in? $150 na samostatn?ho studenta (tj. kalend??n? rok) a $300 na rodinu - v p??pad? rodinn?ho poji?t?n?.

Co nen? hrazeno:

 • ?et?en? a p??e praktick?ho l?ka?e spojen? s t?hotenstv?m (v?etn? p?ed?asn?ch porod?, potrat? a interrupce), pokud jste vycestovali na t??m?s??n? (nebo krat??) v?za. (Toto plat? bez ohledu na to, zda byla ?i nebyla doty?n? osoba t?hotn? v dob?, kdy p?icestovala). Nicm?n?, m?te pr?vo na okam?itou n?hradu za l?ka?sk? slu?by spojen? s t?hotenstv?m, jestli?e m?te v?zum na dobu del?? ne? 3 m?s?ce – a nebo od okam?iku, kdy si prodlou??te v?za na dobu del?? ne? 3 m?s?ce.
 • P??e v d?sledku nemoci ?i invalidity, kter? existovala ji? p?ed va??m p??jezdem do Austr?lie, v prvn?ch 12ti m?s?c?ch va?eho ?lenstv? u poji??ovny.
 • Um?l? oplodn?n?.
 • L?ka?sk? p??e dohodnut? je?t? p?ed va??m p??jezdem do Austr?lie.
 • L?ka?sk? o?et?en? ?i p??e, za kter? by mohlo b?t po?adov?no od?kodn?n? ?i jin? finan?n? kompenzace.
 • P??platky za jednol??kov? pokoj ve ve?ejn? nemocnici.
 • P??e o va?e d?ti star?? 18ti let.
 • P??e, kter? nespad? do kategorie l?ka?sk?ch ?kon? vymezen?ch Medibank Private, nap?. plastick? chirurgie.
 • Rozd?ly mezi ??stkami ??tovan?mi l?ka?em/nemocnic? a ??stkou, kterou za odpov?daj?c? ?kon stanovila Medibank Private.
 • N?kter? p?edepsan? l?ky, jako nap?. Antikoncepce.
 • Zubn? o?et?en?.
 • Fyzioterapii.
 • P??i o?n?ho l?ka?e. Nicm?n?, p?ejete-li si, aby n?kter? z v??e zm?n?n?ch oblast? l?ka?sk? p??e byly pokryty OSHC, Medibank Private m? pro v?s p?ipraveny ?ty?i ?rovn? poji?t?n?. O t?chto druz?ch poji?t?n? se informujte u Medibank Private po va?em p??jezdu do Austr?lie.

CO D?LAT, KDY? POT?EBUJETE L?KA?SK? O?ET?EN??

M??ete si zvolit jak?hokoliv praktick?ho l?ka?e nebo vyhledat pomoc na ambulantn?m odd?len? v jak?koliv ve?ejn? nemocnici. V p??pad? nutnosti budete p?ed?ni do p??e specialist?.
Jak specialist?, tak i prakti?t? l?ka?i mohou po?adovat rentgenov? nebo patologick? vy?et?en?. Jestli?e po?adujete nemocni?n? p??i, m??ete si vybrat mezi ve?ejnou a soukromou nemocnic?.

PRO? JE D?LE?IT? KARTA POJI?T?NCE?

Va?e poji?t?neck? karta je d?kazem toho, ?e m?te uzav?en? OSHC. P?i n?v?t?v? l?ka?e ?i nemocnice ji m?jte p?i sob?. Kartu pot?ebujete, kdy? nav?t?v?te pobo?ku Medibank Private nebo kdy? ??d?te informace po telefonu.

JAK ZAPLAT?TE ZA L?KA?SK? O?ET?EN??

Jakmile obdr??te ??et za l?ka?sk? o?et?en?, m?te dv? mo?nosti. M??ete zaplatit ??et a potom po?adovat hotovost ?i ?ek od Medibank Private. Nebo m??ete zaslat Medibank Private nezaplacen? ??et a zanedlouho dostanete od poji??ovny ?ek vypsan? na jm?no l?ka?e/nemocnice. Pot? byste m?li tento ?ek zaslat sv?mu doktorovi/nemocnici co nejd??ve.
Medibank Private m? s n?kter?mi l?ka?i p??mou platebn? dohodu. Jestli?e bude mezi tyto l?ka?e pat?it i v?? o?et?uj?c? l?ka?, za?le do poji??ovny ??et za va?e o?et?en? on osobn? a ?ek bude zasl?n p??mo jemu.
Za p?edepsan? l?ky mus?te zaplatit v l?k?rn? celou ??stku a teprve potom si vy??dat ?hradu u Medibank Private. Nezapome?te si po zaplacen? l?k? uschovat recept.
Nemocnice v?t?inou zas?laj? ??ty za sv? slu?by p??mo do Medibank Private.

JAK UPLATNIT PR?VO NA N?HRADU?

Mus?te vyplnit „OSHC formul??“. Tyto formul??e jsou k dispozici v jak?mkoliv centru Medibank Private nebo ve va?? ?kole. K vypln?n?mu formul??i mus?te p?ilo?it origin?l ??tu nebo receptu. Formul?? a ??ty m??ete zaslat i po?tou (na adresu: Medibank Private GPO Box 9999, v nejbli???m hlavn?m m?st?) – ?ek doraz? na va?i adresu v Austr?lii. V p??pad?, ?e po?adujete ?hradu l??ebn?ch v?daj? osobn? v n?kter? z pobo?ek Medibank Private, nemus?te vypl?ovat v??e zm?n?n? formul??
– dostanete pen?ze v hotovosti nebo obdr??te ?ek (pokud ??stka p?esahuje ur?itou v??i).