Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY
ISIC

Ur?ena:
Student?m ??dn?ho denn?ho studia st?edn?, vy??? odborn? ?i vysok? ?koly star?? 15 let
Cena: 250,- K?
A? vycestujete kamkoli - do Rybitv?, New Yorku, Sydney nebo jin?ho civilizovan?ho m?sta na?? planety, je pravd?podobn?, ?e tam v?ude se V?m va?e zelen? ISIC karta bude hodit k uplatn?n? n?roku na ur?itou slevu.Karta je platn? od za??tku ?koln?ho roku do prosince roku dal??ho (nap?. z??? 2003 – prosinec 2004).

ALIVE/IYTC

Ur?ena: pro mnlad? ve v?ku do 26 let a to nejen studenty
Cena: 250,- K?
Karta je uzn?v?na jako mezin?rodn? identifika?n? pr?kaz pro mlad? cestovatele.
Kartu vyu?ijete ve v?ce ne? 96 zem?ch cel?ho sv?ta a na jej?m z?klad? m??ete uplat?ovat slevy a v?hody na r?zn? druhy zbo??, slu?eb a produkt?.

EURO 26

Ur?ena:
Pro mlad? ve v?ku 15 – 26 let a to nejen studenty
Cena: 200,- K?
Karta ml?de?e EURO26 je mezin?rodn? identifika?n? pr?kaz pro mlad?.
Karta m? velikost kreditn? karty a jej? platnost je jeden rok + 1 a? 31 dn? od data vyd?n?. Dr?iteli karty se mohou st?t v?ichni mlad? lid? ve v?ku 15 – 26 let a to nejen studenti. EURO26 je nejroz???en?j?? kartou pro mlad?, na cel?m sv?t? m? 4 miliony spokojen?ch dr?itel?.