Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY
Letenky

Agentura Pegas International V?m zajist? leteck? spojen? do v?ech kout? sv?ta... a to za velmi v?hodn?ch podm?nek nejen student?m ale i nestudent?m. V?ce informac? z?sk?te na telefonn?m ??sle 800 100 368 nebo p??mo v na?? kancel??i v Lubla?sk? ulici ?. 15 na Praze 2.

Viza

V?ZOV? SERVIS ZDARMA!
Spole?nost PEGAS INTERNATIONAL V?m nab?z? v?zov? servis t?m?? do v?ech st?t?, a to zdarma p?i zakoupen? leteck? dopravy

Poji?t?n?

Jedn?m z d?le?it?ch po?adavk? k ud?len? studentsk?ho v?za je hrazen? zdravotn?ho poji?t?n? na dobu, kterou se chyst?te v Austr?lii str?vit – Overseas Student Health Cover (d?le jen OSHC).
OSHC pokryje v?daje na l??bu a nemocni?n? p??i, pokud se v Austr?lii dostanete do situace, kdy ji budete pot?ebovat.

Ml?de?nick? karty

Pegas International V?m nab?z? bezplatn? vyhotoven? ml?de?nick?ch karet p??mo v na?? kancel??i.
A? vycestujete kamkoli - do Rybitv?, New Yorku, Sydney nebo jin?ho civilizovan?ho m?sta na?? planety, je pravd?podobn?, ?e tam v?ude se V?m va?e ml?de?nick? karty budou hodit k uplatn?n? n?rok? na ur?itou slevu.

P?evody pen?z

Agentura Pegas International V?m nab?z? vyu?it? na?ich slu?eb pro p?evody pen?z.(Prozat?m z Austr?lie do ?ech nebo z ?ech do Austr?lie)
Ka?d?, kdo se rozhodne studovat v Austr?lii a z?sk? studentsk? v?zum si m??e zalo?it v t?m?? jak?koliv bance b??n? ??et. Po vybr?n? ur?it? banky sta?? doj?t v ??edn?ch hodin?ch v?t?inou od Po – ?t (9:00 – 16:00) a v P? (9:00 – 17:00) do banky, vz?t si sebou pen?ze (AUD, USD nebo GBP) nebo ?eky a pas. Pokud jste v Austr?lii del?? dobu ne? 4 t?dny a rozhodnete se pro zalo?en? ??tu a? po t?to dob?, bankovn? ??ednice vy?aduje je?t? dal?? identifika?n? doklad (mo?no u??t : ?idi?sk? pr?kaz nebo kreditn? kartu).

Telefonn? karty

M?stn? hovory v Austr?lii se pohybuj? okolo 40 cent? z telefonn? budky, 25 cent? z pevn? linky. Hovory z Austr?lie do Evropy se pohybuj? okolo 1 AUD/min. (z?le?? na r?zn?ch okolnostech – ?as hovoru, tel. spole?nost..) Ve?ejn? telefony jsou na mince a nebo na karty (tel. karta od 5 AUD). Telefonn? karty lze zakoupit v novinov?ch st?nc?ch i ve v?t??ch obchodn?ch st?edisc?ch. Pokud vol?te z Austr?lie do Evropy, v?dy vol?te ??slo: 0011 - k?d zem? - k?d m?sta (bez 0) – Va?e ??slo nebo postupujete podle n?vodu na Va?? telefonn? kart?. Finan?n? nejv?hodn?j?? doba pro hovory z Austr?lie do Evropy je od 22:00 do 7:00 m?stn?ho ?asu. Pegas International V?m nab?z? k zakoupen? p?edplacen? karty do telefonn?ch automat? Austr?lii.