Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Co je d?le?it? v?d?t?

1. Zkuste b?t vesel?, n?pomocn? a d?v?ryhodn?. V?dy bu?te zdvo?il?. Nikdy nezapome?te ??ci "pros?m a d?kuji". Pamatujte, ?e je v?dy p??jemn? vid?t usm?vaj?c? obli?ej.
2. Je t??k? pro au pair ??t v jin?m prost?ed?, s jinou rodinou. Samoz?ejm? je rovn?? t??k? pro rodinu ??t a zvyknout si na n?koho nov?ho.
3. K vytvo?en? ide?ln?ho vztahu mezi rodinou je pot?eba b?t flexibiln?. N?jak? dny m??ete pracovat d?le, a n?kdy zase m?n?.
4. A?koliv jste ?lenem rodiny, mus?te respektovat soukrom? rodiny a naopak rodina by m?la respektovat Va?e.
5. Ze za??tku se V?m bude st?skat po domov? a p??tel?ch a m??ete se c?tit osam?l?. Vezm?te na v?dom?, ?e Va?e nov? rodina si je toho v?doma.
6. Respektujte soukrom? rodiny a oni budou respektovat V?s! Nepou??vejte a Neberte nic bez opt?n?!
7. O dnech Va?eho volna nenech?vejte za sebou nepo??dek. Nenech?vejte ?pinav? n?dob? v kuchyni atd. V?dy za sebou ukli?te!
8.P?i spole?n? ve?e?i pomozte s ?klidem n?dob?.
9. Je hezk?, kdy? si va??te ??lek ?aje pro sebe, nab?dnout ostatn?m ?len?m rodiny.
10. Respektujte p??n? rodiny a jejich stravovac? n?vyky. Nenoste domu j?dlo, kter? je v rodin? zak?zan? (z n?bo?ensk?ch d?vod? atd.)
11. Nenoste j?dlo do sv?ho pokoje bez svolen?!
12. Udr?ujte V?? vlastn? pokoj uklizen? a v ?istot?. Je Va?? vizitkou.
13. Vst?vejte v?as a na sn?dani cho?te upraven?, nikoliv v py?amu.
14. P?i pr?ci, kdy? nev?te jak pokra?ovat v dal?? pr?ci. Zeptejte se.
15. Zeptejte se jak a kdy sm?te u??vat telefon. Nen? vhodn? volat dom? bez povolen? rodiny.
16. Nez?st?vejte p?es noc venku ani? byste informovali rodinu. Ned?vejte telefonn? ??slo a adresu rodiny nikomu bez souhlasu rodiny. 17. Zeptejte se jestli sm?te pozvat p??tele na n?v?t?vu. Uv?domte si, ?e rodina za V?s nese zodpov?dnost. Ve sv?m voln? ?ase ?ekn?te kam jdete a kdy se asi tak vr?t?te. Jestli?e chcete z?stat n?kde d?le dohodn?te se s rodinou.
18. P?ed?vejte ?pln? telefonick? vzkazy a rodina bude d?lat tot?? pro V?s.
19. Bu?te p??telsk? k d?tem. Nikdy je neuho?te!
20. Je neleg?ln? nechat d?ti mlad?? 14 let bez dozoru. Nikdy nenech?vejte d?ti bez dozoru.
21. Naskytne-li se probl?m, okam?it? ho ?e?te s rodinou. Komunikace mezi v?mi a rodinou je velice d?le?it?.

Co je vhodn? sebou zabalit do kufru?

Ka?d? au pair by si m?la uv?domit, ?e jede pracovat s d?tmi a nejv?ce se bude pohybovat v dom?c?m prost?ed?. Vhodn? je pohodln? oble?en?. Na kost?mky a lodi?ky na n?jak? ?as zapome?te. Spole?ensk? od?v by samoz?ejm? nem?l tak? chyb?t, v p??pad?, ?e budete m?t chu? vyrazit s kamar?dy do kina, na diskot?ku atd. Ur?it? nezapome?te na sportovn? oble?en?, tenisky, d??ny, tri?ka, svetry, bundu… Teoreticky byste m?li m?t oble?en? na to ro?n? obdob?, kter? budete v zemi tr?vit. Rovn?? je d?le?it? nezapomenout na kn??ky, kazety, CD a v?ci kter? jsou V?m bl?zk?. Hygienick? pot?eby si vezm?te jako kdy? jedete t?eba na dovolenou /??dn? ro?n? z?soby/. Ru?n?ky by V?m m?la poskytnout rodina.
Rovn?? je vhodn? p?iv?zt rodin? n?jak? mal? d?rek v podob? suven?r?, tradi?n?ch cukrovinek nebo jin?ch typicky ?esk?ch specialit atd.
{{* PART: nahoru *}} {{ed_page->part id=6}}