Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

P?ihl??ka

Kdy ??dat

O zprost?edkov?n? je vhodn? ??dat 2 - 3 m?s?ce p?ed po?adovan?m odjezdem.

Co mus? p?ihl??ka obsahovat

Vzorn? vypln?n? formul?? p?ihl??ky. Informace v p?ihl??ce mus? b?t pravdiv?. Ve?ker? informace vypl?ujte pros?m h?lkov?, ?ern?m perem.
Dopis rodin?, obsahuj?c? informace o v?s (kon??ky, pl?ny do budoucnosti, vztah a zku?enosti s d?tmi, pro? se chcete st?t au pair v N?mecku atd.). Dopis by m?l b?t obsa?en na 2 a? 3 str?nk?ch form?tu A4.
Album s fotografiemi. Na 2 a? 4 listy b?l?ho pap?ru A4 nalepte fotografie, kde jste spole?n? s d?tmi, p??teli, rodi?i atd. a popi?te danou situaci na fotografii.
Doporu?en? o p?edchoz? praxi s hl?d?n?m d?t?. Min. pot?ebujete jedno doporu?en?, kde dolo??te zku?enosti s hl?d?n?m d?t? od osoby v?m nikoliv p??buzn? a jeden posudek na v?s jako charakter va?? osoby od va?eho zam?stnavatele nebo u?itele apod. Po?et referenc? nen? omezeny. ??m v?ce -t?m l?pe.
Potvrzen? o zdravotn?m stavu. Mus? b?t potvrzeno praktick?m l?ka?em ?adatele.
4 fotografie pasov?ho form?tu kopie ?idi?sk?ho pr?kazu, jste-li jeho dr?itelem
kopie maturitn?ho vysv?d?en?
kopie cestovn?ho pasu

V?zum

Au pair do N?mecka pot?ebuje vizum, o kter? si za??d?te na N?meck? ambas?d? v Praze, Vla?sk? 19, Praha1, tel. 257 113 269. N?meck? ambas?da je otev?ena PO - P? 9 - 12 hod. ??dost o vy??zen? v?za trv? 6 8 t?dn? a zaplat?te poplatek EURO 24,- ( protihodnotu v K?).
K vy??zen? ??dosti pot?ebujete: cestovn? pas, 3x foto pasov?ho form?tu a 3 kopie zvac?ho dopisu od rodiny, kter? mus? obsahovat: po?et d?t? a jejich v?k, zam?stn?n? rodi??, n?pl? pr?ce au pair, v??e kapesn?ho, mo?nosti o jazykov?ch kurzech pro au pair, kdo hrad? zdravotn? poji?t?n?, kontakt na zprost?edkovac? agenturu v N?mecku. (tento zvac? dopis obdr??te od na?? agentury po vz?jemn?m akceptov?n? V?mi s hostitelskou rodinou)