Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Au pair a hostitelsk? rodina

Co o?ek?v? rodina od sv? au pair?

Pracovn? doba

Od au pair v N?mecku se o?ek?v? pracovat a? 30 hodin t?dn?, obvykle ne v?ce jak 5 hodin denn?. Jestli?e au pair je po??d?na pracovat nad jej? ?asov? r?mec, rodina se zavazuje nahradit jej? voln? ?as. Rodi?e hostitelsk? rodiny m??ou po??dat au pair o dodate?n? baby-sitting a? 3 ve?ery t?dn?.

Ujedn?n?

St?t se au pair znamen? p?edev??m spolehlivost. Hostitelsk? rodina vkl?d? do au pair obrovskou d?v?ru, kdy? j? sv??? do p??e sv? vlastn? d?ti. Au pair tr?v? v?t?inu ?asu s d?tmi, a proto je d?le?it?, aby d?vka uch?zej?c? se o pr?ci au pair m?la kladn? vztah k d?tem. Doka?te sv? hostitelsk? rodin?, ?e se na V?s mohou spolehnout a k d?tem p?istupujte jako jejich star?? sourozenec.

Flexibilita

Hostitelsk? rodina sezn?m? au pair s jejich denn?m rozvrhem, povinnostmi a voln?m ?asem. ?as od ?asu se ov?em tento rozvrh m??e obm??ovat a to s p?edb??n?m ozn?men?m. Rodina od au pair o?ek?v? b?t jejich oporou, jak v jejich pravideln?m denn?m rozvrhu, tak i v p?izp?sobivosti k dan?m situac?m.

Iniciativa

Hostuj?c? rodina od au pair o?ek?v?, ?e ulo?en?m povinnostem bude p?istupovat aktivn?. Ne?ekejte a? budete po??d?ni, ale jednejte okam?it?. Nenech?vejte d?ti sed?t p?ed televiz?, ale podnikejte s nimi n?jakou aktivn? ?innost.

Vytrvalost

B?t a ??t jako au pair v zahrani?? nen? pro v?s ??dn? dovolen?. Dostanete se do situac?, kdy se budete c?tit osam?l? a bude se v?m st?skat po domov? a sv?ch p??tel?ch. Dostanete se do situac?, kter? budou pro v?s zcela nov? a budete je muset vy?e?it. Sezn?men? s ostatn?mi lidmi a nalezen? nov?ch p??tel pat?? k ?ivotu au pair a v?bec k cel?mu kulturn?mu pozn?n? jin? zem?. Nezdr?hejte se hovo?it s rodi?i hostitelsk? rodiny nebo s pracovn?kem n?meck? agentury. Otev?enost a vytrvalost v?m usnadn? v?? pobyt v N?mecku. Na?e partnersk? agentura v?m bude po dobu va?eho pobytu pln? k dispozici.

Schopnost se p?izp?sobit

Na za??tku va?eho pobytu se m??ete c?tit nejist?. Nebudete v?d?t jak? m?sto v rodin? zauj?m?te. Nejste ani host, ani zam?stnanec. Je t??k? rozli?it v?? soukrom? ?as a va?i pracovn? dobu, proto?e ?ijete a pracujete ve stejn?m prost?ed?. D?ti se budou sna?it upout?vat va?i pozornost i b?hem va?ich dn? volna. Prodiskutujte v?e s va?? hostitelskou rodinou a najd?te vhodn? ?e?en? pro v?s i pro rodinu. Jako ?len rodiny p?istupujte k d?tem a k rodi??m jako star?? sourozenec. Pomo?te hostitelsk? rodin? s ?klidem domu, prost?en?m stolu p?ed j?dlem a poklizen?m po j?dle. Zkr?tka chovejte se jako doma a pomo?te jako byste byli doma.

Tolerance

Zat?mco pozn?v?te novou kulturu, v?dy bu?te zv?dav?, otev?en? a ch?pav?. N?kter? n?meck? zvyky se v?m mohou zd?t neobvykl?, ale to je to, co v?m roz???? v?? rozhled a kulturn? pozn?n?. Nikdo ne?ek?, ?e se v?m bude v?echno l?bit, ale m?li byste ke v?emu p?istupovat tolerantn?, zrovna tak bude p?istupovat va?e rodina k v?m.