Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Vypracov?n? ??dosti a um?st?n? au pair

Vypracov?n? ??dosti

Vypl?te v?echny n?le?it? formul??e, co nejpe?liv?ji. Na fotografi?ch se usm?vejte. Rodiny si v?s vyb?raj? na z?klad? t?chto podklad?, kter? jsou va?? vizitkou. Kvalitn? vypracov?n? va?? ??dosti v?m umo?n? rychlej?? a v?t?? ?anci na lep?? um?st?n?.

Zprost?edkov?n?

Po tom, co od v?s obdr??me va?i ??dost, p?ed?me ve?ker? podklady na?? partnersk? agentu?e v N?mecku, kter? d?le ??dost roze?le k potenci?ln?m hostitelsk?m rodin?m. Jestli?e si v?s n?meck? rodina vybere, zavol? v?m dom?, aby si o v?s vytvo?ili n?jakou p?edstavu a z?rove? se p?edstavili v?m. Tento okam?ik je pro v?s jako budouc? au pair velice d?le?it?. Hostitelsk? rodina ch?pe va?i nervozitu a nelehkou situaci telefonicky hovo?it jin?m jazykem. Proto je dobr? se na telefonick? hovor p?ipravit p?edem.

Typick? dotazy :

Kolik m?te d?t??
Pracuj? oba rodi?e?
M?te n?jak? dom?c? zv??ata?
V kter? ??sti N?mecka ?ijete?
Jak? m?te kon??ky?
Jak? budou moje povinnosti?
Jak bude vypadat m?j denn? pl?n?
Kdy po?adujete m?j p??jezd do rodiny?

Um?st?n?

Jestli?e jsme pro v?s na?li hostitelskou rodinu, kter? v?s chce akceptovat jako jejich au pair za?leme v?m formul?? "potvrzen? um?st?n?" a kopii p?ihl??ky rodiny, au-pair bro?urku se v?emi pot?ebn?mi informacemi a dal?? d?le?it? dokumenty. Vypl?te potvrzen? o um?st?n? a po?lete ho zp?t do na?? agentury. V p??pad? n?jak?ho dotazu nebo pot?eby up?esn?n? n?kter?ch informac? se nezdr?hejte n?s kontaktovat.

V?zum

Au pair do N?mecka pot?ebuje vizum, o kter? si za??d?te na N?meck? ambas?d? v Praze, Vla?sk? 19, Praha1, tel. 257 113 269. N?meck? ambas?da je otev?ena PO - P? 9 - 12 hod. ??dost o vy??zen? v?za trv? 6 8 t?dn? a zaplat?te poplatek EURO 24,- ( protihodnotu v K?). K vy??zen? ??dosti pot?ebujete: cestovn? pas, 3x foto pasov?ho form?tu a 3 kopie zvac?ho dopisu od rodiny, kter? mus? obsahovat: po?et d?t? a jejich v?k, zam?stn?n? rodi??, n?pl? pr?ce au pair, v??e kapesn?ho, mo?nosti o jazykov?ch kurzech pro au pair, kdo hrad? zdravotn? poji?t?n?, kontakt na zprost?edkovac? agenturu v N?mecku. (tento zvac? dopis obdr??te od na?? agentury po vz?jemn?m akceptov?n? V?mi s hostitelskou rodinou)

Cestovn? n?klady

Au pair hrad? ve?ker? n?klady spojen? s cestou do N?mecka a zp?t. Autobusovou dopravu je mo?n? zajistit p??mo v na?? kancel??i. Je velice d?le?it?, je?t? p?ed va??m odjezdem, informovat na?i agenturu a z?rove? i budouc? hostitelskou rodinu o va?em p?esn?m p??jezdu. Po va?em p??jezdu do hostitelsk? rodiny na?e partnersk? agentura v?m p?ed? seznam ostatn?ch au pair nach?zej?c?ch se ve va?em bl?zk?m okol? pop?. z?rove? obdr??te pozv?n? na au pair setk?n?, kter? se konaj? pravideln? b?hem va?eho pobytu. Nezdr?hejte se kontaktovat ostatn? au pair, kter? v?m porad? a pom??ou pro v?s zcela nov?ch situac?ch.
Cestujte a pozn?vejte va?i hostitelskou zemi!

Zprost?edkovac? poplatky:

Pobyt v rozmez?:10 - 12 m?s??n? pobyt
Z?loha K? 500,-
Doplatek K? 1000 ,-
Celkem K? 1500,-