Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Au-pair program

AU-PAIR – V?eobecn? informace

AU-PAIR, to nen? b?t na dovolen?, ale v?c ne? to. Z hostitelsk? zem? pozn?te ?ivot, jak? byste o?ima turisty nepoznali. M?te-li kladn? vztah k d?tem, jste p?izp?sobiv?, chcete se dob?e nau?it jazyk, ale nem??ete si dovolit pouze studovat, pak au pair je ta prav? volba pro V?s...

AU-PAIR – USA

USA

Au pair v USA je mlad? ?lov?k ve v?ku mezi 18 a 26 lety, kter? se st?v? ?lenem hostitelsk? rodiny a vypom?h? s d?tmi.Hostitelsk? rodina p?iv?t? au pair jako rodinn?ho p??slu?n?ka, ne jako zam?stnance nebo sluhu.

AU-PAIR – Velk? Brit?nie
Vyra?te jako Au-pair do Velk? Brit?nie.
Rodiny jsou vyb?r?ny po cel? Anglii a bydl? v?t?inou v kr?sn?ch, prostorn?ch rodinn?ch domc?ch se zahradou V p??pad? neshod v rodin? - mo?n? v?m?na rodiny. Pro ka?dou au-pair je zaji?t?n vlastn? pokoj s vybaven?m (nap?. TV, koupelna, st?l....) a se stravou (ZDARMA), z?rove? je zaji?t?no osobn? soukrom? pro studium, vyu?it? voln?ho ?asu
AU-PAIR – N?mecko

Vyra?te jako Au-pair do N?mecka...

AU-PAIR – Francie

Vyra?te jako Au-pair do Francie...

AU-PAIR – ?pan?lsko

Vyra?te jako Au-pair do ?pan?lska...

AU-PAIR – Holandsko

Vyra?te jako Au-pair do Holandska...

AU-PAIR – Norsko

Vyra?te jako Au-pair do Norska...